Ontwikkelingsvisie parklandschap Beetsterzwaag & Olterterp

Het parklandschap van Beetsterzwaag en Olterterp ligt als een eiland van bossen, lanen en compacte open ruimten in het zeer open Friese landschap. Na de ontginning van het aanwezige hoogveen groeide het gebied uit tot een verzamelplaats van rijkere boeren en Friese adel, die vanaf halverwege de 18e eeuw buitenplaatsen en bossen aanlegden. Wat het parklandschap van Beetsterzwaag en Olterterp zo bijzonder maakt is vooral de combinatie van cultuurlandschap en tuinhistorie. De structuurlijnen uit het cultuurlandschap vormen als het ware het frame, waarbinnen de parels van de buitenplaatsen kunnen blinken. In de loop van de 20e eeuw raakte dit parklandschap langzaam in verval. Ook nu is het nog mooi, maar het gebied raakt versnipperd, de samenhang verdwijnt en de natuur neemt het langzaam over.

Na een grondige studie van de geschiedenis van dit gebied, hebben we een ruimtelijke toekomstvisie gemaakt voor gehele ensemble, en voor de afzonderlijke landgoederen en buitenplaatsen. Wij hebben een ontwerp gemaakt voor het ‘frame’ van het cultuurlandschap: lange lijnen van sloten, wegen en kavelgrensbeplanting.  Daarnaast hebben we een ontwerp gemaakt voor een nieuwe configuratie van bos en open ruimten, die spannender is dan de huidige situatie. Ook hebben we voor elk landgoed de essenties vastgelegd en voorstellen gemaakt voor de uitwerking daarvan.

Geld voor het daadwerkelijk opknappen en beheren van de landgoederen en buitenplaatsen is een groot probleem en daarom zijn wij, samen met rentmeester Age Fennema, op zoek gegaan naar nieuwe economische dragers. Daarbij moet worden gedacht aan directe vormen van betaling, zoals betaald parkeren, S(up)port for Nature’, kleinschalige verblijfsaccommodatie, evenementen, excursies en donateurs, en aan indirecte vormen van betaling zoals ‘groene en blauwe diensten’, een landgoederenfonds of landschapsfonds, landschapsveilingen, crowd funding, en biomassa-afzet via de lokale biomassa-installatie. Ook hebben wij voorstellen gedaan voor het beter in evenwicht brengen van lusten en lasten van het parklandschap.

Locatie: Beetsterzwaag, Friesland

In samenwerking met: Fennema Advies (rentmeester) en Stichting In Arcadië (tuinhistorie)

Opdrachtgever(s): Bosgroep Noord-Oost Nederland, provincie Fryslân, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Opsterland en Vereniging de Opsterlandse Groene Parels (vereniging van landgoedeigenaren)

Omvang in ha: 400ha

 Jaar van ontwerp: 2011

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief