Coronavirus en werkwijze Strootman Landschapsarchitecten

Om verspreiding van het Coronavirus te beperken, werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Daarnaast voeren wij alle overleggen via telefoon, Zoom of Microsoft Teams. We zijn zeer terughoudend in het bezoeken van locaties. Is dit toch nodig, dan doen we dit veilig, met inachtneming van de voorschriften van Rijk en RIVM.

Wij kunnen op deze wijze op een goede manier aan onze projecten werken en zijn volledig operationeel. Onze projectleiders overleggen met opdrachtgevers  over de werkwijze en voortgang in deze situatie en de invloed op overleg en planning van projecten. Zij zijn bereikbaar voor vragen en hulp bij digitaal overleg.

U kunt ons bereiken via het (doorgeschakelde) telefoonnummer 020-4194169.

Sprankelende relatie tussen historie en hedendaagse stedelijkheid

Strootman Landschapsarchitecten maakt ontwerp voor openbare ruimte en bosgebied Hembrugterrein

Waar ooit het ‘epicentrum’ van de Nederlandse wapenindustrie was, komt een levendig woon- en werkgebied met een uitgesproken groen karakter. Op 42 ha komen zo’n duizend woningen en een programmamix van creatieve industrie, kantoren, winkels en een museum. Het gebouwde en landschappelijke erfgoed is richtinggevend voor het stedenbouwkundige plan, de landschapsvisie en de terreininrichting. Hierbij werkt Strootman Landschapsarchitecten in een ontwerpteam onder leiding van marco.broekman urbanism research architecture, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.

De opdrachtgever Hembrug B.V. hanteert hierbij een ongekend hoog ambitieniveau. Niet alleen als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, maar ook op het gebied van ecologie, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Geen enkel gebouw wordt gesloopt. Voor iedere boom die moet wijken, wordt een nieuwe aangeplant.

In ons ontwerp is bijzondere aandacht voor een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en voor iedereen nabij en toegankelijk. Het bosgebied zal straks het groene hart van de ontwikkeling vormen. Een belangrijke structuurlijn in het gebied die nu niet meer intact is, is de ‘verloren’ spoorlijn. Deze structuur krijgt een belangrijke rol in onze ontwerpen en gaat zorgen voor verbinding tussen de verschillende deelgebieden en met de rest van Zaanstad.

Bijzondere kwaliteiten Kempense Heuvelrug versterken om recreatie te bevorderen

Strootman Landschapsarchitecten maakt landschapsbiografie en inrichtingsvisie voor de Kempense Heuvelrug en omgeving van Herentals in Vlaanderen

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot. Om deze op een goede manier recreatief te ontsluiten, vroeg de provincie Antwerpen Strootman Landschapsarchitecten vier jaar geleden om een plan voor het gebied tussen Kasterlee en Lichtaart. De landschapsbiografie en het toeristische ontsluitingsplan dat Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau maakte, landden in vruchtbare bodem. De betrokkenen waren zo enthousiast, dat Strootman Landschapsarchitecten opdracht kreeg om ook voor het resterende zuidelijke deel van de Kempense Heuvelrug tot aan Herentals een landschapsbiografie, -visie en inrichtingsplan te maken.

Met grote betrokkenheid van inwoners werd in 2016 via werkgroepen landschap & erfgoed en toerisme, lokale kennis en expertise verzameld en verwerkt in een landschaps- en recreatieve toekomstvisie. Deze aanpak voor het noordelijke deel van de Kempense Heuvelrug was weliswaar nieuw in België, maar werd zeer positief ervaren: Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu en voorzitter van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete “Het is de eerste keer in Vlaanderen dat we het concept van de ‘landschapsbiografie’ hebben gebruikt als basis voor het plan.” En Bruno Peeters, gedeputeerde voor Toerisme: “Met deze toekomstvisie kunnen we alle troeven van de Kempense Heuvelrug uitspelen.”

