Bewoners omarmen plannen park en zeezwembad Harlingen

Ontwikkeling Balklandpark Harlingen stap dichterbij

Samen met René Kuiken / Urbanism, ontwerpen wij een aantrekkelijk gebied aan de zuidkant van Harlingen: Het Westerzeedijkgebied.  Op 1 september gaven we een presentatie aan omwonenden en andere belangstellenden. Alle vier de geplande bijeenkomsten, zaten vol. De ontwikkeling van het gebied leeft bij Harlingers!

De meer dan 80 aanwezigen waren zeer positief over de plannen: “Een zwembad biedt kansen voor de stad; het moet meer zijn dan alleen een zwemplek, de omgeving moet ook aantrekkelijk zijn voor toeristen”. De gemeente hoopt dat het zwembad als aanjager gaat werken en mogelijk andere functies kan aantrekken in het gebied.

Remco van der Togt lichtte vanuit Strootman Landschapsarchitecten de plannen voor het Balklandpark toe. De kwaliteit van het plan sprak aan en men werd enthousiast van de mix van routes, beplanting en gebruik. Mensen vonden het positief dat er veel aandacht is voor bloemen en insecten. Terecht werd aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid in het park. Het ontwerp houdt hier heel bewust rekening mee, door te voorzien in goede verlichting langs de hoofdpaden en zicht op de zitplekken langs de paden.

In het najaar 2020 wint de gemeente advies in bij de klankbordgroep en wordt het voorlopig ontwerp voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. Als de raad hiermee instemt, wordt het ontwerp daarna technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna worden de vergunningen aangevraagd. Het park wordt in 2021 aangelegd. De aanwezigen zijn blij met de korte termijn waarop dit gerealiseerd zal worden.

Foto: Joachim de Ruijter

Zie ook: Zeezwembad moet Harlingen op de kaart zetten (Leeuwarder Courant, 1 september 2020)

Nieuwe interactie natuur en recreatie bij dijkversterking Salmsteke

Versterken Lekdijk in combinatie met beleefbare uiterwaard

Slim combineren kan leiden tot mooie dingen. Het versterken van de Lekdijk bij Salmsteke in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt opgepakt met de herinrichting van de uiterwaard. Dat doen wij samen met Lievense. Er ontstaat niet alleen een veilige dijk, maar ook een levendige uiterwaard met ruimte voor bewegen, ontspannen, rust en natuur. Vorig jaar zomer is het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking Salmsteke en de herinrichting van de uiterwaard. Sindsdien zijn samen met bewoners en gebiedspartners de plannen verder in detail uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, dat uitgevoerd gaat worden door aannemer Maurik. En we kunnen er hier veel over vertellen, maar leuker is het om alles zelf te ontdekken via onze digitale kaart.

Met Groenplan van Strootman Landschapsarchitecten ism team gemeente, maakt Groningen kans op titel Innovatiehoofdstad van Europa

Groningen met Groenplan genomineerd voor Innovatiehoofdstad van Europa

Met het Groenplan dat Strootman Landschapsarchitecten samen met een team van de gemeente maakte, heeft Groningen kans om Innovatiehoofdstad van Europa te worden. Groenplan Vitamine G – een ruimtelijke visie voor de komende tien jaar – geeft aan hoe het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Groningen is met dit in juni vastgestelde plan nu een van de twaalf genomineerde steden die opgaan voor de titel Innovatiehoofdstad van Europa (The European Capital of Innovation Awards – iCapital). Hieraan is een prijs verbonden van 1 miljoen euro, bedoeld om de innovatietrajecten een extra boost te geven. Daarnaast is er voor 5 ‘runners-up’ een bedrag van € 100.000 ieder beschikbaar. In de week van 22 september wordt de uitslag bekend gemaakt.

Landschapsarchitect Remco van der Togt van Strootman Landschapsarchitecten, bouwde samen met het team van de gemeente aan het plan dat rust op vier pijlers: een robuust groen netwerk; aantrekkelijke en diverse groengebieden; gezonde woon-, werk- en winkelgebieden en een toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied. Van der Togt: “In het plan hebben we bijvoorbeeld gekeken hoe we alle groengebieden binnen de gemeente zoveel mogelijk met elkaar kunnen verbinden. Zodat alle inwoners straks via een groene straat of een brede laan naar een groot groengebied kunnen lopen of fietsen, en van daaruit naar het landelijk gebied.” Parken, plantsoenen en kleine groene plekken worden meer ingericht en beheerd om biodiversiteit te vergroten. Groen wordt bereikbaar en bruikbaar voor inwoners en plannen daarvoor gaat de gemeente samen met inwoners maken. Versteende pleinen worden vergroend.

Van der Togt: “Groningen zet met het Groenplan Vitamine G een koers uit die richting geeft aan een hoge ambitie. De nominatie is een erkenning van de inspanningen die de stad doet om echt werk te maken van het vergroenen en klimaatadaptief maken van stad en ommeland. Groningen loopt hiermee voorop, maar gelukkig volgen steeds meer steden. De gemeenteraad van Arnhem bijvoorbeeld, beslist na de vakantie over een plan om de komende tien jaar 10 procent van het asfalt te verwijderen om plaats te maken voor groen, en dan vooral bomen. Een toenemend aantal gemeenten ziet het belang van aantrekkelijk groen en anticipeert hierop.”

Strootman Landschapsarchitecten wint aanbesteding ontwikkeling woningbouwlocatie en Hunze-as Zuidlaren

Strootman Landschapsarchitecten krijgt opdracht voor ontwikkeling woonwijk Zuidlaren

De Prins Bernardhoeve, een leegstaand evenemententerrein in Zuidlaren, gemeente Tynaarlo, krijgt een nieuwe bestemming. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vast. Op het voorste deel van het PBH-terrein komen winkels; op het achterste deel woningen. Voor de uitwerking van de woningbouwlocatie en de Hunze-as is Strootman Landschapsarchitecten geselecteerd. Een team van LAOS, Specht en PAU werkt aan de plannen voor de centrumontwikkeling en voorste deel van het PBH-terrein.
Beide teams zullen bij de ontwikkelplannen nauw met elkaar samenwerken.

Zuidlaren heeft een prachtige ligging op de grens tussen de Hondsrug en het Hunzedal. De vele brinken, relicten van een historische verbondenheid van het dorp met het landschap, maken Zuidlaren tot een bijzonder groen dorp. De groene aankleding en openbare ruimte zijn dominant als identiteitsdragers van het dorp, waardoor groenstructuur en bebouwing onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Strootman Landschapsarchitecten ziet in de ontwikkelingen de kans om de samenhang tussen het landschap en het dorpscentrum te versterken. Op een onderzoekende wijze zal het bureau samen met bewoners en andere betrokkenen kansen naar boven halen.

Na de zomer wordt gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen. De ontwikkelrichting die is vastgesteld door de gemeenteraad vormt daarbij het uitgangspunt. In het najaar begint voor beide projecten het proces waarin belangstellenden en belanghebbenden kunnen meedenken over de concrete plannen.

Groen Groningen

Groningen maakt werk van het klimaatadaptief en groen maken van stad en ommeland. 18 juni werd het Manifest Groen Groningen! ondertekend door acht Groninger natuur- en landschapsorganisaties en twee wethouders. Bij de tien actiepunten ligt de focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen. Na de zomer buigt de raad zich over het Groenplan dat wij met en voor de gemeente maakten. Met het Manifest én het Groenplan kan de gemeente overwegen om een ‘e’ in de naam op te nemen.

In het Groenplan ligt een grote ambitie om het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar te maken. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Op het conceptplan hebben inwoners inmiddels kunnen reageren. De reacties verwerken we om het Groenplan nog sterker maken. Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknota. Na de inspraak neemt de gemeenteraad een besluit over het Groenplan.

Emmeloord, op naar een levendig, compact en ‘eigen’ centrum

De Deel, vernieuwde entree tot centrum Emmeloord, voorzien van 46 tulpenbomen

Samen met bewoners maakten we de contouren voor een nieuw centrumplan voor Emmeloord, Gemeente Noordoostpolder. Doel? Een levendig, compact en ‘eigen’ centrum. Onze 8 ruimtelijke principes zetten de koers uit en bieden tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit. Geweldig om te zien hoe De Deel inmiddels vorm krijgt! Zo is er een mooi gedetailleerd bakstenen tapijt gelegd, met daarop 46 tulpenbomen. De gemeente maakte een timelapse filmpje van de aanleg.

Een watersysteem op anderhalve meter diepte van Tree Ground Solutions voorziet de bomen van voeding, en zorgt er tevens voor dat heftige regenval moeiteloos verwerkt wordt. Klimaatbestendig dus. Om de bomen zit niet het traditionele rooster, maar een bomenkrans van cortenstaal. Het aanleggen van de bestrating en het maken van de cortenstalen kransen vroegen om vakmanschap. De mensen van Visser Bestrating uit Zwaagwesteinde hebben een geweldige prestatie geleverd. Bepaald geen dertien-in-een-dozijn-klus.

Het plein met mooie detaillering, ruimte voor een paviljoen en toekomstige evenementen, vormt inmiddels de nieuwe entree naar het centrum. Een entree waar veel Emmeloorders nu al trots op zijn.

Eerste werkzaamheden Westerzeedijk klaar

Tussen wad en weg ontstaat bij Harlingen een interessant recreatiegebied

Het Westerzeedijkgebied aan de zuidkant van Harlingen wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied. Een schakel tussen de stad en het buitengebied, met een scala aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het gebied draagt bij aan de ambitie van Harlingen om een gezonde stad te zijn door fietsers en voetgangers in het gebied op nummer 1 te zetten, de auto te gast te laten zijn en bewegen te stimuleren. De gebiedsontwikkeling Westerzeedijk maakt de zee hier weer zichtbaar en beleefbaar.

De gemeente Harlingen ontwikkelt het Westerzeedijkgebied in samenwerking met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism ondersteunen de ruimtelijke invulling. Vanuit een ruimtelijk raamwerk en via een open planproces werd tijdens sessies met inwoners en ondernemers een voorkeursmodel gekozen. Het schetsontwerp is september vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Het Westerzeedijkgebied wordt een fijne plek voor kinderen, jongeren en ouderen. In het park, dat onderdeel vormt van het gebied, komen verschillende functies zoals een recreatiepark, sport en spel en een hotel.

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd, namelijk de herinrichting van de Westerzeedijk bij camping De Zeehoeve. De eigenaar van camping De Zeehoeve is blij met de verbetering en het vooruitzicht van uitbreiding. De bermen vormen nu een ‘bijenlint’, de weg is veiliger gemaakt en de entree tot de stad duidelijker. Dit jaar werken we verder aan de ontwikkeling van het park rond de Waddenhal en het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. Ook de dijkopgangen en trappen zullen verbeterd worden. Daarnaast komt er een (vervolg)onderzoek naar de verbetering van het zwemwater aan het strand en de realisatie van een zeezwembad in de Willemshaven.

Met het letterlijk omzetten van het bootje door wethouder Hein Kuiken bij de dijkopgang naar Strandpaviljoen ’t Zilt, werd de aftrap gegeven voor de verdere uitvoering van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.

Programma naar een Rijke Waddenzee selecteert Strootman Landschapsarchitecten om gezamenlijk adaptatiestrategieën en een handelingsperspectief te ontwikkelen voor het Waddenkustgebied

Klimaatadaptatie in het Waddenkustgebied

Klimaatadaptatie is een zeer actueel onderwerp: hoe bereiden we ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering? Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de Waddenzee. Met als aanleiding de Climate Adaptation Week als onderdeel van de ‘Climate Adaptation Summit 2020’, wil het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) verkennen hoe de Waddenzeekust zich het best kan aanpassen aan het veranderend klimaat. PRW heeft ons bureau de opdracht gegund om gezamenlijk in kaart te brengen hoe het speelveld van het noordelijk kustgebied er de komende tachtig jaar uitziet, twee adaptatiestrategieën te ontwikkelen en op basis daarvan een handelingsperspectief te ontwerpen.

Op het internationale podium ‘Climate Adaptation Design Exhibition’ zal te zien zijn wat internationaal de laatste inzichten en ideeën zijn rondom klimaatadaptatie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) zal hier als partner van de gemeente Groningen de samen met ons bureau te ontwikkelen adaptatiestrategieën tonen. Het Waddenkustgebied is een wereldwijd herkenbaar deltasysteem. De uitwerking van vraagstukken als ‘hoe ga je om met de gevolgen van de zeespiegelstijging?’, ‘hoe breng je ecologie en economie in balans en verzilver je de kansen voor toerisme en verduurzaming van energietransitie en visserij?’, en ‘hoe ga om met verbindingen tussen land en zee en kustverdediging?’, hebben de potentie om een internationale voorbeeldfunctie te vervullen.

Opnieuw opdracht voor bouwblok en tuin binnen Leeuwesteyn, Utrecht

Lindehof, een groene oase voor mens en dier

Na het succes van Leeuweplaats, gaan Strootman Landschapsarchitecten en FARO architecten nu ook bouwblok Lindehof ontwerpen. Dit is met Leeuweplaats onderdeel van het ensemble Leeuwesteyn, Leidsche Rijn. Dit project met 40 koopwoningen op de kruising van de fietsroute naar de Dafne Schippersbrug en het Willem-Alexanderpark, krijgt een fraaie buitenrand en een intieme binnenkant. In het programma is voor diverse categorieën een passende eengezinswoning.

Het hoogteverschil binnen het bouwblok van 2 meter (!) is ingezet om een slimme parkeeroplossing in het binnengebied te realiseren. Dit creëert ruimte voor tuinen en een fraaie, rolstoel-toegankelijke, groene route door het blok. Deze groene ‘slang’ verbindt alle ruimtelijke elementen. De nestplekken die in de bebouwing van Lindehof komen voor zwaluwen en vleermuizen, krijgen een aanvulling in de voedselvoorziening in de hof: een gedekte tafel met planten en bomen waar insecten dol op zijn. In de afgebakende lusthof komt een grote winterlinde vol honing. De parkeerhof krijgt een mix van kleinere inheemse en kleurrijke bomen. De houten slang en alle erfafscheidingen krijgen bloeiende klimplanten die nog meer insecten aantrekken.

Bij het ontwerp van het woonblok is optimale aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hemelwater wordt ter plekke verwerkt en blijft beschikbaar voor bewatering van het groen. De collectieve delen van het ontwerp worden groen en schaduwrijk ingericht. Samen met groene erfscheidingen, bergingsdaken en plantenbakken op terrassen gaan deze hittestress tegen. Zo levert Lindehof een goede bijdrage aan de duurzame verstedelijkingsopgave van de gemeente Utrecht.

Binnen team Lindehof werkt Strootman Landschapsarchitecten met Ooms Wonen (ontwikkeling en realisatie); FARO architecten (integraal ontwerp, advisering duurzaamheid en duurzame verstedelijking); Merosch (advies over duurzaamheid, circulariteit en installaties) en Beumer Garantiemakelaars (marktadvies, positionering en verkoop).

Denkt u mee tijdens de inspiratiesessie op 11 mei? Uw mening doet ertoe!

Denk en praat mee over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe anticiperen we op klimaatverandering en hoe kan hier een duurzame energietransitie plaatsvinden? Welke kansen zijn er voor de circulaire economie? De overheden – Rijk en regio – hebben het initiatief genomen om samen met gebiedspartijen en ondernemers een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050 te ontwikkelen, die agenderend voor de toekomst zal zijn. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vorm gegeven. Ons bureau ondersteunt in samenwerking met OAK consultants en Lievense, Rijkswaterstaat bij het maken van de gebiedsagenda.

Op 11 mei is er een online inspiratiesessie. Doet u mee? Op de agenda staan de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de vraag hoe je succesvol en creatief kunt samenwerken in Living Labs. Door het programma heen en via mini break-outsessies kunt u input geven of in gesprek gaan. Meer informatie en het aanmeldingsformulier via de link.

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta verbindt zoveel mogelijk opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie met elkaar. Deze inspirerende agenda voor de toekomst, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. Deze ‘natte’ gebiedsagenda krijgt in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s en dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

De komende tijd wordt de agenda in bijeenkomsten, verspreid door het gebied, verder besproken en aangescherpt. In verband met de Corona-crisis zal dit voorlopig online gebeuren. Ondermeer via de sessie op 11 mei (deze stond eerder gepland op 19 maart).

Foto: Marcel Ketin