Project Stinspark Zwolle krijgt ruim 4 ton uit Erfgoed Deal

‘Erfgoed, vernieuwing en stadspark komen samen in goed ontwerp’

“Het projectplan ’Stinspark Zwolle’, het realiseren van een park waar erfgoed en klimaat samenkomen, laat een ambitie zien waar nieuwbouw, verstedelijking en een stadspark samenkomen in een goed ontwerp”. Deze ambitie is voor het Rijk reden om het plan te honoreren met ruim vier ton vanuit de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. Het besef dat bij transitieopgaven een integrale aanpak met erfgoed als uitgangspunt succesvol kan zijn, groeit. Zeven nieuwe projecten zijn nu toegevoegd in de derde ronde van de Erfgoed Deal, waarvan Stinspark Zwolle – een ontwerp van Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met kunstenaar Paul de Kort, er een van is.

Het grasveld Stinspark in Zwolle is een archeologisch rijksmonument en wordt een park met een verhaal van het vroegere kasteel Voorst. Zwolle, een groeigemeente die naast nieuwe woningen juist behoefte heeft aan kwalitatief hoogwaardige groenlocaties, gaat deze open plek benutten. Op initiatief van en samen met de bewoners gaat de gemeente het veld herinrichten tot park, waarbij erfgoed de inspiratie is. Het park wordt de verbindende schakel tussen buitengebied, jonge woonwijken en de historische binnenstad. De opgave wordt gekoppeld aan klimaatadaptieve doelen door het openen van oude grachten. Tevens is het een voorbeeld hoe om te gaan met een archeologische site. Met de herinrichting van het park worden ontmoetingen van bewoners gestimuleerd en bezoekers uitgenodigd tot ontdekking.

Werken aan een kwaliteitskader voor een veelzijdig dijktraject

Bij de Lekdijk van Jaarsveld naar Vreeswijk komt techniek en omgeving bij elkaar

In opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden maakt Strootman Landschapsarchitecten i.s.m. WSP en het waterschap een Ruimtelijk Kwaliteitskader voor het dijkversterkingtraject van de Lek tussen de Beatrixsluis naast Vreeswijk tot en met het dorp Jaarsveld.  Dit traject, ongeveer dertien kilometer lang, loopt langs de historische kern van Vreeswijk, kruist de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal, doorkruist Nieuwegein en loopt na de kruising met de A2 door tot aan het dorp Jaarsveld. Hier biedt de dijk uitzicht over smalle en brede uiterwaarden en een gedeelte hiervan is Natura 2000-gebied.

Het traject Jaarsveld – Vreeswijk is een van de zes ‘Sterke Lekdijk-projecten’, waar gewerkt wordt aan een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering. De opdrachtgever hecht groot belang aan de ruimtelijke kwaliteit van dit traject. Reden voor het opstellen van heldere Ruimtelijke Kwaliteitskaders én een leidende rol van ons als landschapsarchitecten om techniek en omgeving bij elkaar te brengen en dit te vertalen naar een dijkontwerp passend in het landschap.

Wij onderzoeken hoe we dit gebied van meerwaarde kunnen laten zijn voor omwonenden, ondernemers, recreanten en de natuur zelf: planten, dieren en insecten. Dus ‘droge voeten’, maar ook wandelroutes, uitzichtpunten en versterking van historische of belangrijke landschappelijke structuren. Om de schaal van de scheepvaart op de Lek te ervaren en mooie plekken langs de Lek te vinden zijn we vorige week op excursie geweest naar dit dijktraject.

Groen en duurzaam woonblok Leeuweplaats krijgt vorm

Hier ontstaat een aantrekkelijke plek voor mensen, vogels en insecten

Zo’n anderhalf  jaar geleden plaatsten we een bericht over Leeuweplaats, een nieuw te bouwen woonblok in de groene duurzame wijk Leeuwesteyn aan de rand van Utrecht. Het ontwerp dat we maakten zal over enige tijd een binnenhof laten zien die we hebben vormgegeven als Utrechts hofje met een moderne twist. Met de bomen, begroeide tuinmuren en brede geveltuinen ontstaat er een knusse woonstraat. Okay, zover is het nog niet. Maar wat gaat het snel! De contouren van het bouwblok tekenen zich al goed af. Ook over de structuur van het bouwblok hebben we meegedacht met de architecten.

Uiteraard zal onze signatuur zichtbaar zijn in de hele door ons ontworpen buitenruimte: met plekken die mensen plezier geven en aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten. We maken de binnenplaats intiem en levendig met drie grote honingbomen (Sophora japonica). Snelgroeiende bomen, die voldoende licht doorlaten voor de rondom gelegen geveltuinen, prachtig verkleuren in de herfst, mooi bloeien in de lente en zo veel vlinders en bijen aantrekken.

Het centrale pleintje, waar de woonsteeg is ‘opgerekt’, wordt een plek voor spelen en ontmoeten. Een echte eyecatcher op het plein zal het verhoogde plantenvak worden met meerjarige planten en siergrassen. Middenin de binnenplaats komt een tapijt van verharding met een bijzonder patroon van gebakken klinkers.

Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Maar zoals de foto laat zien worden er forse stappen gezet in de uitvoering van het ontwerp dat ontstond in samenwerking tussen Faro Architecten, Heren 5 Architecten, Ooms Bouw & Ontwikkeling, Beumer Garantiemakelaars en Merosch.

Check de link voor ons ontwerp voor de buitenruimte van de Leeuweplaats.

Snel een stageplek nodig?

Stageplek vrij op korte termijn

Het zijn gekke tijden. Hoe zit het met werken op afstand, kan je stage wel goed begeleid worden als thuiswerken voorlopig de norm is? Ja, wat ons betreft zeker! Wij bieden je graag de stageplek die onverwachts per 1 februari vrijkomt. We zorgen voor goede begeleiding én, ook al is het op afstand, met de gezelligheid en verdieping die we als bureau belangrijk vinden. Ben jij een enthousiaste en leergierige student? Zoek jij een fijne stageplek met leuke collega’s, veel vrijheid, en wil je op kleine en grote schaal ontwerpen? Stuur dan je portfolio en cv op naar Tessa Schouten: tessa@strootman.net.

Foto: pre-lock-down bosexcursie Simon Klingen

25 januari online presentatie concept Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte

Ontwikkelvisie Landschapspark De Rotte maakt gebied nog mooier en klaar voor de toekomst

In opdracht van Recreatieschap Rottemeren heeft Strootman Landschapsarchitecten een concept Ontwikkelplan opgesteld voor Landschapspark De Rotte. Dit, in afstemming met een groot aantal belanghebbenden, zoals bewoners- sport- en natuurorganisaties, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap. 25 januari 2021 is de online informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het plan. Hier zal Matthijs Willemsen vanuit Strootman Landschapsarchitecten het concept Ontwikkelplan presenteren.

In het Ontwikkelplan werkt het recreatieschap de gewenste ontwikkelingen in het gebied voor de komende tien jaar uit. Samenwerking met anderen is daarbij een belangrijk gegeven. Het plan laat zien hoe het gebied inspeelt op grote veranderingen zoals toenemende drukte in het gebied door woningbouw in de omgeving en klimaatverandering. Ook het vergroten van natuurwaarden en biodiversiteit en de functie die het gebied vervult voor maatschappelijke programma’s, zoals gezondheid, jeugdeducatie en zinvol werk voor kwetsbare groepen, zijn in het plan uitgewerkt.

Daarnaast laat de provincie Zuid-Holland momenteel een verkenning uitvoeren voor het agrarische deel van het landschapspark, om de opgaven voor dit gebied in kaart te brengen. Dit biedt de basis voor een gebiedsproces, waar belanghebbenden in het gebied intensief bij zullen worden betrokken. Doel is om samen een duurzaam toekomstperspectief voor dit gebied te ontwikkelen.

Recreatieschap Rottemeren heeft Strootman Landschaparchitecten en LAgroup gevraagd om het Ontwikkelplan uit te werken met input van belanghebbenden. Na het Ontwikkelplan wordt een uitvoeringsstrategie opgesteld, waarin concrete projecten komen te staan met een planning en begroting op hoofdlijnen.

‘Flatten the curve’: een aantrekkelijk scenario voor een duurzaam en klimaatadaptief Rotterdam

Bezoek Meteopolis en ontdek hoe een grote stad als Rotterdam kan omgaan met de gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering stelt de wereld voor grote nieuwe uitdagingen. De klimaattrends en de effecten ervan staan hier niet ter discussie. Hoe we ernaar handelen, is waar het om gaat. Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond kregen van Rotterdams Weerwoord samen met drie andere ontwerpbureaus de opdracht hun droom voor de stad Rotterdam voor 2060 in installaties vorm te geven, ieder met een andere combinatie van onzekere sociale en economische factoren als kader. De vier installaties zijn nu – dankzij een virtuele tour – voor iedereen te zien op de tentoonstelling Meteopolis. Scroll met een nieuwsgierige open blik door de dromen wij en andere ontwerpers maakten en vraag je af: hoe ziet Rotterdam eruit, in 2060?

Gezamenlijk schetsen wij in ‘Flatten the curve’ een aantrekkelijk scenario voor een duurzaam en klimaatadaptief Rotterdam op weg naar 2060. Het stimuleert de stad om zich als collectief in te zetten de problemen bij de bron aan te pakken. Tegelijkertijd gaat de leefkwaliteit van inwoners er aanmerkelijk op vooruit. Rotterdam kan daarmee vele andere steden in Nederland en daarbuiten inspireren ‘Flatten the curve’ laat zien dat als we nú onze economie en maatschappij ombuigen naar een duurzame maatschappij, de klimaatverandering en de effecten daarvan kunnen afvlakken. Natter en warmer zal het zeker worden, maar voor vier deelgebieden hebben de makers van de plannen geschetst hoe de gevolgen minder heftig zijn, als Rotterdam nu gaat aanpakken.

Meteopolis is onderdeel van de 9e editie van de IABR (Internationale Architectuur Biennale Rotterdam). Meteopolis gaat naast de Droom-scenario’s ook in op ‘Doen’ en ‘Dialoog’. Ook is er een making-of documentaire gemaakt, zijn er teksten geschreven door Vers Beton en etsen gemaakt over de inhoud van de scenario’s. Bekijk hier een beeldverslag van de tentoonstelling, gemaakt door Jan de Groen in opdracht van Weerwoord.

Bert Wijbenga, lid van het Rotterdamse College bezocht de tentoonstelling: “Deze tentoonstelling over klimaatadaptatie inspireert, maakt ongerust en het dwingt tot een gesprek over: zijn we wel goed bezig en zijn we er klaar voor? Want als we doorgaan hoe we nu leven en investeren, dan gaat het klimaat ons nog heel vervelend verrassen. Deze tentoonstelling leidt tot discussie en hopelijk ook tot de gewenste actie.”

Rapport Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21e eeuw nu online

Agendering van opgaven en handelingsperspectieven

Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds grotere impact op onze ecosystemen, de wijze waarop we ons voedsel verbouwen en de manier waarop we leven. In het Waddenkustgebied komt een groot aantal opgaven samen. En tegelijkertijd zijn er volop kansen voor klimaatadaptatie. Daar werkt Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) samen met verschillende partijen aan. PRW vroeg ons te ondersteunen bij het maken van een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust. Een adaptatiestrategie die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaat-robuuste toekomst in de 21ste eeuw. We presenteerden het rapport, waarvoor input en feedback werd geleverd door betrokken experts, vanmiddag tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen #ActandAdapt. Deltacommissaris Peter Glas ontving het eerste exemplaar.

De directe aanleiding voor het maken van de klimaatadaptatiestrategie voor het Waddenkustgebied is de Climate Adaptation Summit (CAS) die op 25 januari 2021 in Nederland plaatsvindt. Deze wereldwijde top draagt bij aan de actie van de Global Commission on Adaptation (GCA) om wereldwijd nog meer steun te krijgen voor klimaatadaptatie. De adaptatiestrategie die er nu ligt laat zien: waar wringt het, en wat kunnen we hieraan doen? Het rapport ‘Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21e eeuw – Agendering van opgaven en handelingsperspectieven’, focust op de opgaven en de kansen die er liggen voor het gebied. Hiermee bieden we inspiratie voor vergelijkbare delta’s wereldwijd. Waar er momenteel veel inzet is rondom klimaatmitigatie (onder andere energie-transitie) ligt onze focus op klimaatadaptatie met maatregelen waarmee we ons aanpassen aan het veranderde klimaat. Om nu verantwoorde keuzes te kunnen maken en te anticiperen op komende ontwikkelingen, richten we de blik ver vooruit, richting 2100. Daarmee gaan we voorbij de horizon die verschillende verkenningen en de Gebiedsagenda Wadden 2050 hanteren.

Dat we voor een grote opgave staan, zal duidelijk zijn. Alle geraadpleegde experts onderschrijven dat ook. Tegelijkertijd ligt in het anticiperen op de opgaven ook de kans om het gebied interessanter te maken, rijker en aantrekkelijker. De vragen die voor ons liggen zijn: hoe gaan we met de opgaven om en welke keuzes maken we? Wat doen we nu, hoe ziet het landschap er over 80 jaar uit, en hoe komen we daar? Met de informatie en oplossingsrichtingen kunnen we met elkaar het gesprek voeren. Zeven hotspots die we in het rapport hebben beschreven, kunnen hierbij helpen. Dit zijn plekken waar veel opgaven samenkomen en ook al projecten lopen, maar waar nog geen rekening wordt gehouden met een tijdshorizon van 2100.

Benieuwd naar de opgaven en het handelingsperspectief met drie koersen? Bekijk dan het rapport dat nu online staat.

Bossenstrategie biedt kans voor kwaliteitsimpuls landschap en stad

‘Denk niet alleen in bos, maar ook in bomen en landschapselementen’

Vorig jaar vroegen het Ministerie van LNV en de provincies het College van Rijksadviseurs (CRa) om een advies uit te brengen over de bossenstrategie. De bossenstrategie vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Rijk en provincies willen graag meer samenhang aanbrengen tussen het bos-, natuur- en klimaatbeleid. Rijk en provincies streven naar tien procent meer bos vóór 2030, wat neerkomt op zo’n 37.000 ha erbij. De vraag is: hoe doe je dat in een land waar de grond schaars is en de druk op de landbouwgrond groot?

Afgelopen week vertelde Berno Strootman, tot december nog lid van het CRa, over de kansen die hij ziet voor de bossenstrategie. Op vrijdag 15 december zette hij zijn gedachten uiteen in het webinar ‘Ruimte maken voor nieuw bos’, georganiseerd door het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Op zondag 17 januari vertelde hij erover tijdens een uitzending van Vroege Vogels. De achterliggende vraag was best een lastige, want: “Meer bos vraagt om meer grond en dat zal vaak grond zijn die nu in agrarisch gebruik is. Tegelijk is een fundamentele transitie van de landbouw nodig. Daarvoor is eerder meer dan minder landbouwgrond nodig. Hoe bereik je dan dat meer bos ook bijdraagt aan een vitale, duurzame landbouw?”

De bossenstrategie biedt volgens Berno een enorme kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan ons landschap en aan onze steden. “Door niet alleen te denken in ‘bos’, maar ook in bomen en landschapselementen als heggen, houtwallen en bosjes, kunnen we onze landschappen weer een stuk aantrekkelijker en biodiverser maken, mits goed ontworpen. Voor boeren kan hieruit een verdienmodel ontstaan.“  Daarnaast ziet hij kansen voor het vergroenen van steden en voor de aanplant van nieuwe stads- en dorpsbossen.

Beluister via de link het interview met Berno Strootman in Vroege Vogels (BNNVARA), 17 januari.

Landgoed Brakel – Werk in uitvoering

Herstel van de omgeving rondom het landhuis

In 2018 maakten we een ontwerp voor het Gelderse landgoed Brakel. Een landgoed, verscholen achter de hoge Waaldijk. Het eeuwenoude statige landhuis en het aangrenzende terrein had de afgelopen vier decennia aan kwaliteit ingeboet. Het gebouw, interieur en landschap waren weliswaar sleets geworden – toch waren zij nog altijd van grote waarde voor de omgeving. Voortvloeiend uit de opdracht aan Strootman Landschapsarchitecten om een kwaliteitsimpuls te geven aan het landgoed, hoopte Geldersch Landschap & Kasteelen ook voor het gebouw weer een bruisende bestemming te vinden. Een succesvolle aanpak, want inmiddels is er een partij gevonden die het gebouw weer een nieuwe, publiekstoegankelijke, invulling gaat geven.

Het landschappelijk ontwerp van Strootman Landschapsarchitecten is de fase van de tekentafel ruim voorbij . De bolling in de terp op het voorterrein van het landhuis is inmiddels aangevuld. De sierlijke waterpartij en het eiland zijn hersteld en als één geheel verbonden met de greppel rond de weide. Binnenkort zullen hier ook drie bruggen voor ontworpen worden. Op het eiland zijn bomen aangeplant, die samen met nieuwe boomgroepen op de terp en langs de waterpartij, het landhuis af en toe aan het oog onttrekken en daardoor spannender maken.

Tijden veranderen. En het asfalt van de toegangsweg en het parkeerterrein, mocht dan ooit heel functioneel zijn – nu kijken we daar anders tegenaan. Veel asfalt wordt verwijderd. Om van de weg toch een mooi onderdeel van het landgoed te maken, wordt uit het asfalt een sierlijke smalle weg gezaagd. Parkeerhavens en onnodige verbredingen verdwijnen, waardoor er meer aandacht uitgaat naar het park. Rondom het huis komt een alzijdig terras: een knipoog naar het steeds wisselen van voor- en achterzijde in de loop van de geschiedenis.

Boer doet leven – hoopvolle titel van een hoopvol boek

De boer van de toekomst bestaat al!

Hoera! Het is er en het is prachtig geworden: het boek ‘Boer doet leven’. Een boek over 20 boeren die nu al boer van de toekomst zijn. Het idee kwam van Caspar Janssen en Berno Strootman, die vanuit het College van Rijksadviseurs het initiatief nam voor het boek.

De twintig verhalen werden opgetekend door Berno, Caspar en Jantien de Boer. Zij schetsen een aanlokkelijk beeld van vernieuwers die niet alleen voedsel produceren maar ook een aantrekkelijk landschap. Twintig boeren, geportretteerd in de landschappen die ze produceren, vertellen in dit boek een positief, hoopvol en inspirerend verhaal.
Fotografen HarryCock en Sarah Wong gingen met de auteurs op pad en brachten de boeren en hun omgeving schitterend in beeld. Mariola López van Lopezlab verzorgde de vormgeving van het boek dat nu in de winkel ligt en uitgegeven is door Lecturis.