Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt bruggenfamilie Huis Scherpenzeel

Afgelopen vrijdag is bekendgemaakt dat de bruggenfamilie van Strootman Landschapsarchitecten voor Huis Scherpenzeel gerealiseerd gaat worden! Hierboven is een foto te zien van onze 3d-geprinte maquette van één van de bruggen.

Deze loopbrug in het huispark van Huis Scherpenzeel zal bestaan uit een gebogen stalen hoofdvorm die over het water gaat. De zijkanten van de brug worden gebogen stalen strips die verwijzen naar de plantenwereld en de op het landgoed voorkomende neogotische vormentaal. Dit verfijnde ontwerp past goed in het eveneens verfijnd ontworpen huispark en zal het eerste onderdeel zijn van een samenhangende bruggenfamilie voor het landgoed.

Recentelijk zijn we betrokken bij meerdere brug-projecten in landgoederen, zie hiervoor bijvoorbeeld ook het Overpark van Twickel.

Strootman Landschapsarchitecten werkt mee aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050

Strootman Landschapsarchitecten is samen met WING geselecteerd om in de Integratiefase van de Gebiedsagenda Ijsselmeergebied 2050 keuzes te helpen maken over de toekomst van het Ijsselmeergebied. In samenwerking met provincies, waterschappen, gemeenten en andere stakeholders gaan we in verschillende ateliers schetsen aan een aantrekkelijk en integraal toekomstperspectief voor 2050. Hierin worden de grote opgaven waar we voor staan geschetst, en welke (nieuwe) kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden dat kan opleveren voor het Ijsselmeergebied. Uiteindelijk moet hier een uitvoeringsagenda met projecten uitkomen die integraal bijdragen aan de omgevingskwaliteit van het Ijsselmeergebied.

Voor onze vorige projecten over het Ijsselmeergebied, zie ook Deltaprogramma Ijsselmeergebied en Kwaliteitskader Ijsselmeergebied.

Strootman maakt schetsontwerp voor Buitenplaats Het Meuleman

Ons bureau is gevraagd door landgoedcamping Het Meuleman om een schetsontwerp te maken voor de transformatie van een camping naar luxe vakantiewoningen.

Het terrein ligt op een reliëfrijk terrein nabij de Dinkel en bestaat voor een groot deel uit een zandige ondergrond met veel (naald)bomen en hier en daar heide. In het schetsontwerp voegen de woningen zich naar het landschap, doen ze mee in de sfeer van bos en heide, en worden ze niet als storend waargenomen. Door de woningen deels op te tillen worden bomen en reliëf gespaard en kan de bossfeer zo optimaal mogelijk worden beleefd. Op de foto hierboven is een deel van de maquette te zien voor de nieuwe Buitenplaats.

Zie ook: Landgoed de Wildobbe, Grolloo

Eerste stadscafé over centrumplan Emmeloord

Strootman Landschapsarchitecten zal in opdracht van de gemeente Noordoostpolder een masterplan maken voor het centrum van Emmeloord. Op 8 april was het eerste Stadscafé, waarbij bewoners nauw betrokken waren in het meedenken over het centrum. Zij gaven ons de taak mee een “gevarieerd, eigen en gezellig” centrum te maken.

Verder op de planning staat het herontwerp van De Deel, het grote plein in het centrum van Emmeloord. Verwacht wordt dat dit in oktober gepresenteerd zal worden aan de gemeenteraad.

Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa gepubliceerd!

Onlangs is de Landschapsvisie 2.0 voor de Drentsche Aa verschenen. Het is de herziene versie van de eerste Landschapsvisie, die twaalf jaar diende als referentiekader bij inrichtingsprojecten
en als aanjager van projecten om het landschap van het Drentsche Aa-gebied nog mooier te maken. De Landschapsvisie 2.0 is tot stand gekomen in een uitvoerig proces, waarin ook de bewoners betrokken waren. De Landschapsvisie 2.0 geeft sturing aan nieuwe ontwikkelingen, maar biedt tegelijk genoeg ruimte om weer een jaar of tien mee te kunnen.

