Voor Deltaprogramma Rivieren heeft ons bureau gewerkt aan de Voorkeursstrategie Bedijkte Maas. Momenteel maken we de uitwerking van één van de daarin geformuleerde koploperprojecten: het Maasoeverpark. Een Maaspark van fort tot fort van Crèvecoeur tot Sint Andries.

Het doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak) het waterveiligheidsdoel te realiseren. De integrale aanpak verbindt waterveiligheid (ruimte voor de rivier en dijkverbetering) met: realisatie EHS, versterken cultuurhistorie en versterken van het toeristisch en recreatief netwerk. Dit alles in samenhang met de andere gebiedsopgaven in de regio.

De gebiedsagenda die de basis is voor de aanvraag van MIRT-onderzoeksstatus is bijna afgerond.