Elswout

Elswout is een van de parels in het snoer van buitenplaatsen in de binnenduinrand. Het is een aantrekkelijk wandelgebied voor mensen uit de omgeving van Haarlem en Amsterdam, heeft aanzienlijke ecologische betekenis en is door zijn historische gelaagdheid van grote monumentale waarde. Door achterstallig onderhoud aan groen, paden, meubilair, hekken en gebouwen is de monumentaliteit sterk afgenomen. Bovendien staan er meerdere gebouwen leeg.
Op dit moment ontbreekt een integrale visie op het complex, en zijn kansen in de exploitatie van gebouwen niet optimaal benut. Strootman heeft samen met Fennema advies enkele ontwikkelopties uitgewerkt voor de toekomst van Elswout, als opmaat naar een masterplan waarin de visie op het beheer, gebruik en de exploitatie van de buitenplaats wordt uitgewerkt.

Aan de hand van drie scenario’s met een globale exploitatieberekening is het scala aan mogelijke toekomsten in beeld gebracht. In het scenario ‘Existeren’ wordt gedaan wat minimaal nodig is om de continuïteit van de buitenplaats te waarborgen, en de cultuurhistorische en ecologische waarden in stand te houden. In ‘Exploiteren’ ligt de nadruk op het organiseren van de buitenplaats als een bedrijf of landgoed waar, binnen de cultuurhistorische en ecologische kaders, volop wordt gewerkt. In ‘Excelleren’ staat het beleven van Elswout in al zijn glorie centraal. De cultuurhistorische waarden zullen niet alleen worden veiliggesteld, maar er wordt een integraal ontwerp gemaakt voor het park, waarin ook ruimte is voor herintroductie van verloren gegane elementen uit het verleden, en de introductie van verfijnde tuinelementen (Haute couture).

Door uitersten te verkennen, wordt duidelijker waar essentiële keuzen liggen, en welke consequenties het optimaliseren van de ene ambitie heeft voor een andere ambitie. Zo wordt ook duidelijk welke ambities goed samengaan, en welke niet. Uiteindelijk helpen ze om een weloverwogen keuze te maken voor de te volgens koers voor de toekomst van Elswout. Die koers zal worden uitgewerkt in een masterplan.


Locatie: 
Overveen, Noord-Holland

In samenwerking met: Fennema advies

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio west

Omvang in ha: ca. 85 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief