Emmeloord, op naar een levendig, compact en ‘eigen’ centrum

De Deel, vernieuwde entree tot centrum Emmeloord, voorzien van 46 tulpenbomen

Samen met bewoners maakten we de contouren voor een nieuw centrumplan voor Emmeloord, Gemeente Noordoostpolder. Doel? Een levendig, compact en ‘eigen’ centrum. Onze 8 ruimtelijke principes zetten de koers uit en bieden tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit. Geweldig om te zien hoe De Deel inmiddels vorm krijgt! Zo is er een mooi gedetailleerd bakstenen tapijt gelegd, met daarop 46 tulpenbomen. De gemeente maakte een timelapse filmpje van de aanleg.

Een watersysteem op anderhalve meter diepte van Tree Ground Solutions voorziet de bomen van voeding, en zorgt er tevens voor dat heftige regenval moeiteloos verwerkt wordt. Klimaatbestendig dus. Om de bomen zit niet het traditionele rooster, maar een bomenkrans van cortenstaal. Het aanleggen van de bestrating en het maken van de cortenstalen kransen vroegen om vakmanschap. De mensen van Visser Bestrating uit Zwaagwesteinde hebben een geweldige prestatie geleverd. Bepaald geen dertien-in-een-dozijn-klus.

Het plein met mooie detaillering, ruimte voor een paviljoen en toekomstige evenementen, vormt inmiddels de nieuwe entree naar het centrum. Een entree waar veel Emmeloorders nu al trots op zijn.

Eerste werkzaamheden Westerzeedijk klaar

Tussen wad en weg ontstaat bij Harlingen een interessant recreatiegebied

Het Westerzeedijkgebied aan de zuidkant van Harlingen wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied. Een schakel tussen de stad en het buitengebied, met een scala aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het gebied draagt bij aan de ambitie van Harlingen om een gezonde stad te zijn door fietsers en voetgangers in het gebied op nummer 1 te zetten, de auto te gast te laten zijn en bewegen te stimuleren. De gebiedsontwikkeling Westerzeedijk maakt de zee hier weer zichtbaar en beleefbaar.

De gemeente Harlingen ontwikkelt het Westerzeedijkgebied in samenwerking met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism ondersteunen de ruimtelijke invulling. Vanuit een ruimtelijk raamwerk en via een open planproces werd tijdens sessies met inwoners en ondernemers een voorkeursmodel gekozen. Het schetsontwerp is september vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Het Westerzeedijkgebied wordt een fijne plek voor kinderen, jongeren en ouderen. In het park, dat onderdeel vormt van het gebied, komen verschillende functies zoals een recreatiepark, sport en spel en een hotel.

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd, namelijk de herinrichting van de Westerzeedijk bij camping De Zeehoeve. De eigenaar van camping De Zeehoeve is blij met de verbetering en het vooruitzicht van uitbreiding. De bermen vormen nu een ‘bijenlint’, de weg is veiliger gemaakt en de entree tot de stad duidelijker. Dit jaar werken we verder aan de ontwikkeling van het park rond de Waddenhal en het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. Ook de dijkopgangen en trappen zullen verbeterd worden. Daarnaast komt er een (vervolg)onderzoek naar de verbetering van het zwemwater aan het strand en de realisatie van een zeezwembad in de Willemshaven.

Met het letterlijk omzetten van het bootje door wethouder Hein Kuiken bij de dijkopgang naar Strandpaviljoen ’t Zilt, werd de aftrap gegeven voor de verdere uitvoering van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.

Programma naar een Rijke Waddenzee selecteert Strootman Landschapsarchitecten om gezamenlijk adaptatiestrategieën en een handelingsperspectief te ontwikkelen voor het Waddenkustgebied

Klimaatadaptatie in het Waddenkustgebied

Klimaatadaptatie is een zeer actueel onderwerp: hoe bereiden we ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering? Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de Waddenzee. Met als aanleiding de Climate Adaptation Week als onderdeel van de ‘Climate Adaptation Summit 2020’, wil het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) verkennen hoe de Waddenzeekust zich het best kan aanpassen aan het veranderend klimaat. PRW heeft ons bureau de opdracht gegund om gezamenlijk in kaart te brengen hoe het speelveld van het noordelijk kustgebied er de komende tachtig jaar uitziet, twee adaptatiestrategieën te ontwikkelen en op basis daarvan een handelingsperspectief te ontwerpen.

Op het internationale podium ‘Climate Adaptation Design Exhibition’ zal te zien zijn wat internationaal de laatste inzichten en ideeën zijn rondom klimaatadaptatie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) zal hier als partner van de gemeente Groningen de samen met ons bureau te ontwikkelen adaptatiestrategieën tonen. Het Waddenkustgebied is een wereldwijd herkenbaar deltasysteem. De uitwerking van vraagstukken als ‘hoe ga je om met de gevolgen van de zeespiegelstijging?’, ‘hoe breng je ecologie en economie in balans en verzilver je de kansen voor toerisme en verduurzaming van energietransitie en visserij?’, en ‘hoe ga om met verbindingen tussen land en zee en kustverdediging?’, hebben de potentie om een internationale voorbeeldfunctie te vervullen.

Opnieuw opdracht voor bouwblok en tuin binnen Leeuwesteyn, Utrecht

Lindehof, een groene oase voor mens en dier

Na het succes van Leeuweplaats, gaan Strootman Landschapsarchitecten en FARO architecten nu ook bouwblok Lindehof ontwerpen. Dit is met Leeuweplaats onderdeel van het ensemble Leeuwesteyn, Leidsche Rijn. Dit project met 40 koopwoningen op de kruising van de fietsroute naar de Dafne Schippersbrug en het Willem-Alexanderpark, krijgt een fraaie buitenrand en een intieme binnenkant. In het programma is voor diverse categorieën een passende eengezinswoning.

Het hoogteverschil binnen het bouwblok van 2 meter (!) is ingezet om een slimme parkeeroplossing in het binnengebied te realiseren. Dit creëert ruimte voor tuinen en een fraaie, rolstoel-toegankelijke, groene route door het blok. Deze groene ‘slang’ verbindt alle ruimtelijke elementen. De nestplekken die in de bebouwing van Lindehof komen voor zwaluwen en vleermuizen, krijgen een aanvulling in de voedselvoorziening in de hof: een gedekte tafel met planten en bomen waar insecten dol op zijn. In de afgebakende lusthof komt een grote winterlinde vol honing. De parkeerhof krijgt een mix van kleinere inheemse en kleurrijke bomen. De houten slang en alle erfafscheidingen krijgen bloeiende klimplanten die nog meer insecten aantrekken.

Bij het ontwerp van het woonblok is optimale aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hemelwater wordt ter plekke verwerkt en blijft beschikbaar voor bewatering van het groen. De collectieve delen van het ontwerp worden groen en schaduwrijk ingericht. Samen met groene erfscheidingen, bergingsdaken en plantenbakken op terrassen gaan deze hittestress tegen. Zo levert Lindehof een goede bijdrage aan de duurzame verstedelijkingsopgave van de gemeente Utrecht.

Binnen team Lindehof werkt Strootman Landschapsarchitecten met Ooms Wonen (ontwikkeling en realisatie); FARO architecten (integraal ontwerp, advisering duurzaamheid en duurzame verstedelijking); Merosch (advies over duurzaamheid, circulariteit en installaties) en Beumer Garantiemakelaars (marktadvies, positionering en verkoop).

Denkt u mee tijdens de inspiratiesessie op 11 mei? Uw mening doet ertoe!

Denk en praat mee over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe anticiperen we op klimaatverandering en hoe kan hier een duurzame energietransitie plaatsvinden? Welke kansen zijn er voor de circulaire economie? De overheden – Rijk en regio – hebben het initiatief genomen om samen met gebiedspartijen en ondernemers een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050 te ontwikkelen, die agenderend voor de toekomst zal zijn. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vorm gegeven. Ons bureau ondersteunt in samenwerking met OAK consultants en Lievense, Rijkswaterstaat bij het maken van de gebiedsagenda.

Op 11 mei is er een online inspiratiesessie. Doet u mee? Op de agenda staan de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de vraag hoe je succesvol en creatief kunt samenwerken in Living Labs. Door het programma heen en via mini break-outsessies kunt u input geven of in gesprek gaan. Meer informatie en het aanmeldingsformulier via de link.

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta verbindt zoveel mogelijk opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie met elkaar. Deze inspirerende agenda voor de toekomst, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. Deze ‘natte’ gebiedsagenda krijgt in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s en dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

De komende tijd wordt de agenda in bijeenkomsten, verspreid door het gebied, verder besproken en aangescherpt. In verband met de Corona-crisis zal dit voorlopig online gebeuren. Ondermeer via de sessie op 11 mei (deze stond eerder gepland op 19 maart).

Foto: Marcel Ketin

Coronavirus en werkwijze Strootman Landschapsarchitecten

Om verspreiding van het Coronavirus te beperken, werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Daarnaast voeren wij alle overleggen via telefoon, Zoom of Microsoft Teams. We zijn zeer terughoudend in het bezoeken van locaties. Is dit toch nodig, dan doen we dit veilig, met inachtneming van de voorschriften van Rijk en RIVM.

Wij kunnen op deze wijze op een goede manier aan onze projecten werken en zijn volledig operationeel. Onze projectleiders overleggen met opdrachtgevers  over de werkwijze en voortgang in deze situatie en de invloed op overleg en planning van projecten. Zij zijn bereikbaar voor vragen en hulp bij digitaal overleg.

U kunt ons bereiken via het (doorgeschakelde) telefoonnummer 020-4194169.

Sprankelende relatie tussen historie en hedendaagse stedelijkheid

Strootman Landschapsarchitecten maakt ontwerp voor openbare ruimte en bosgebied Hembrugterrein

Waar ooit het ‘epicentrum’ van de Nederlandse wapenindustrie was, komt een levendig woon- en werkgebied met een uitgesproken groen karakter. Op 42 ha komen zo’n duizend woningen en een programmamix van creatieve industrie, kantoren, winkels en een museum. Het gebouwde en landschappelijke erfgoed is richtinggevend voor het stedenbouwkundige plan, de landschapsvisie en de terreininrichting. Hierbij werkt Strootman Landschapsarchitecten in een ontwerpteam onder leiding van marco.broekman urbanism research architecture, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.

De opdrachtgever Hembrug B.V. hanteert hierbij een ongekend hoog ambitieniveau. Niet alleen als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, maar ook op het gebied van ecologie, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Geen enkel gebouw wordt gesloopt. Voor iedere boom die moet wijken, wordt een nieuwe aangeplant.

In ons ontwerp is bijzondere aandacht voor een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en voor iedereen nabij en toegankelijk. Het bosgebied zal straks het groene hart van de ontwikkeling vormen. Een belangrijke structuurlijn in het gebied die nu niet meer intact is, is de ‘verloren’ spoorlijn. Deze structuur krijgt een belangrijke rol in onze ontwerpen en gaat zorgen voor verbinding tussen de verschillende deelgebieden en met de rest van Zaanstad.

Bijzondere kwaliteiten Kempense Heuvelrug versterken om recreatie te bevorderen

Strootman Landschapsarchitecten maakt landschapsbiografie en inrichtingsvisie voor de Kempense Heuvelrug en omgeving van Herentals in Vlaanderen

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot. Om deze op een goede manier recreatief te ontsluiten, vroeg de provincie Antwerpen Strootman Landschapsarchitecten vier jaar geleden om een plan voor het gebied tussen Kasterlee en Lichtaart. De landschapsbiografie en het toeristische ontsluitingsplan dat Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau maakte, landden in vruchtbare bodem. De betrokkenen waren zo enthousiast, dat Strootman Landschapsarchitecten opdracht kreeg om ook voor het resterende zuidelijke deel van de Kempense Heuvelrug tot aan Herentals een landschapsbiografie, -visie en inrichtingsplan te maken.

Met grote betrokkenheid van inwoners werd in 2016 via werkgroepen landschap & erfgoed en toerisme, lokale kennis en expertise verzameld en verwerkt in een landschaps- en recreatieve toekomstvisie. Deze aanpak voor het noordelijke deel van de Kempense Heuvelrug was weliswaar nieuw in België, maar werd zeer positief ervaren: Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu en voorzitter van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete “Het is de eerste keer in Vlaanderen dat we het concept van de ‘landschapsbiografie’ hebben gebruikt als basis voor het plan.” En Bruno Peeters, gedeputeerde voor Toerisme: “Met deze toekomstvisie kunnen we alle troeven van de Kempense Heuvelrug uitspelen.”

