Gebiedsvisie Groninger Waddenkust

Koers voor de Waddenkust

De Groninger Waddenkust is een verstild, groots en uniek gebied waar waar grote ingrepen gaan of moeten plaatsvinden en waar kleinere ontwikkelingen kunnen meeliften. De cruciale vraag is welke investeringen een significante en blijvende bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de sociaaleconomische positie van de inwoners van dit gebied en daarbij de status van het Waddengebied als UNESCO-werelderfgoed te benutten.

De provincie heeft aan Strootman Landschapsarchitecten gevraagd een Gebiedsvisie voor de Groninger Waddenkust te ontwikkelen.

Als grote opgaven zijn in dit project geformuleerd:

 • De veiligheidsopgave met integrale dijkversterking.
 • De ecologische opgaven voor de Waddenkust met in het bijzonder de Eems-Dollard en het Lauwersmeer.
 • De economische opgave om de industriële regio (Eemshaven en Delfzijl) als topgebied voor (duurzame) energie, chemische industrie en data centers te ontwikkelen.
 • De Waddenkust aantrekkelijker en toegankelijker maken voor recreanten.
 • Een passend antwoord te vinden op lokale groei en regionale krimp.
 • De karakteristieken van de verschillende landschapstypen te versterken en te ontwikkelen in wisselwerking met de overige opgaven.

De koers voor Groninger Waddenkust bestaat uit de volgende elementen, die per deelgebied zijn verfijnd:

 • Verknopen van opgaven en zoeken naar integrale oplossingen
 • Door opgaven met elkaar te combineren en op zoek te gaan naar synergie, kan meerwaarde ontstaan en komen nieuwe mogelijkheden in beeld. Een goed voorbeeld is het Project Marconi in Delfzijl, waarin natuur- leefbaarheids- en waterveiligheidsopgaven worden gecombineerd in een overkoepelend planconcept.
 • Harde grenzen en overgangen verminderen.
 • De kustlijn manifesteert zich als een harde scheidslijn tussen de binnen- en buitendijkse wereld. De ambitie is deze werelden in ecologisch en recreatief opzicht met elkaar te verbinden en de kust niet als lijn, maar als zone te benaderen.
 • Versterken kenmerkende sterke landschappelijke contrasten en verstevigen kwaliteit grote landschappelijke eenheden.
 • De grote contrasten tussen de industriële clusters van Delfzijl en de Eemshaven, het weidse agrarische landschap en de kleinschalige dorpenrijen op de kwelderruggen zijn zeer kenmerkend voor de Waddenkust en zeer bepalend voor de aantrekkelijkheid van het gebied.

 Locatie: Waddenkust van de provincie Groningen

Opdrachtgever(s): Provincie Groningen

Omvang in ha: 85.000ha

Jaar van ontwerp: 2015

 


Inschrijven nieuwsbrief