Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen veenbehoud en landbouw

Laag Holland wordt gekenmerkt door veenweidegebieden met brede sloten, hoge waterstanden en historisch waardevolle droogmakerijen. Net als andere veengebieden kampt Laag Holland met bodemdaling als gevolg van ontwatering en ten behoeve van de landbouw, met als gevolg: verzakkingen van wegen en huizen, toenemende kosten voor waterbeheer en een forse uitstoot van CO2 door de oxidatie van het veen.
Dat betekent dat er iets moet veranderen; het huidige beheer van veenweiden is niet houdbaar zonder het waterpeil telkens verder te verlagen. De centrale vraagstelling van dit ontwerpend onderzoek is daarom: hoe kan een nieuwe kijk op voedselvoorziening bijdragen aan de instandhouding en versterking van de kwaliteit van het landschap in Laag Holland?

Het resultaat van het ontwerpend onderzoek zijn vier ruimtelijke perspectieven voor Laag Holland die voortbouwen op vier landbouwtrends: schaalvergroting, korte ketens, nieuwe teelten, en ecosysteemdiensten. Ze bieden een wekend perspectief en tonen aan dat het historische landschap volop aanknopingspunten biedt voor nieuwe vormen van landbouw en innovaties op het gebied van waterbeheer.

Welke trend uiteindelijk de overhand gaat krijgen en hoe Laag Holland er in de toekomst uit gaat zien, is van vele factoren afhankelijk, en een mix is zeer waarschijnlijk. Het ontwerpend onderzoek wil vooral laten zien dat er wel degelijk iets te kiezen valt en dat het goed is daar met elkaar het gesprek over aan te gaan.

Locatie: Laag Holland

In samenwerking met: Natuurlijke Zaken, Van Hall Larenstein, Wageningen Economic Research

Opdrachtgever(s):, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Omvang in ha: +50.000 ha

Jaar van ontwerp: 2017-2018


Inschrijven nieuwsbrief