Kwaliteitskader IJsselmeergebied

Parallel aan de strategieontwikkeling voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft Strootman in opdracht van de Rijksadviseur voor Landschap en Water (Eric Luiten) gewerkt aan het ontwikkelen van een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied. Daarin is een visie ontwikkeld op de samenhang tussen ingrepen in het waterbeheer, de ruimtelijke kwaliteiten en ruimtelijk-economische ontwikkelingen op het niveau van het IJsselmeergebied. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan op de regie van de uitvoering ervan. Het kwaliteitskader diende als onderlegger voor het advies dat het College van Rijksadviseurs begin 2014 heeft aangeboden aan de stuurgroep van het DPIJ. Het Kwaliteitskader helpt om de mogelijke samenhang tussen de ingrepen in het waterbeheer en de ruimtelijke kwaliteit van de (beoogde) ontwikkelingen in dit gebied scherp(er) te krijgen. Met het kwaliteitskader zoeken we naar kansen om het Deltaprogramma als momentum sterker te benutten en de topografische en historische kenmerken van het IJsselmeer sterker tot expressie brengen. De insteek is op zoek te gaan naar plekken waar ruimtelijke kwaliteitswinst kan worden behaald, door de zoetwater- en veiligheidsopgaven en lokale en regionale plannen en ambities in regionale samenhang te bezien.

Het Kwaliteitskader IJsselmeergebied beschrijft de ruimtelijke kenmerken van het IJsselmeergebied, de opgaven van het DPIJ en een overzicht van andere ‘autonome’ projecten en ambities uit de regio. Op basis van de mogelijke synergie tussen deze opgaven, zijn er een drietal samenhangende ruimtelijke opgaven beschreven en daarbij aangegeven welke rol de betrokken stakeholders bij de uitvoering ervan zouden kunnen vervullen.

    • Regionale enveloppen, waarin nieuwe ruimtelijke opgaven ontstaan door het combineren van de opgaven vanuit flexibel peilbeheer en de ‘autonome plannen’ en visies.
    • Aandachtspunten voor lopende processen en gebiedsontwikkelingen, waarin de opgaven vanuit flexibel peilbeheer kunnen worden geïntegreerd.
    • Kansen en aandachtspunten voor toekomstige projecten en processen.

Naast de samenhangende ruimtelijke opgaven voor de focusgebieden hebben we een aantal ecologische en economische opgaven op de schaal van het gehele IJsselmeergebied geformuleerd.

Locatie: IJsselmeergebied

In samenwerking met: ORG-ID (proces) en Acacia Water (hydrologie)

 Opdrachtgever(s): College van Rijksadviseurs, Rijksadviseur voor Landschap en Water (Eric Luiten)

Omvang in ha: ca. 110.000 ha

Jaar van ontwerp: 2013-2014

Klik hier voor het volledige rapport