Corona en het werken online: Hoe was de eerste week?

Inmiddels zit de eerste werkweek met werken vanuit huis er bijna op. Gelukkig waren we als team voorbereid op deze situatie en konden we volledig operationeel verder werken aan onze projecten. Voor overleg met collega’s en opdrachtgevers maken we vooral gebruik van video-overleggen via de Zoom-applicatie. Zo kunnen we niet alleen met meerdere mensen tegelijk vergaderen, maar ook chatten, presenteren en online aantekeningen maken bij presentaties, schetsen etc. Het voordeel van Zoom is dat wij ook kunnen video-vergaderen met opdrachtgevers en teamleden zonder dat zij de Zoom-applicatie geïnstalleerd hebben op hun computer. Laagdrempelig en interactief contact blijft zo dus nog gewoon mogelijk.

Natuurlijk hopen we in ons aller belang dat we door het volgen van de richtlijnen van de overheid er met elkaar in slagen de uitbraak van het virus in te dammen. Zodat we op termijn weer over  kunnen gaan naar het gewone menselijke contact en werken op locatie. Tot die tijd lijken digitale middelen een goed en werkbaar alternatief.

Foto: Amsterdam CS IJ-zijde tijdens de ochtendspits

Coronavirus en werkwijze Strootman Landschapsarchitecten

Om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken, werken vrijwel al onze medewerkers tot en met 6 april vanuit huis. Daarnaast voeren wij alle overleggen via telefoon of Zoom.

Wij hebben voorbereidingen getroffen om met ons team in deze nieuwe situatie op een goede manier aan onze projecten te werken en zijn volledig operationeel. Onze projectleiders zullen met onze opdrachtgevers contact opnemen over de ontstane situatie en de invloed daarvan op overleg en planning van projecten.

U kunt ons bereiken via het (doorgeschakelde) telefoonnummer 020-4194169.

Sprankelende relatie tussen historie en hedendaagse stedelijkheid

Strootman Landschapsarchitecten maakt ontwerp voor openbare ruimte en bosgebied Hembrugterrein

Waar ooit het ‘epicentrum’ van de Nederlandse wapenindustrie was, komt een levendig woon- en werkgebied met een uitgesproken groen karakter. Op 42 ha komen zo’n duizend woningen en een programmamix van creatieve industrie, kantoren, winkels en een museum. Het gebouwde en landschappelijke erfgoed is richtinggevend voor het stedenbouwkundige plan, de landschapsvisie en de terreininrichting. Hierbij werkt Strootman Landschapsarchitecten in een ontwerpteam onder leiding van marco.broekman urbanism research architecture, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.

De opdrachtgever Hembrug B.V. hanteert hierbij een ongekend hoog ambitieniveau. Niet alleen als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, maar ook op het gebied van ecologie, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Geen enkel gebouw wordt gesloopt. Voor iedere boom die moet wijken, wordt een nieuwe aangeplant.

In ons ontwerp is bijzondere aandacht voor een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en voor iedereen nabij en toegankelijk. Het bosgebied zal straks het groene hart van de ontwikkeling vormen. Een belangrijke structuurlijn in het gebied die nu niet meer intact is, is de ‘verloren’ spoorlijn. Deze structuur krijgt een belangrijke rol in onze ontwerpen en gaat zorgen voor verbinding tussen de verschillende deelgebieden en met de rest van Zaanstad.

Uw mening doet ertoe!

Denk en praat mee over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe anticiperen we op klimaatverandering en hoe kan hier een duurzame energietransitie plaatsvinden? Welke kansen zijn er voor de circulaire economie? De overheden – Rijk en regio – hebben het initiatief genomen om samen met gebiedspartijen en ondernemers een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050 te ontwikkelen, die agenderend voor de toekomst zal zijn. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vorm gegeven. Ons bureau ondersteunt in samenwerking met OAK consultants en Lievense, Rijkswaterstaat bij het maken van de gebiedsagenda.

