Landgoed Singraven

Rood voor Groen

Het Singraven is een prachtig en eeuwenoud landgoed rond een buitenplaats met een huis dat slim gebruik maakt van een meander in de Dinkel. Landgoed Singraven beslaat ongeveer 500 hectare, waarvan ruim de helft bos en de rest voornamelijk landbouwgrond en natuur.

De laatste particuliere bewoner, W.F. Laan, heeft het landgoed in 1956 overgedragen aan de Stichting Edwina van Heek. Die stichting spant zich sindsdien in voor de instandhouding van dit waardevolle cultureel erfgoed. In de loop der jaren is voor Landgoed Singraven een structureel exploitatietekort ontstaan. Een oplossing hiervoor is noodzakelijk om in de toekomst openstelling voor het publiek te kunnen waarborgen, waarvoor ook de nodige verbeteringen van het landgoed zelf nodig zijn. Tussen 2016 en 2023 zal BOEi in samenwerking met de Stichting Edwina van Heek daarom op een tiental plekken op het landgoed woningen gaan bouwen. Het gaat daarbij zowel om nieuwe bebouwing op nieuwe erven, als om herbestemming van bestaande bebouwing op bestaande erven. De erfpachtinkomsten die hieruit voortvloeien, zullen openstelling voor het publiek mogelijk blijven maken. Ook bieden deze de kans om groene projecten uit te voeren. Het landgoed zal hiermee in de toekomst financieel zelf de broek op kunnen houden zonder structureel een beroep op subsidies te hoeven doen.

Strootman landschapsarchitecten heeft in samenwerking met SchipperDouwes architecten een globale verkenning verricht, die inzicht biedt in de bestaande kwaliteiten en kenmerken van het landgoed, en principes ontworpen waarmee de nieuwe bebouwing op een verantwoorde manier kan worden ingepast in het landschap. Deze verkenning is gestoeld op een zorgvuldige analyse van de historische havezaten die in het landgoed zijn opgenomen. Daarnaast is de rijke gelaagdheid van landschapstypen onderzocht, zoals het oude hoevelandschap, het maten- en flierenlandschap en het historische parklandschap. De principes die hieruit zijn voortgekomen geven richting aan de landschappelijke inpassing van de erven op het gebied van afmetingen erven en bouwvolumes, optimale maatvoering van bouwvolumes, clustering van wooneenheden tot ensembles, positionering van gebouwen, vormgeven van de grens openbaar-privé/collectief, parkeren, ontsluiting en beplanting. Hiermee komt de concrete invulling en de daadwerkelijke realisatie van woningen een stap dichterbij.

Locatie: Singraven

Opdrachtgever(s): BOEi (restaurenen en herbestemmen van cultureel erfgoed)

In samenwerking met: SchipperDouwes

Omvang: 500 ha

Jaar van ontwerp: 2016

Jaar van uitvoering: 2016-2023


Inschrijven nieuwsbrief