Voor de landschapsbiografie, -visie en het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van de Kempense Heuvelrug, werken we nauw samen met landschapshistoricus Shera van den Wittenberg en Bailleul Ontwerpbureau. Het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen is nadrukkelijk onderdeel van het proces dat we doorlopen. Dat doen we met een groot aantal partijen uit de regio: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, vzw Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed en IOED, plus departement Omgeving, IOED, TPA, Bosgroep, Kempens Landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Stad Herentals, gemeente Vorselaar, gemeente Grobbendonk, gemeente Lille, gemeente Kasterlee en gemeente Olen.

Naast een landschapsbiografie en -visie, maken we ook een inrichtingsvisie voor een drietal deelgebieden waarin de visie meer in detail wordt uitgewerkt, en dragen we bij aan scholing van landschapsgidsen die de kennis en enthousiasme voor het unieke landschap van de Kempense Heuvelrug zullen gaan overbrengen aan bezoekers.

Stinspark Zwolle: Van flauwe heuvel naar coolste park van Overijssel!

Stinspark Zwolle

Nadat eeuwen geleden het grootste kasteel van Zwolle met de grond gelijk gemaakt werd, ontstond een open plek – nu buurtpark in de wijk Westenholte. De Wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis vroeg Strootman Landschapsarchitecten, samen met kunstenaar Paul de Kort, de kansen van deze  plek te verzilveren.

Ons ontwerp voor het vernieuwde Stinspark is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht, de tweede een dicht beplante strook in de vorm van een heemtuin. De brede gracht wordt in ere hersteld. Niet als watergracht, maar als een ha-ha die de weidedieren uit de heemtuin houdt. Dit is de derde schil. In het hart van de schillen schuilt een eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht: een toren van zwarte composietpalen die uitnodigt tot klimmen. Het oorspronkelijke grachtenpatroon is in het voorjaar terug te zien in de beplanting met stinzenplanten.

Zo krijgt deze historische plek weer betekenis. Het ontwerp krijgt vorm in nauwe samenspraak met mensen van wijkvereniging, gemeente en RCE, en biedt ruimte voor spel, sport, theater, vertier, verblijf en ontmoeting voor jong en oud. Het Stinspark is in zijn nieuwe gedaante niet alleen een aanwinst voor de wijk Westenholte, maar voor de hele stad en zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

In een artikel in de Stentor en tijdens een interview met RTV Focus vertelt projectleider Remco van de Togt over het ontwerp voor het Stinspark.

Contouren binnentuin Hortus Utrecht tekenen zich af

Contouren binnentuin Hortus Utrecht tekenen zich af

Nu ligt er nog zand, maar straks zal dit een levendige groene tuin zijn met weelderige beplanting. Afgestemd op de wensen van de bewoners, maakte Strootman Landschapsarchitecten een ontwerp voor de binnentuin van een bouwblok in Veemarkt Utrecht. Deze Hortus, nu in aanleg, wordt een glooiend graslandschap met bijzondere bomen en bloemen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Dankzij de regen van de afgelopen tijd staat de wadi al vol water. De binnentuin geeft ook entree tot de halfverdiepte parkeergarage die onder een van de heuvels ligt en beplant zal worden met vaste planten.

Dit glooiende maaiveld met een natuurlijke inrichting met bloemen en bloeiende bomen was een van de wensen van de bewoners. Zij kozen hiervoor tijdens bewonersavonden waarop Strootman met modellen, referentiebeelden en enquêtes onderzocht hoe de bewoners hun binnentuin ingericht wilden hebben. De wadi vangt het water van de daken en privétuinen op, en een halfverhard pad slingert tussen de heuvels door en komt uit op een klinkerpad dat de privétuinen van het bouwblok ontsluit. Tussen deze tuinen en de binnentuin komt een gemengde haag, in combinatie met een begroeide pergola. Rondom is de tuin verlicht.

Voor de uitwerking van het ontwerp en de realisering van de binnentuin werd een bouwteam samengesteld met groenaannemer Van Ginkel, Faro Architecten en Strootman Landschapsarchitecten. Eerder won Strootman Landschapsarchitecten samen met Ooms Bouw & Ontwikkeling, FARO Architecten en Beumer Garantiemakelaars eind 2015 de prijsvraag van Veemarkt bouwveld C in Utrecht.