Zie ook het interview met Berno in het aprilnummer van het informatiebulletin van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Nieuwe bruggen Overpark Twickel gerealiseerd

Ons bureau heeft, in de lijn van het masterplan van Michael van Gessel, zes nieuwe voetgangersbruggen ontworpen voor het Overpark van Twickel. De bruggen zijn onderdeel van het vernieuwingsplan waar ons bureau sinds 2015 aan werkt. Uitgangspunten voor het vernieuwingsplan zijn respect voor de historische parkaanleg, aanpassing aan de nieuwe omstandigheden, en aandacht voor het huidige en toekomstige gebruik. In maart zijn de twee eerste bruggen geplaatst, waarmee de familie van bruggen in Twickel verder is uitgebreid.

Voor meer informatie over dit project en onze andere werkzaamheden in Twickel, zie Twickel: Vernieuwing Overpark en Rondweg Delden – Twickel.

Marktstraatbrug tussen Twickel en Delden staat op zijn plek

Delden en Langoed Twickel zijn van oudsher altijd goed met elkaar verbonden geweest. Door de aanleg van de rondweg om Delden kwam er een fysieke barrière tussenbeide te liggen. Om de Deldenaren weer een rechtstreekse verbinding te geven naar het landgoed zijn er twee nieuwe voetgangersbruggen aangelegd. De tweede brug, naar ons ontwerp, is recent geplaatst, aansluitend op de Marktstraat in Delden. De detaillering en het materiaalgebruik sluiten aan op de voetgangersbrug bij de Twickelerlaan die in 2014 is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.

Voor meer informatie over dit project en onze andere werkzaamheden in Twickel, zie Twickel: Vernieuwing Overpark en Rondweg Delden – Twickel.

Strootman werkt mee aan corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Strootman Landschapsarchitecten werkt in opdracht van het ministerie van I&M aan de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. De studie is er op gericht de bereikbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Ons bureau is gevraagd om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied in kaart te brengen zodat bij de keuzes van de maatregelen rekening gehouden wordt met landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Aanbesteding Albasserwaard gewonnen!

Het team Infram, Hydrologic en Strootman Landschapsarchitecten heeft de aanbesteding voor de ontwikkeling van een visie op een toekomstbestendige inrichting van de Alblasserwaard gewonnen!

Samen met het waterschap Rivierenland en de betrokken bestuurders zullen we een visie en een pakket aan maatregelen ontwikkelen. Het doel van dit proces en onderzoek is om een bestuurlijk gedragen visie te hebben op een toekomstbestendige inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard, rekening houdend met relevante ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatveranderingen. Een belangrijke focus zal hierbij liggen op het verbinden van opgaven en reeds ontwikkelde plannen. Op deze manier ontstaan kansen om het watersysteem adaptief in te richten en de Alblasserwaard als geheel te versterken.

Half juni 2017 zal de visie worden opgeleverd.

Strootman ontwerpt fietsbrug Baardwijkse Overlaat

Strootman heeft in samenwerking met Olde Hanter bouwconstructies een fietsbrug over de Baardwijkse Overlaat ontworpen. De aanleiding voor nieuwe brug zijn aanpassingen aan de A59 waardoor de randweg van Drunen wordt verlegd. De nieuw te plaatsen brug komt in een dijk die 100 jaar geleden nog een 800 m lange spoorbrug was dwars over de overlaat van de Maas. 

Ons voorstel is om weer een brug van dijk tot dijk te maken en opgaande vegetatie weer te verwijderen. De Baardwijkse Overlaat komt zo weer optimaal tot zijn recht. Het ontwerp van de brug blijf zo dicht mogelijk bij het ontwerp van de nog resterende brugdelen. Bovendien plaatsen wij een brug-in-een-brug. Fietsers zullen zo zweven over de ‘Halve Zolenlijn’.  

 De fietsbrug is ontworpen in het kader van een prijsvraag in opdracht van de provincie Noord-Brabant.