Landschapsvisie Drentsche Aa

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is een van de mooiste gebieden van Nederland: het is zowel Nationaal Landschap, Nationaal Park, Ecologische hoofdstructuur, als Natura2000-gebied. Het eeuwenoude bekenlandschap is relatief ongeschonden door de grote ruilverkavelingsoperaties gekomen. Maar door nieuwe ontwikkelingen, ecologisch beheer, en versnippering van eigendommen vervagen de oorspronkelijke contrasten en werd het gebied minder spannend. Er moest een visionair plan komen, die met krachtige ruimtelijke principes de ontwikkelingen in goede banen leidt en zo de kwaliteit van het gebied waarborgt.

Het Drentsche Aa-gebied bestaat uit drie landschapseenheden: beekdalen, essen en velden (bestaande uit heide, jonge landbouwontginningen en bos). De afgelopen decennia is deze structuur meer en meer vertroebeld. Er is bos en andere beplanting bijgekomen, waardoor contrasten tussen grootschalige open gebieden en besloten plekken afnemen. Daarmee verliest het gebied niet alleen aan structuur, maar ook de prachtige dramatiek boet in aan spanning.

De landschapsvisie is gebaseerd op een gedegen, beeldende integrale analyse van het landschap en zijn ontwikkelingsgeschiedenis. Die ontwikkelingsgeschiedenis stopt niet bij 1850, maar gaat ongeveer 6000 jaar terug. Aan allerlei fasen uit de geschiedenis worden bouwstenen ontleend voor de landschapsvisie. Die visie is zowel gebaseerd op de historie als op de hoge natuurwaarden en schetst een uitweg voor hedendaagse conflicten en dilemma’s. Het nieuwe landschap moet zo sterk zijn dat het nieuwe ontwikkelingen kan herbergen.

De landschapsvisie geeft aan hoe de dramatiek van het landschap maximaal tot leven kan worden gebracht en hoe de historische gelaagdheid beter zichtbaar kan worden. Per landschapseenheid stellen wij maatregelen voor om de gewenste inrichting te bereiken. Daarnaast doet de visie aanbevelingen over de omgang met infrastructuur, waterberging, archeologie en landgoederen; en doen wij voorstellen voor het veranderen van de waterhuishouding, het verbeteren van dorpsuitbreidingen en het maken van nieuwe belvedères.

Met dit pakket moet het gebied van de Drentsche Aa in staat zijn nieuwe ruimtelijke initiatieven moeiteloos op te nemen. Voor de landschapsvisie Drentsche Aa is Berno Strootman onderscheiden met de Harry de Vroome-penning.

Locatie: Stroomgebied van de Drentsche Aa, provincie Drenthe

In samenwerking met: Theo Spek (Kenniscentrum Landschap, RUG), Hans Elerie, RAAP en NovioConsult Van Spaendonck

Opdrachtgever(s): Staatsbobeheer & Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa

Omvang in ha: 30.000 ha

Jaar van ontwerp: 2003-2004

Jaar van uitvoering: vanaf 2005

Videofragment uit speciale uitzending Kunstuur

Artikel in XXI magazine

Artikel in TOPOS

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief