De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust

Voor de Nederlandse kust staan – meer dan ooit – grote ruimtelijke opgaven op de agenda, zowel voor het creëren van lange termijn veiligheid als voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het Rijk heeft in het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma voor de komende decennia de belangrijkste wateropgaven gedefinieerd, vanuit het streven naar een veilig en aantrekkelijk Nederland. Die opgaven bieden kansen voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Niet alleen voor natuur en landschap zelf, maar ook voor de recreatieve aantrekkelijkheid en voor het vestigings- en woonklimaat in het achterland. ‘De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust’ is een bouwsteen voor het Nationale Deltaprogramma.

In deze studie zijn de ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteiten van de Nederlandse kust op een rijtje gezet, als referentiekader en inspiratiebron voor de vormgeving van de ruimtelijke ontwikkelingen van de toekomst – van kustverbreding en klimaatverandering tot natuurontwikkeling en de herstructurering van de badplaatsen.

Hoewel veel Nederlanders de kust op het eerste gezicht ‘gewoon’ vinden, laat de studie zien dat de Noordzeekust – van Cadzand tot Rottumerplaat –internationaal uniek is. De studie zet in acht clusters de kustkwaliteiten op een rij, zoals vrij zicht en grootschaligheid, natuurlijkheid en dynamiek, contrasten met het achterland en het kusterfgoed.

De beschreven kwaliteiten zijn gebaseerd op een analyse van circa 80 plannen en beleidsdocumenten. Door het in kaart brengen van de belangrijkste landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Nederlandse kustgebied kunnen ze opgenomen worden in ruimtelijke analyses en afwegingen, en benut worden voor nieuwe ontwerpen.

Locatie: Nederlandse kust

In samenwerking met: Bureau Overland, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Muilwijk Landschap Advies

Opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma Kust

Omvang: Circa 300.000 ha

Jaar van ontwerp: 2010


Inschrijven nieuwsbrief