Een verbeterde Berkel: goed nieuws voor de natuur!

Een verbeterde Berkel: goed nieuws voor de natuur!

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de opgave om de waterkwaliteit en flora en fauna in en langs de Berkel te verbeteren. Een nog ontbrekende schakel is het traject tussen Borculo en Lochem. Strootman Landschapsarchitecten is gevraagd een visie te ontwikkelen op de Berkel tussen Borculo en Lochem en haar omgeving. Deze visie staat nu online en is nauwe samenspraak met Waterschap Rijn en IJssel, boeren en organisaties in het gebied gevormd.

De grootste opgave voor de Berkel is het terugbrengen van structuurvariatie met afwisseling van dieptes en ondieptes, natuurlijke oevers, en zo ook variatie in stroming. Om dit te bereiken is in deze visie gekozen om de Berkel te verondiepen en zo de doorsnede van het profiel te verkleinen. Om plaats te bieden aan een meer landschappelijk ingepaste Berkel, met begroeiing binnen de kades, moeten de kades worden verlegd. Hiervoor worden in de visie zoveel mogelijk de natuurlijke hoogtes van het landschap benut. En daar waar het landschap en de verlegde kade hoog genoeg is, kan het ingezet worden als natuurlijke kering. Het verplaatsen van de kades heeft ook gevolgen voor de watergangen, die nu in het gebied liggen. Deze zorgen voor ontwatering en moeten aangepast worden. Een prachtige kans om de zijwatergangen natuurlijker in te richten en de boeren meer grond te geven langs de watergang!

Door de herinrichting van de Berkel kunnen ook de oevers natuurvriendelijker worden ingericht. Vooral aan de zuidwestoever wordt het interessant om opgaande begroeiing te laten opkomen, met ruimte voor af en toe een boom. Dit zorgt voor schaduw en verkoeling van de Berkel, wat zowel ecologisch als recreatief interessant is. De percelen blijven doorlopen tot aan de Berkel. Langs de zijbeken komt eenzijdig beheer, waardoor ook in de haarvaten van het landschap meer landschappelijke variatie ontstaat. Verder zijn er kansen voor recreatie die vooral geconcentreerd zijn rond Borculo en Lochem. Het gebied daartussen is alleen bestemd voor extensieve recreatie.

Momenteel inventariseert het Waterschap bij grondeigenaren langs de Berkel de haalbaarheid van de inrichtingsvisie. Dit is een gezamenlijke zoektocht naar kansen en mogelijkheden.

Landschapspark Pauwels in het Jaarboek

Landschapspark Pauwels in het Jaarboek

Landschapspark Pauwels is geselecteerd voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2019. Het boek bevat 21 ‘voorbeeldige projecten’ uit 2019, geselecteerd uit 120 inzendingen. Ons bureau heeft in opdracht van de gemeente Tilburg het masterplan voor Landschapspark Pauwels gemaakt, een regionaal landschapspark tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen.

Het masterplan integreert grote actuele opgaven tot een samenhangend toekomstbeeld, zoals het verduurzamen van het watersysteem, het verbinden en robuuster maken van het natuurnetwerk, de transitie in de verbredende landbouwsector, de vraag naar schone energieopwekking en het versterken van het vestigingsklimaat. Samen met verschillende partijen, van overheden tot individuele bewoners, van maatschappelijke organisaties tot ondernemers, hebben we vormgegeven aan het landschap, resulterend in een breed gedragen masterplan.

De selectiecommissie schrijft in het Jaarboek: “Strootman is goed in verknopen”. Ze doelt daarmee niet alleen op de verbindende ontwerpkeuzes maar ook op de rol die de ontwerpers spelen in het planproces. Wij zijn erg trots op dit mooie compliment en het resultaat dat we samen met de partners van Landschapspark Pauwels hebben behaald!

Landschapspark Pauwels

Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw

Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas vastgesteld

Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas vastgesteld

De afgelopen twee jaar heeft ons bureau gewerkt aan de Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas (AUM). Dit gebeurde in opdracht van het Deltaprogramma Maas. Er zijn strategieën opgesteld die niet alleen de waterveiligheid, maar ook de ruimtelijke kwaliteit en het rivierbeheer langs de Maas garanderen voor de komende drie decennia. Voor het maken van de AUM hebben we samengewerkt met de provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeenten langs de Maas en betrokken waterschappen. Dat was een intensief traject. We zijn dan ook blij dat de AUM nu is vastgesteld.

Als onderdeel van de AUM maakte ons bureau al het Ruimtelijk Perspectief Maas. Hierin onderzochten we welk type rivierverruimingen en dijkversterking goed passen in de verschillende landschappelijke deelgebieden van de Maas. Ook hebben we Limburgse gemeenten geholpen met het in beeld brengen van bijzondere rivieroevers en -fronten langs de Maas, waar de ruimtelijke kwaliteit door dijkversterking in het geding kan komen. Om die kwaliteiten te behouden zouden bijvoorbeeld bepaalde rivierverruimingsmaatregelen kunnen worden ingezet.

Het Ruimtelijk Perspectief en het onderzoek naar bijzondere oevers en -fronten waren belangrijke bouwstenen voor het samenstellen van toekomstige strategieën voor de Maas, zogenoemde ‘Maatregelpakketten’. Deze pakketten hebben wij overzichtelijk gevisualiseerd. Hiermee kunnen alle betrokkenen de komende jaren verder met het werken aan een robuust Maaslandschap met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteiten.

Voor ons Ruimtelijk Perspectief, klik hier; voor ons onderzoek naar bijzondere oevers en fronten, klik hier; en voor de vastgestelde AUM, klik hier.

Schetsontwerp Westerzeedijk vastgesteld

Schetsontwerp Westerzeedijkgebied vastgesteld

Op woensdag 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Harlingen het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. Het gebied van 50 hectare ligt prachtig tussen het centrum van Harlingen, de Westerzeedijk en een nieuwe woonwijk in, maar is al jaren een relatief onbestemd gebied. Door een groen raamwerk aan te leggen, en eerste cruciale verbindingen te maken, wordt het een parkgebied dat een essentiële schakel vormt tussen stad, dijk en buitengebied; een parklandschap met groene heuvels, wuivend riet, klauterbomen en goede paden voor spelen, sporten en relaxen.

Samen met René Kuiken Urbanism werken wij aan een verdere uitwerking van het schetsontwerp. Het schetsontwerp bouwt voort op het voorkeursmodel dat wij eerder hebben gemaakt in opdracht van de gemeente Harlingen.

Visie voor de Berkel tussen Lochem en Borculo

Visie voor de Berkel tussen Lochem en Borculo

Samen met Waterschap Rijn en IJssel, agrariërs, en andere belanghebbenden, heeft ons bureau een visie gemaakt voor de herinrichting van het beekdal van de Berkel tussen Borculo en Lochem.

In drie door zowel experts als agrariërs drukbezochte ontwerpsessies is, met de kaart op tafel, de uiteindelijke visie tot stand gekomen. Donderdag 27 juni hebben wij deze visie in aan omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving gepresenteerd.

De visie maakt het Berkeldal ecologisch en recreatief interessanter zonder dat de veiligheid in het geding komt. Kades worden verplaatst zodat een verondiepte Berkel meer ruimte krijgt, structuur- en stromingsvariatie terugkomt en de Berkel weer zichtbaar wordt in het landschap. De waterpeilen van het lokale watersysteem, die nu nog losgekoppeld zijn van de Berkel zelf, worden geoptimaliseerd en de zijbeken worden anders ingericht zodat er hoogwaardige ecologie en landschap kan ontstaan. De Berkel wordt robuuster en het landschap wordt aantrekkelijker en interessanter voor wandelaars, fietsers, kanoërs en inwoners van het gebied.