Dorps wonen aan Limmense linten

Gebiedsvisie Zandzoom Limmen

Op de strandwal, tussen de dorpen Limmen en Heiloo, ligt een kleinschalig landschap, waar in de komende 25 jaar in een rustig tempo zo’n 600 woningen zullen worden gebouwd: een forse opgave op de schaal van Limmen.

Zandzoom, het toekomstige woongebied, ligt tussen de bestaande bebouwingslinten, binnen de bebouwde kom van Limmen, hierdoor heeft de woningbouwopgave eerder het karakter van een inbreiding dan van een uitbreiding. De huidige onzekere tijd, en de lange ontwikkelperiode, vragen om een grote mate van flexibiliteit. Daarom is de gebiedsvisie geen uitgewerkt masterplan, maar een plan op hoofdlijnen, gecombineerd met een ‘gereedschapskist’ met spelregels voor de ontwikkeling van deelgebieden. Zo kan worden ingespeeld op de situatie van het moment, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit.

Voor de woonbuurten die aan en tussen de ‘Limmense Linten’ worden gebouwd, sluiten we nadrukkelijk aan op de kwaliteit van het bestaande. Nieuwe buurten krijgen hun ‘adres’ aan de linten en zijn klein en overzichtelijk (20 tot 80 woningen). Elke buurt krijgt een groene rand (houtsingel), aan de kant van het (nog) onbebouwde gebied dat er naast ligt. Het gebied oogt dus altijd af, ook als maar een klein deel wordt ontwikkeld.

De inrichting van de buurten is sterk geïnspireerd op de kwaliteiten van de bestaande linten:

groen domineert het wegbeeld en auto’s worden grotendeels aan het oog onttrokken. De openbare ruimte is beperkt, wegprofielen zijn minimaal, waardoor de kavels zo groot mogelijk kunnen zijn. Bomen staan vooral in voortuinen. De wegen hebben, net als de linten, een informeel, dorps karakter en een vloeiend, enigszins kronkelig verloop (‘slordige wegen’), waardoor je altijd tegen de groene voortuinen aan kijkt. Bestaande singels en bosjes worden ingepast. Door de ruime opzet van de kavels en de mix van typologieën in elke buurt, ontstaat een gevarieerd beeld. Deze variatie versterkt het informele en organisch gegroeide karakter van Limmen: alles wat riekt naar een suburbane woonwijk  wordt hier vermeden!

Locatie: Limmen, Gemeente Castricum

Opdrachtgever(s): Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal CV

Omvang in ha: 56ha

Jaar van ontwerp: 2013

Jaar van uitvoering: 2014 –


Inschrijven nieuwsbrief