Rotterdam 2060: nat en warm – maar bovenal een leuke stad!

Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond schetsen aantrekkelijk toekomstscenario voor Rotterdam

Rotterdam nu wereldstad; straks voorbeeldstad voor de wereld? Als het aan Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond ligt wel. Gezamenlijk schetsen zij een aantrekkelijk scenario voor een duurzaam en klimaatadaptief Rotterdam op weg naar 2060. Het stimuleert de stad om zich als collectief in te zetten voor het voorkomen van de gevolgen van klimaatverandering, door de problemen bij de bron aan te pakken. Tegelijkertijd gaat de leefkwaliteit van inwoners er aanmerkelijk op vooruit. Rotterdam kan daarmee vele andere steden in Nederland en daarbuiten inspireren.

Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond laten in het project ‘Flatten the curve’ zien dat als we nú onze economie en maatschappij ombuigen naar een duurzame maatschappij, de klimaatverandering en de effecten daarvan kunnen afvlakken. Natter en warmer zal het zeker worden, maar voor vier deelgebieden hebben de makers van de plannen geschetst hoe de gevolgen minder heftig zijn, als Rotterdam nu gaat aanpakken. Het goede nieuws is dat veel maatregelen ook de belofte van een leukere stad voor de inwoners in zich hebben. Want het ontwerpend onderzoek, in opdracht van Rotterdams Weerwoord, laat zien hoe Rotterdam er in 2060 uit kan zien: gezonder, nog levendiger, groener en socialer.

‘Flatten the Curve’ is onderdeel van de tentoonstelling Meteopolis, waarin vier teams elk een verschillend scenario voor 2060 uitwerken. Deze tentoonstelling is te zien tijdens de IABR-2020 en zal op 14 januari openen in de Keilezaal in Rotterdam.

‘Grote opgaves integraal oplossen is ingewikkeld, maar uiteindelijk beter en goedkoper’

Visie Berno Strootman op ontwikkeling metropool Amsterdam

Op 29 oktober vond het symposium integrale aanpak openbare ruimte plaats. Het doel van de bijeenkomst: kennisdelen en het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe integrale ontwerpmethode van de openbare ruimte. Nationale en internationale deskundigen deelden hun kennis en ervaring. Berno Strootman gaf als Rijksadviseur voor het landschap en vanuit de ervaring van onze bureauprojecten – o.a. de transformatie van het Hembrugterrein – zijn visie op de ontwikkeling van Amsterdam aan de hand van drie casussen.

“Laat overheden zich opstellen als rentmeester met het oog op de lange termijn en als koopman, door investeringen zoveel mogelijk te laten opleveren”, betoogde hij. “Verbind grote opgaves met elkaar en verbind ze door barrières als gescheiden overheden, portefeuilles, wetten etc. heen”. Bedenk goed waar je gaat bouwen. Voorkom scheiding van werken in de stad en wonen op afstand. “Beter bouw je in de stad op een manier die past bij woonwensen en duurzaamheid”, adviseert hij. Zoom uit bij de energieopgaven, verbind ze en “vraag je af of je met windmolens in de buurt van de stad het stedelijk milieu een dienst bewijst.” Hij benadrukt de waarde van groen voor gezondheid en de mogelijkheid om hiermee te sturen op gezondheidskosten. “Creëer in de stad groene plekken van wereldklasse en investeer in het landschap.”

Ontwikkelvisie De Maasduinen als opstap naar een Nationaal Park nieuwe stijl

De Maasduinen op weg naar een Nationaal Park nieuwe stijl

Het denken over nationale parken in Nederland is flink in beweging. Ons bureau is op allerlei manieren betrokken bij het geven van inhoud aan de nationale parken ‘nieuwe stijl’. Ze krijgen daardoor veel meer betekenis: voor de regionale economie, de natuur en voor het cultuurlandschap.

Een van de nationale parken waarbij we betrokken zijn is Nationaal Park De Maasduinen, een 20 kilometer lang rivierduinencomplex langs de Maas in Noord-Limburg. Water, wind en mensen hebben in de loop van de geschiedenis een buitengewoon uniek landschap gevormd met bossen, heidevelden, zandverstuivingen, vennen en talloze cultuurhistorische verhalen. In opdracht van de samenwerkende organisaties in Noord-Limburg  werken wij aan een Beheer- en Inrichtingsplan voor het huidige Nationaal Park Maasduinen en maken we een ontwikkelvisie waarbij we kijken naar een brede schil rondom het huidige Nationaal Park. Door expliciet de omgeving erbij te betrekken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijk extra draagvlak. Dit plan kan daarom worden beschouwd als een eerste bouwsteen voor de verdere uitwerking in het traject voor het Nationaal Park nieuwe stijl.

Concept Masterplan Hembrug

Betrokken inwoners en ondernemers denken mee over Concept Masterplan Hembrug

Het Hembrugterrein in Zaandam bevindt zich middenin de transformatie van een afgesloten gebied naar een geweldige nieuwe plek voor werken, wonen, recreëren én cultuur. Eind september is het meedenken gestart voor het Concept Masterplan Hembrug met een live webinar. In dit Masterplan staat in hoofdlijnen de visie op de ontwikkeling van Hembrug. Het vormt de basis voor de toekomst van Hembrug.

Tijdens themasessies in oktober gingen betrokken inwoners en ondernemers in gesprek met ontwerpers en adviseurs over de  thema’s duurzaamheid, landschap, mobiliteit, programma, openbare ruimte en stedenbouw & geluid. Wensen, zorgen en ideeën konden de afgelopen tijd ook gedeeld worden via een enquête.
Mensen die het leuk vinden over de gebiedsidentiteit mee te denken, kunnen zich nog per mail aanmelden via participatie@hembrug.org voor de adviesgroep. Vanaf half november start dit proces met een eerste bijeenkomst. De input wordt verwerkt in het Masterplan voor Hembrug dat op dit moment nog in de conceptfase is.

Strootman Landschapsarchitecten werkt in opdracht van Hembrug Zaandam B.V. aan de ontwikkeling van Hembrug. Dat doen we in een ontwerpteam onder leiding van BURA urbanism, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.
De site Hembrugontwikkelt.nl geeft meer informatie over de ontwikkelingen van het terrein en het Masterplan.

Welke kansen bieden opgaven van nu aan het landschap?

Door opgaven goed te verbinden maken we een mooier NL

Met de Panorama4daagse sloot het College van Rijksadviseurs de tour Panorama Nederland af.
In een online uitzending ging Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman in gesprek met Liesbeth Staats over de kansen voor Nationale Parken, het belang van integraal watermanagement, en de relatie tussen boer en maatschappij. Onderwerpen die ook belicht werden door Ignace Schops, Frans Klijn en Welmoed Deinum. Als opnamelocatie koos Berno het Diemerpark in Amsterdam, een groene overgang tussen stad en buitengebied. “Dergelijke stadsranden zijn heel belangrijk voor inwoners om goed naar buiten te kunnen.”

Bewoners omarmen plannen park en zeezwembad Harlingen

Ontwikkeling Balklandpark Harlingen stap dichterbij

Samen met René Kuiken / Urbanism, ontwerpen wij een aantrekkelijk gebied aan de zuidkant van Harlingen: Het Westerzeedijkgebied.  Op 1 september gaven we een presentatie aan omwonenden en andere belangstellenden. Alle vier de geplande bijeenkomsten, zaten vol. De ontwikkeling van het gebied leeft bij Harlingers!

De meer dan 80 aanwezigen waren zeer positief over de plannen: “Een zwembad biedt kansen voor de stad; het moet meer zijn dan alleen een zwemplek, de omgeving moet ook aantrekkelijk zijn voor toeristen”. De gemeente hoopt dat het zwembad als aanjager gaat werken en mogelijk andere functies kan aantrekken in het gebied.

Remco van der Togt lichtte vanuit Strootman Landschapsarchitecten de plannen voor het Balklandpark toe. De kwaliteit van het plan sprak aan en men werd enthousiast van de mix van routes, beplanting en gebruik. Mensen vonden het positief dat er veel aandacht is voor bloemen en insecten. Terecht werd aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid in het park. Het ontwerp houdt hier heel bewust rekening mee, door te voorzien in goede verlichting langs de hoofdpaden en zicht op de zitplekken langs de paden.

In het najaar 2020 wint de gemeente advies in bij de klankbordgroep en wordt het voorlopig ontwerp voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. Als de raad hiermee instemt, wordt het ontwerp daarna technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna worden de vergunningen aangevraagd. Het park wordt in 2021 aangelegd. De aanwezigen zijn blij met de korte termijn waarop dit gerealiseerd zal worden.

Foto: Joachim de Ruijter

Zie ook: Zeezwembad moet Harlingen op de kaart zetten (Leeuwarder Courant, 1 september 2020)

Nieuwe interactie natuur en recreatie bij dijkversterking Salmsteke

Versterken Lekdijk in combinatie met beleefbare uiterwaard

Slim combineren kan leiden tot mooie dingen. Het versterken van de Lekdijk bij Salmsteke in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt opgepakt met de herinrichting van de uiterwaard. Dat doen wij samen met Lievense. Er ontstaat niet alleen een veilige dijk, maar ook een levendige uiterwaard met ruimte voor bewegen, ontspannen, rust en natuur. Vorig jaar zomer is het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking Salmsteke en de herinrichting van de uiterwaard. Sindsdien zijn samen met bewoners en gebiedspartners de plannen verder in detail uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, dat uitgevoerd gaat worden door aannemer Maurik. En we kunnen er hier veel over vertellen, maar leuker is het om alles zelf te ontdekken via onze digitale kaart.

Met Groenplan van Strootman Landschapsarchitecten ism team gemeente, maakt Groningen kans op titel Innovatiehoofdstad van Europa

Groningen met Groenplan genomineerd voor Innovatiehoofdstad van Europa

Met het Groenplan dat Strootman Landschapsarchitecten samen met een team van de gemeente maakte, heeft Groningen kans om Innovatiehoofdstad van Europa te worden. Groenplan Vitamine G – een ruimtelijke visie voor de komende tien jaar – geeft aan hoe het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Groningen is met dit in juni vastgestelde plan nu een van de twaalf genomineerde steden die opgaan voor de titel Innovatiehoofdstad van Europa (The European Capital of Innovation Awards – iCapital). Hieraan is een prijs verbonden van 1 miljoen euro, bedoeld om de innovatietrajecten een extra boost te geven. Daarnaast is er voor 5 ‘runners-up’ een bedrag van € 100.000 ieder beschikbaar. In de week van 22 september wordt de uitslag bekend gemaakt.

Landschapsarchitect Remco van der Togt van Strootman Landschapsarchitecten, bouwde samen met het team van de gemeente aan het plan dat rust op vier pijlers: een robuust groen netwerk; aantrekkelijke en diverse groengebieden; gezonde woon-, werk- en winkelgebieden en een toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied. Van der Togt: “In het plan hebben we bijvoorbeeld gekeken hoe we alle groengebieden binnen de gemeente zoveel mogelijk met elkaar kunnen verbinden. Zodat alle inwoners straks via een groene straat of een brede laan naar een groot groengebied kunnen lopen of fietsen, en van daaruit naar het landelijk gebied.” Parken, plantsoenen en kleine groene plekken worden meer ingericht en beheerd om biodiversiteit te vergroten. Groen wordt bereikbaar en bruikbaar voor inwoners en plannen daarvoor gaat de gemeente samen met inwoners maken. Versteende pleinen worden vergroend.

Van der Togt: “Groningen zet met het Groenplan Vitamine G een koers uit die richting geeft aan een hoge ambitie. De nominatie is een erkenning van de inspanningen die de stad doet om echt werk te maken van het vergroenen en klimaatadaptief maken van stad en ommeland. Groningen loopt hiermee voorop, maar gelukkig volgen steeds meer steden. De gemeenteraad van Arnhem bijvoorbeeld, beslist na de vakantie over een plan om de komende tien jaar 10 procent van het asfalt te verwijderen om plaats te maken voor groen, en dan vooral bomen. Een toenemend aantal gemeenten ziet het belang van aantrekkelijk groen en anticipeert hierop.”

Strootman Landschapsarchitecten wint aanbesteding ontwikkeling woningbouwlocatie en Hunze-as Zuidlaren

Strootman Landschapsarchitecten krijgt opdracht voor ontwikkeling woonwijk Zuidlaren

De Prins Bernardhoeve, een leegstaand evenemententerrein in Zuidlaren, gemeente Tynaarlo, krijgt een nieuwe bestemming. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vast. Op het voorste deel van het PBH-terrein komen winkels; op het achterste deel woningen. Voor de uitwerking van de woningbouwlocatie en de Hunze-as is Strootman Landschapsarchitecten geselecteerd. Een team van LAOS, Specht en PAU werkt aan de plannen voor de centrumontwikkeling en voorste deel van het PBH-terrein.
Beide teams zullen bij de ontwikkelplannen nauw met elkaar samenwerken.

Zuidlaren heeft een prachtige ligging op de grens tussen de Hondsrug en het Hunzedal. De vele brinken, relicten van een historische verbondenheid van het dorp met het landschap, maken Zuidlaren tot een bijzonder groen dorp. De groene aankleding en openbare ruimte zijn dominant als identiteitsdragers van het dorp, waardoor groenstructuur en bebouwing onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Strootman Landschapsarchitecten ziet in de ontwikkelingen de kans om de samenhang tussen het landschap en het dorpscentrum te versterken. Op een onderzoekende wijze zal het bureau samen met bewoners en andere betrokkenen kansen naar boven halen.

Na de zomer wordt gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen. De ontwikkelrichting die is vastgesteld door de gemeenteraad vormt daarbij het uitgangspunt. In het najaar begint voor beide projecten het proces waarin belangstellenden en belanghebbenden kunnen meedenken over de concrete plannen.

Groen Groningen

Groningen maakt werk van het klimaatadaptief en groen maken van stad en ommeland. 18 juni werd het Manifest Groen Groningen! ondertekend door acht Groninger natuur- en landschapsorganisaties en twee wethouders. Bij de tien actiepunten ligt de focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen. Na de zomer buigt de raad zich over het Groenplan dat wij met en voor de gemeente maakten. Met het Manifest én het Groenplan kan de gemeente overwegen om een ‘e’ in de naam op te nemen.

In het Groenplan ligt een grote ambitie om het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar te maken. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Op het conceptplan hebben inwoners inmiddels kunnen reageren. De reacties verwerken we om het Groenplan nog sterker maken. Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknota. Na de inspraak neemt de gemeenteraad een besluit over het Groenplan.