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta verbindt zoveel mogelijk opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie met elkaar. Deze inspirerende agenda voor de toekomst, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. Deze ‘natte’ gebiedsagenda krijgt in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s en dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

De komende tijd wordt de agenda in zes bijeenkomsten, verspreid door het gebied, verder besproken en aangescherpt. In verband met de Corona-crisis zal hiervoor tzt een aangepaste planning komen.

Foto: Marcel Ketin

Bijzondere kwaliteiten Kempense Heuvelrug versterken om recreatie te bevorderen

Strootman Landschapsarchitecten maakt landschapsbiografie en inrichtingsvisie voor de Kempense Heuvelrug en omgeving van Herentals in Vlaanderen

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot. Om deze op een goede manier recreatief te ontsluiten, vroeg de provincie Antwerpen Strootman Landschapsarchitecten vier jaar geleden om een plan voor het gebied tussen Kasterlee en Lichtaart. De landschapsbiografie en het toeristische ontsluitingsplan dat Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau maakte, landden in vruchtbare bodem. De betrokkenen waren zo enthousiast, dat Strootman Landschapsarchitecten opdracht kreeg om ook voor het resterende zuidelijke deel van de Kempense Heuvelrug tot aan Herentals een landschapsbiografie, -visie en inrichtingsplan te maken.

Met grote betrokkenheid van inwoners werd in 2016 via werkgroepen landschap & erfgoed en toerisme, lokale kennis en expertise verzameld en verwerkt in een landschaps- en recreatieve toekomstvisie. Deze aanpak voor het noordelijke deel van de Kempense Heuvelrug was weliswaar nieuw in België, maar werd zeer positief ervaren: Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu en voorzitter van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete “Het is de eerste keer in Vlaanderen dat we het concept van de ‘landschapsbiografie’ hebben gebruikt als basis voor het plan.” En Bruno Peeters, gedeputeerde voor Toerisme: “Met deze toekomstvisie kunnen we alle troeven van de Kempense Heuvelrug uitspelen.”

Voor de landschapsbiografie, -visie en het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van de Kempense Heuvelrug, werken we nauw samen met landschapshistoricus Shera van den Wittenberg en Bailleul Ontwerpbureau. Het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen is nadrukkelijk onderdeel van het proces dat we doorlopen. Dat doen we met een groot aantal partijen uit de regio: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, vzw Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed en IOED, plus departement Omgeving, IOED, TPA, Bosgroep, Kempens Landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Stad Herentals, gemeente Vorselaar, gemeente Grobbendonk, gemeente Lille, gemeente Kasterlee en gemeente Olen.

Naast een landschapsbiografie en -visie, maken we ook een inrichtingsvisie voor een drietal deelgebieden waarin de visie meer in detail wordt uitgewerkt, en dragen we bij aan scholing van landschapsgidsen die de kennis en enthousiasme voor het unieke landschap van de Kempense Heuvelrug zullen gaan overbrengen aan bezoekers.

Stinspark Zwolle: Van flauwe heuvel naar coolste park van Overijssel!

Stinspark Zwolle

Nadat eeuwen geleden het grootste kasteel van Zwolle met de grond gelijk gemaakt werd, ontstond een open plek – nu buurtpark in de wijk Westenholte. De Wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis vroeg Strootman Landschapsarchitecten, samen met kunstenaar Paul de Kort, de kansen van deze  plek te verzilveren.

Ons ontwerp voor het vernieuwde Stinspark is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht, de tweede een dicht beplante strook in de vorm van een heemtuin. De brede gracht wordt in ere hersteld. Niet als watergracht, maar als een ha-ha die de weidedieren uit de heemtuin houd. Dit is de derde schil. In het hart van de schillen schuilt een eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht: een toren van zwarte composietpalen die uitnodigt tot klimmen. Het oorspronkelijke grachtenpatroon is in het voorjaar terug te zien in de beplanting met stinzenplanten.

