Waterfront Ravenstein

Katalysator voor duurzame ontwikkeling van het waterfront

In het Deltaprogramma hebben Rijk en regio als voorkeursstrategie voor het Rivierengebied gekozen voor dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel om de waterveiligheid te verbeteren. Als kansrijke projecten voor realisatie op korte termijn zijn in het Deltaprogramma 2015 zes (koploper)projecten voor de Maas genoemd. Waterfront Ravenstein is er daar één van.

Als uitgangspunt voor de ontwikkelvisie van Waterfront Ravenstein, wordt voortgebouwd op de breed gedragen visie voor de toekomstige ontwikkeling van Waterfront Ravenstein uit 2008, welke gemeente Oss samen met belanghebbenden in het gebied heeft opgesteld. De ambitie is om de historische samenhang en het contact tussen de stad en rivier te herstellen. “Ravenstein weer aan de Maas”, luidt het motto.

De uitgangspunten uit de oude visie zijn aangevuld met noodzakelijke waterveiligheidsopgaven en nieuwe inzichten van lokale partijen. In diverse sessies en gesprekken is samen met betrokkenen de visie op de ontwikkeling van het Waterfront uit 2008 opnieuw bezien.. Hieruit blijkt een onverminderd draagvlak en enthousiasme om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van het Waterfront.

De visie Waterfront Ravenstein uit 2008 biedt een goede basis voor het gebied. Door een verdere verdieping, is het ontwikkelperspectief aangescherpt met een adaptief ontwikkelpad, waardoor flexibeler kan worden ingespeeld op onzekerheden en ontwikkelingen op de lange termijn. Ook is het ontwikkelpad beter afgestemd op de waterveiligheidsopgave en actuele kansen in het gebied.

Het beter benutten van de cultuurhistorische waarden van de Zuiderwaterlinie en het recreatief-toeristisch potentieel, moet bijdragen aan het op duurzame wijze versterken van de vitaliteit, leefbaarheid en lokale economie, hand in hand met het natuurlijke en agrarisch omliggende landschap.


Locatie:
Ravenstein

Opdrachtgever(s): Gemeente Oss

Omvang in ha: ca 200 ha.

Jaar van ontwerp: 2016

Jaar van uitvoering: 2016-


Inschrijven nieuwsbrief