Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

Mill is een mooie kern in een bijzonder landschap en heeft op toeristisch gebied veel te bieden. Naast een stevige toeristisch-recreatieve ambitie heeft de gemeente ook de ambitie om in Mill Zuid bijzondere, groene woonmilieus met een landelijk karakter te realiseren en zich daarmee te onderscheiden van de kernen in de omgeving. Eén van die nieuwe woonmilieus, ontworpen door Strootman en FARO, wordt gerealiseerd in ’t Kavelt.

Rond ’t Kavelt liggen locaties die mogelijk kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van bijzondere woonmilieus. Voor dit gebied –Mill Zuid- is een Ruimtelijke Verkenning opgesteld, waarin wordt onderzocht hoe het gebied zich zou kunnen ontwikkelen, op een zodanig wijze dat hier meer eenheid, samenhang en kwaliteit wordt gerealiseerd. Daarnaast wil de gemeente graag inzicht in de mogelijkheden om op de mogelijke bouwlocaties bijzondere woonmilieus te realiseren, die bijdragen aan het imago van Mill als landelijke en gastvrije gemeente.

Het plangebied is grofweg te verdelen in drie hoofdfuncties: bedrijven, wonen, agrarisch gebied en bos. Deze hoofdfuncties zijn voor een deel gemengd aanwezig in de rafelranden tussen de gebieden onderling. Die menging is er mede de oorzaak van dat er een behoorlijke fragmentatie aanwezig is, maar vormt tegelijkertijd een kwaliteit, informaliteit en een zekere charmante rommeligheid.

De ontwikkeling van een gebied zoals Mill Zuid vergt een maatwerk-aanpak en een visie op het hele gebied. In Mill Zuid is in de Ruimtelijke Verkenning een aantal zoeklocaties aangewezen, waarvoor aan de hand van referenties bebouwingsdichtheden worden gegeven. Op basis hiervan is een variatie in dichtheid gegeven die als input dient voor een financiële toets door de gemeente.

Locatie: Mill Zuid, Brabant

In samenwerking met: FARO architecten

Opdrachtgever(s): gemeente Mill en Sint Hubert

Omvang in ha: 140 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011


Inschrijven nieuwsbrief