Salmsteke: dijkversterking en herinrichting uiterwaard

Integraal ontwerp voor monumentale dijk en dynamische uiterwaard

De dijken langs de Lek worden in het kader van het project ‘Sterke Lekdijk’ versterkt, zodat deze voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen en een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming beschermd blijft. Het 2 kilometer lange dijktraject bij Salmsteke wordt met voorrang uitgevoerd om aan te sluiten op de gebiedsontwikkeling in de naastgelegen uiterwaard, waar natuurontwikkeling een grote opgave is.

De Lekdijk is bijna 1000 jaar oud en beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen hoge waterstanden in de Lek en Nederrijn. Deze geschiedenis is goed te zien in het smalle dijkprofiel en de monumentale bebouwing en bomenlanen langs de dijk. In de uiterwaarden zijn oude geulpatronen in de ondergrond te vinden.

Samen met bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden is in kaart gebracht welke  mogelijkheden er zijn om de dijkversterkingsopgave met oog op ruimtelijke kwaliteit vorm te geven, en waar mogelijk te combineren met het ontwerp voor de nabijgelegen uiterwaarden. Dit leidde tot drie kansrijke oplossingen, verschillend in ruimtegebruik, technische oplossingen en aanhechting met de omgeving. Met behulp van de drie kansrijke oplossingen voor de dijk is een voorkeursalternatief gemaakt: de dijk wordt als een smalle lijn versterkt met technische oplossingen, waardoor de cultuurhistorische waarden zo min mogelijk worden aangetast. Voor de uiterwaard is in een aantal stappen een voorkeursalternatief gemaakt waarbij een KRW-geul, een nieuwe padenstructuur en een nieuwe terp zorgen voor een afwisselend natuur- en recreatielandschap. Beide voorkeursalternatieven zijn inmiddels vastgesteld.

De komende periode werken we verder aan de planuitwerking, waarbij we een gedetailleerder ontwerp (VO) gaan maken voor de dijk en de uiterwaard.


Locatie:
Lopik

In samenwerking met: Lievense

Opdrachtgever(s): Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Omvang in ha: ± 200 hectare

Jaar van ontwerp: 2017-


Inschrijven nieuwsbrief