Voor de landschapsbiografie, -visie en het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van de Kempense Heuvelrug, werken we nauw samen met landschapshistoricus Shera van den Wittenboer en Bailleul Ontwerpbureau. Het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen is nadrukkelijk onderdeel van het proces dat we doorlopen. Dat doen we met een groot aantal partijen uit de regio: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, vzw Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed en IOED, plus departement Omgeving, IOED, TPA, Bosgroep, Kempens Landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Stad Herentals, gemeente Vorselaar, gemeente Grobbendonk, gemeente Lille, gemeente Kasterlee en gemeente Olen.

Naast een landschapsbiografie en -visie, maken we ook een inrichtingsvisie voor een drietal deelgebieden waarin de visie meer in detail wordt uitgewerkt, en dragen we bij aan scholing van landschapsgidsen die de kennis en enthousiasme voor het unieke landschap van de Kempense Heuvelrug zullen gaan overbrengen aan bezoekers.

Stinspark Zwolle: Van flauwe heuvel naar coolste park van Overijssel!

Stinspark Zwolle

Nadat eeuwen geleden het grootste kasteel van Zwolle met de grond gelijk gemaakt werd, ontstond een open plek – nu buurtpark in de wijk Westenholte. De Wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis vroeg Strootman Landschapsarchitecten, samen met kunstenaar Paul de Kort, de kansen van deze  plek te verzilveren.

Ons ontwerp voor het vernieuwde Stinspark is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht, de tweede een dicht beplante strook in de vorm van een heemtuin. De brede gracht wordt in ere hersteld. Niet als watergracht, maar als een ha-ha die de weidedieren uit de heemtuin houdt. Dit is de derde schil. In het hart van de schillen schuilt een eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht: een toren van zwarte composietpalen die uitnodigt tot klimmen. Het oorspronkelijke grachtenpatroon is in het voorjaar terug te zien in de beplanting met stinzenplanten.

Zo krijgt deze historische plek weer betekenis. Het ontwerp krijgt vorm in nauwe samenspraak met mensen van wijkvereniging, gemeente en RCE, en biedt ruimte voor spel, sport, theater, vertier, verblijf en ontmoeting voor jong en oud. Het Stinspark is in zijn nieuwe gedaante niet alleen een aanwinst voor de wijk Westenholte, maar voor de hele stad en zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

In een artikel in de Stentor en tijdens een interview met RTV Focus vertelt projectleider Remco van de Togt over het ontwerp voor het Stinspark.

Contouren binnentuin Hortus Utrecht tekenen zich af

Contouren binnentuin Hortus Utrecht tekenen zich af

Nu ligt er nog zand, maar straks zal dit een levendige groene tuin zijn met weelderige beplanting. Afgestemd op de wensen van de bewoners, maakte Strootman Landschapsarchitecten een ontwerp voor de binnentuin van een bouwblok in Veemarkt Utrecht. Deze Hortus, nu in aanleg, wordt een glooiend graslandschap met bijzondere bomen en bloemen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Dankzij de regen van de afgelopen tijd staat de wadi al vol water. De binnentuin geeft ook entree tot de halfverdiepte parkeergarage die onder een van de heuvels ligt en beplant zal worden met vaste planten.

Dit glooiende maaiveld met een natuurlijke inrichting met bloemen en bloeiende bomen was een van de wensen van de bewoners. Zij kozen hiervoor tijdens bewonersavonden waarop Strootman met modellen, referentiebeelden en enquêtes onderzocht hoe de bewoners hun binnentuin ingericht wilden hebben. De wadi vangt het water van de daken en privétuinen op, en een halfverhard pad slingert tussen de heuvels door en komt uit op een klinkerpad dat de privétuinen van het bouwblok ontsluit. Tussen deze tuinen en de binnentuin komt een gemengde haag, in combinatie met een begroeide pergola. Rondom is de tuin verlicht.

Voor de uitwerking van het ontwerp en de realisering van de binnentuin werd een bouwteam samengesteld met groenaannemer Van Ginkel, Faro Architecten en Strootman Landschapsarchitecten. Eerder won Strootman Landschapsarchitecten samen met Ooms Bouw & Ontwikkeling, FARO Architecten en Beumer Garantiemakelaars eind 2015 de prijsvraag van Veemarkt bouwveld C in Utrecht.