Zo krijgt deze historische plek weer betekenis. Het ontwerp krijgt vorm in nauwe samenspraak met mensen van wijkvereniging, gemeente en RCE, en biedt ruimte voor spel, sport, theater, vertier, verblijf en ontmoeting voor jong en oud. Het Stinspark is in zijn nieuwe gedaante niet alleen een aanwinst voor de wijk Westenholte, maar voor de hele stad en zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

In een interview met RTV Focus vertelt projectleider Remco van de Togt over het ontwerp voor het Stinspark.

Contouren binnentuin Hortus Utrecht tekenen zich af

Contouren binnentuin Hortus Utrecht tekenen zich af

Nu ligt er nog zand, maar straks zal dit een levendige groene tuin zijn met weelderige beplanting. Afgestemd op de wensen van de bewoners, maakte Strootman Landschapsarchitecten een ontwerp voor de binnentuin van een bouwblok in Veemarkt Utrecht. Deze Hortus, nu in aanleg, wordt een glooiend graslandschap met bijzondere bomen en bloemen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Dankzij de regen van de afgelopen tijd staat de wadi al vol water. De binnentuin geeft ook entree tot de halfverdiepte parkeergarage die onder een van de heuvels ligt en beplant zal worden met vaste planten.

Dit glooiende maaiveld met een natuurlijke inrichting met bloemen en bloeiende bomen was een van de wensen van de bewoners. Zij kozen hiervoor tijdens bewonersavonden waarop Strootman met modellen, referentiebeelden en enquêtes onderzocht hoe de bewoners hun binnentuin ingericht wilden hebben. De wadi vangt het water van de daken en privétuinen op, en een halfverhard pad slingert tussen de heuvels door en komt uit op een klinkerpad dat de privétuinen van het bouwblok ontsluit. Tussen deze tuinen en de binnentuin komt een gemengde haag gekomen, in combinatie met een begroeide pergola. Rondom is de tuin verlicht.

Voor de uitwerking van het ontwerp en de realisering van de binnentuin werd een bouwteam samengesteld met groenaannemer Van Ginkel, Faro Architecten en Strootman Landschapsarchitecten. Eerder won Strootman Landschapsarchitecten samen met Ooms Bouw & Ontwikkeling, FARO Architecten en Beumer Garantiemakelaars eind 2015 de prijsvraag van Veemarkt bouwveld C in Utrecht.

Een verbeterde Berkel: goed nieuws voor de natuur!

Een verbeterde Berkel: goed nieuws voor de natuur!

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de opgave om de waterkwaliteit en flora en fauna in en langs de Berkel te verbeteren. Een nog ontbrekende schakel is het traject tussen Borculo en Lochem. Strootman Landschapsarchitecten is gevraagd een visie te ontwikkelen op de Berkel tussen Borculo en Lochem en haar omgeving. Deze visie staat nu online en is nauwe samenspraak met Waterschap Rijn en IJssel, boeren en organisaties in het gebied gevormd.

De grootste opgave voor de Berkel is het terugbrengen van structuurvariatie met afwisseling van dieptes en ondieptes, natuurlijke oevers, en zo ook variatie in stroming. Om dit te bereiken is in deze visie gekozen om de Berkel te verondiepen en zo de doorsnede van het profiel te verkleinen. Om plaats te bieden aan een meer landschappelijk ingepaste Berkel, met begroeiing binnen de kades, moeten de kades worden verlegd. Hiervoor worden in de visie zoveel mogelijk de natuurlijke hoogtes van het landschap benut. En daar waar het landschap en de verlegde kade hoog genoeg is, kan het ingezet worden als natuurlijke kering. Het verplaatsen van de kades heeft ook gevolgen voor de watergangen, die nu in het gebied liggen. Deze zorgen voor ontwatering en moeten aangepast worden. Een prachtige kans om de zijwatergangen natuurlijker in te richten en de boeren meer grond te geven langs de watergang!

Door de herinrichting van de Berkel kunnen ook de oevers natuurvriendelijker worden ingericht. Vooral aan de zuidwestoever wordt het interessant om opgaande begroeiing te laten opkomen, met ruimte voor af en toe een boom. Dit zorgt voor schaduw en verkoeling van de Berkel, wat zowel ecologisch als recreatief interessant is. De percelen blijven doorlopen tot aan de Berkel. Langs de zijbeken komt eenzijdig beheer, waardoor ook in de haarvaten van het landschap meer landschappelijke variatie ontstaat. Verder zijn er kansen voor recreatie die vooral geconcentreerd zijn rond Borculo en Lochem. Het gebied daartussen is alleen bestemd voor extensieve recreatie.

Momenteel inventariseert het Waterschap bij grondeigenaren langs de Berkel de haalbaarheid van de inrichtingsvisie. Dit is een gezamenlijke zoektocht naar kansen en mogelijkheden.

Landschapspark Pauwels in het Jaarboek

Landschapspark Pauwels in het Jaarboek

Landschapspark Pauwels is geselecteerd voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2019. Het boek bevat 21 ‘voorbeeldige projecten’ uit 2019, geselecteerd uit 120 inzendingen. Ons bureau heeft in opdracht van de gemeente Tilburg het masterplan voor Landschapspark Pauwels gemaakt, een regionaal landschapspark tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen.

Het masterplan integreert grote actuele opgaven tot een samenhangend toekomstbeeld, zoals het verduurzamen van het watersysteem, het verbinden en robuuster maken van het natuurnetwerk, de transitie in de verbredende landbouwsector, de vraag naar schone energieopwekking en het versterken van het vestigingsklimaat. Samen met verschillende partijen, van overheden tot individuele bewoners, van maatschappelijke organisaties tot ondernemers, hebben we vormgegeven aan het landschap, resulterend in een breed gedragen masterplan.

De selectiecommissie schrijft in het Jaarboek: “Strootman is goed in verknopen”. Ze doelt daarmee niet alleen op de verbindende ontwerpkeuzes maar ook op de rol die de ontwerpers spelen in het planproces. Wij zijn erg trots op dit mooie compliment en het resultaat dat we samen met de partners van Landschapspark Pauwels hebben behaald!

Landschapspark Pauwels

Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw

Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas vastgesteld

Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas vastgesteld

De afgelopen twee jaar heeft ons bureau gewerkt aan de Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas (AUM). Dit gebeurde in opdracht van het Deltaprogramma Maas. Er zijn strategieën opgesteld die niet alleen de waterveiligheid, maar ook de ruimtelijke kwaliteit en het rivierbeheer langs de Maas garanderen voor de komende drie decennia. Voor het maken van de AUM hebben we samengewerkt met de provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeenten langs de Maas en betrokken waterschappen. Dat was een intensief traject. We zijn dan ook blij dat de AUM nu is vastgesteld.

Als onderdeel van de AUM maakte ons bureau al het Ruimtelijk Perspectief Maas. Hierin onderzochten we welk type rivierverruimingen en dijkversterking goed passen in de verschillende landschappelijke deelgebieden van de Maas. Ook hebben we Limburgse gemeenten geholpen met het in beeld brengen van bijzondere rivieroevers en -fronten langs de Maas, waar de ruimtelijke kwaliteit door dijkversterking in het geding kan komen. Om die kwaliteiten te behouden zouden bijvoorbeeld bepaalde rivierverruimingsmaatregelen kunnen worden ingezet.

Het Ruimtelijk Perspectief en het onderzoek naar bijzondere oevers en -fronten waren belangrijke bouwstenen voor het samenstellen van toekomstige strategieën voor de Maas, zogenoemde ‘Maatregelpakketten’. Deze pakketten hebben wij overzichtelijk gevisualiseerd. Hiermee kunnen alle betrokkenen de komende jaren verder met het werken aan een robuust Maaslandschap met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteiten.

Voor ons Ruimtelijk Perspectief, klik hier; voor ons onderzoek naar bijzondere oevers en fronten, klik hier; en voor de vastgestelde AUM, klik hier.