Masterplan Kust en Erfgoed

De komende decennia zal in het kustgebied een groot aantal maatregelen worden genomen om de veiligheid van ons land te verbeteren. In het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma heeft het Rijk voor de komende decennia de belangrijkste wateropgaven gedefinieerd, vanuit het streven naar een veilig en aantrekkelijk Nederland.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de vijf kustprovincies hebben de ambitie om het culturele karakter van de kuststrook te versterken en erfgoed goed te positioneren bij de ruimtelijke belangenafwegingen die met kustversterking zijn gemoeid. Het Masterplan Kust en Erfgoed dat wij in opdracht van hen hebben gemaakt, vormt de basis om het erfgoed optimaal tot zijn recht te laten komen in de plannen voor de kust. Het bevat voor het gehele kustgebied van Nederland een lange termijnperspectief voor het omgaan met cultuurhistorische waarden in relatie tot waterveiligheidsprojecten en andere majeure opgaven, zoals verstedelijking, infrastructuur en (wind)energie.Het is geen vastomlijnde visie maar een denkrichting over de manier waarop kustversterking en ruimtelijk-economische opgaven kunnen worden ingezet om de, voor een belangrijk deel op cultuurhistorie geënte, gebiedsidentiteiten langs de kust te versterken. Dat leidt tot een mooiere, interessantere kust, met uitgesproken streekeigen verschillen en een gedifferentieerd en cultureel afwisselend vestigingsklimaat.

Het Masterplan Kust en Erfgoed beschrijft op de schaal van Nederland de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken, zoals landschappelijke kenmerken en structuren, kenmerkende ontsluitingspatronen, verdedigingswerken en karakteristieken van eilanden en kustplaatsen. Op basis hiervan hebben we samen met de betrokken partijen een aantal principes ontwikkeld om cultuurhistorie beter voor het voetlicht te brengen en een inspiratiebron te laten zijn bij planontwikkeling. Voor de drie deelgebieden van de kust: het Waddengebied, de Hollandse Kustboog en de Zuidwestelijke Delta, zijn deze principes uitgewerkt tot een koers. De drie koersen worden geïllustreerd met ontwerpverkenningen voor Zandvoort, Hoek van Holland, Vlissingen-Breskens en de Eemsmonding.

Daarnaast hebben we het toekomstperspectief vertaald in een aantal handvatten voor de omgang met provinciegrensoverschrijdende cultuurhistorische structuren en systemen, waarvoor actieve samenwerking tussen provincies en andere stakeholders is gewenst.

Locatie: Nederlandse kust

In samenwerking met: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Dorine van Hoogstraten (architectuurhistorie) en RoyalHaskoningDHV.

Opdrachtgever(s): Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Omvang: Circa 300.000 ha.

Jaar van ontwerp: 2014

Lees ook: RO Magazine over het Masterplan

Artikel in Vakblad Groen: Kies voor karakter

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief