Strategische verkenning drinkwatervoorziening Overijssel na 2040            

De drinkwatervoorziening in Overijssel is goed geregeld: het drinkwater is van zeer hoge kwaliteit, zowel wat betreft gezondheids- als comfortparameters, vrijwel altijd beschikbaar, en goedkoop. De komende decennia kan hieraan meerwaarde worden gegeven door kansen te benutten en verbindingen aan te gaan met andere functies.

Wij hebben een strategische verkenning uitgevoerd naar de Drinkwatervoorziening in Overijssel na 2040. In deze strategische verkenning is de huidige drinkwatervoorziening kritisch beschouwd tegen de achtergrond van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel en in de rest van de wereld. Het is een aanzet tot beweging, waarbij de verworvenheden van de huidige drinkwatervoorziening worden gekoesterd en tegelijkertijd mogelijkheden worden verkend om nieuwe kansen te benutten. In de strategische verkenning, waarvoor de basis is gelegd in drie intensieve werkateliers met zo’n 20 vertegenwoordigers uit belanghebbende organisaties, hebben we de consequenties van zeer uiteenlopende toekomstscenario’s voor de drinkwatervoorziening in beeld gebracht.

Het oprekken van de strakke kaders waarbinnen drinkwater nu wordt geproduceerd, maakt nieuwe samenwerkingen mogelijk, waaruit interessante nieuwe coalities kunnen ontstaan. Met deze insteek kunnen ook de nu voorziene ontwikkelingen rondom het verlies aan capaciteit van een aantal winlocaties worden opgevangen. Daarnaast liggen er diverse kansen op het terrein van multifunctionele winningen en duurzaamheid.

Bij de ontwikkeling van de strategische verkenning speelde het ‘ontwerp’ een bijzondere rol. We hebben in dit project vooral onze energie gestoken in het toegankelijk maken en integreren van zeer uiteenlopende specialistische kennis, het regisseren van een avontuurlijk planproces, en het denken in samenhangende mogelijke toekomsten.

Locatie: Overijssel

In samenwerking met: DHV en ORG-ID

Opdrachtgever(s): Provincie Overijssel

Omvang in ha: 342.100 ha.

Jaar van ontwerp: 2012

Zie ook het booklet: Werken met water

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief