Rondweg Borne Zenderen

AtelierOverijssel is een werkplaats, waarin gewerkt wordt aan verbetering en behoud van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Overijssel. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, die het beeld van de provincie en de verschillende deelgebieden daarbinnen veranderen. Eén van de projecten waar AtelierOverijssel zich op richt, is het project Rond-het-dorp-wegen. Voor het project Verbindingsweg A35 Borne – Zenderen is door AtelierOverijssel aan Strootman gevraagd een ontwerpend onderzoek te doen, dat het karakter heeft van een ‘’quick scan”. AtelierOverijssel heeft namelijk geconstateerd dat er nog te weinig aandacht uitgaat naar de nieuwe ruimtelijke kwaliteiten van de weg, naar nieuwe landschappelijke synergie tussen weg en omgeving en naar de ontwikkelingen die de weg in de nabije en verre toekomst oproept.

De directe aanleiding tot het nadenken over een nieuwe weg bij Borne is een rigoureuze maatregel die wordt voorgesteld in het Structuurplan Uitbreiding Borne (2002). In dat plan is namelijk besloten om een ‘knip’ te maken in de huidige provinciale weg N743 tussen “Bornsche Maten” en het centrum van Borne.  De visie ’Ruimtelijke ontwerp verbindingsweg Borne/Zenderen’ schetst in een drietal modellen een mogelijke ruimtelijke inpassing van het wegtracé waarbij de kwaliteiten van het bestaande landschap en toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen. Een zevental uitgangspunten zijn geformuleerd waaraan de modellen moeten voldoen, zoals zuinig zijn op het bestaande landschap, per saldo minder verkeer in het gebied en de weg als een structuurdrager voor stedelijke ontwikkelingen.

De drie modellen laten zien  tot welke kwaliteiten de benadering als gebiedsopgave kan leiden, en welke kwaliteiten kunnen ontstaan wanneer er aandacht wordt besteed aan de nieuwe ruimtelijke kwaliteiten van de weg. Het ontwerpen van een nieuwe weg is een kans om een mooie route vorm te geven, waarbij men volop kan genieten van het landschap. Tegen de achtergrond van nieuwe stedelijke ontwikkelingen biedt een gebiedsgerichte aanpak van de aanleg van de nieuwe weg bovendien kansen om het landschap steviger te maken.

Locatie: Borne/Zenderen, Overijssel

In samenwerking met: Toon van der Horst (Goudappel Coffeng) en Ton Schaap

Opdrachtgever(s): Atelier Overijssel, Project Rond-het-dorp-wegen

Omvang in ha: Circa 500 ha

Jaar van ontwerp: 2007

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief