Concept Masterplan Hembrug

Denk mee het het Concept Masterplan Hembrug!

Het Hembrugterrein in Zaandam bevindt zich middenin de transformatie van een afgesloten gebied naar een geweldige nieuwe plek voor werken, wonen, recreëren én cultuur. Eind september is het meedenken gestart voor het Concept Masterplan Hembrug met een live webinar. In dit Masterplan staat in hoofdlijnen de visie op de ontwikkeling van Hembrug. Het vormt de basis voor de toekomst van Hembrug.

De komende tijd kun je met jouw ideeën dit plan verrijken. Praat en doe mee. Bijvoorbeeld op dinsdag 20 of donderdag 22 oktober. Dan is er van 19.00 tot 21.15 uur een online themasessie. Je kunt dan in gesprek met ontwerpers en adviseurs over de  thema’s duurzaamheid, landschap, mobiliteit, programma, openbare ruimte en stedenbouw & geluid.
Mensen die het leuk vinden over de gebiedsidentiteit mee te denken, kunnen zich per mail aanmelden via participatie@hembrug.org voor de adviesgroep. Vanaf half november start dit proces met een eerste bijeenkomst. Wensen, zorgen en ideeën kun je ook tot en met 25 oktober 2020 delen via een enquête.

Strootman Landschapsarchitecten werkt in opdracht van Hembrug Zaandam B.V. aan de ontwikkeling van Hembrug. Dat doen we in een ontwerpteam onder leiding van BURA urbanism, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.
De site Hembrugontwikkelt.nl geeft een overzicht van alle mogelijkheden om betrokken te zijn bij het Concept Masterplan Hembrug.

Snel een stageplek nodig?

Stageplek vrij op korte termijn

Het zijn gekke tijden. Hoe zit het met werken op afstand, kan je stage wel goed begeleid worden als thuiswerken voorlopig de norm is? Ja, wat ons betreft zeker! Wij bieden je graag de stageplek die onverwachts per 1 oktober is vrijgekomen(*. We zorgen voor goede begeleiding én, ook al is het op afstand, met de gezelligheid en verdieping die we als bureau belangrijk vinden. Ben jij een enthousiaste en leergierige student? Zoek jij een fijne stageplek met leuke collega’s, veel vrijheid, en wil je op kleine en grote schaal ontwerpen? Stuur dan je portfolio en cv op naar Arjen Venema: arjen@strootman.net.

(*heb je misschien al eerder contact met ons opgenomen, schroom niet en bel of mail nog een keer. De stageplek die aanvankelijk al per oktober was ingevuld, is nu alsnog beschikbaar.

Foto: bosexcursie Simon Klingen

Welke kansen bieden opgaven van nu aan het landschap?

Door opgaven goed te verbinden maken we een mooier NL

Met de Panorama4daagse sloot het College van Rijksadviseurs de tour Panorama Nederland af.
In een online uitzending ging Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman in gesprek met Liesbeth Staats over de kansen voor Nationale Parken, het belang van integraal watermanagement, en de relatie tussen boer en maatschappij. Onderwerpen die ook belicht werden door Ignace Schops, Frans Klijn en Welmoed Deinum. Als opnamelocatie koos Berno het Diemerpark in Amsterdam, een groene overgang tussen stad en buitengebied. “Dergelijke stadsranden zijn heel belangrijk voor inwoners om goed naar buiten te kunnen.”

Bewoners omarmen plannen park en zeezwembad Harlingen

Ontwikkeling Balklandpark Harlingen stap dichterbij

Samen met René Kuiken / Urbanism, ontwerpen wij een aantrekkelijk gebied aan de zuidkant van Harlingen: Het Westerzeedijkgebied.  Op 1 september gaven we een presentatie aan omwonenden en andere belangstellenden. Alle vier de geplande bijeenkomsten, zaten vol. De ontwikkeling van het gebied leeft bij Harlingers!

De meer dan 80 aanwezigen waren zeer positief over de plannen: “Een zwembad biedt kansen voor de stad; het moet meer zijn dan alleen een zwemplek, de omgeving moet ook aantrekkelijk zijn voor toeristen”. De gemeente hoopt dat het zwembad als aanjager gaat werken en mogelijk andere functies kan aantrekken in het gebied.

Remco van der Togt lichtte vanuit Strootman Landschapsarchitecten de plannen voor het Balklandpark toe. De kwaliteit van het plan sprak aan en men werd enthousiast van de mix van routes, beplanting en gebruik. Mensen vonden het positief dat er veel aandacht is voor bloemen en insecten. Terecht werd aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid in het park. Het ontwerp houdt hier heel bewust rekening mee, door te voorzien in goede verlichting langs de hoofdpaden en zicht op de zitplekken langs de paden.

In het najaar 2020 wint de gemeente advies in bij de klankbordgroep en wordt het voorlopig ontwerp voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. Als de raad hiermee instemt, wordt het ontwerp daarna technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna worden de vergunningen aangevraagd. Het park wordt in 2021 aangelegd. De aanwezigen zijn blij met de korte termijn waarop dit gerealiseerd zal worden.

Foto: Joachim de Ruijter

Zie ook: Zeezwembad moet Harlingen op de kaart zetten (Leeuwarder Courant, 1 september 2020)

Nieuwe interactie natuur en recreatie bij dijkversterking Salmsteke

Versterken Lekdijk in combinatie met beleefbare uiterwaard

Slim combineren kan leiden tot mooie dingen. Het versterken van de Lekdijk bij Salmsteke in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt opgepakt met de herinrichting van de uiterwaard. Dat doen wij samen met Lievense. Er ontstaat niet alleen een veilige dijk, maar ook een levendige uiterwaard met ruimte voor bewegen, ontspannen, rust en natuur. Vorig jaar zomer is het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking Salmsteke en de herinrichting van de uiterwaard. Sindsdien zijn samen met bewoners en gebiedspartners de plannen verder in detail uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, dat uitgevoerd gaat worden door aannemer Maurik. En we kunnen er hier veel over vertellen, maar leuker is het om alles zelf te ontdekken via onze digitale kaart.

Met Groenplan van Strootman Landschapsarchitecten ism team gemeente, maakt Groningen kans op titel Innovatiehoofdstad van Europa

Groningen met Groenplan genomineerd voor Innovatiehoofdstad van Europa

Met het Groenplan dat Strootman Landschapsarchitecten samen met een team van de gemeente maakte, heeft Groningen kans om Innovatiehoofdstad van Europa te worden. Groenplan Vitamine G – een ruimtelijke visie voor de komende tien jaar – geeft aan hoe het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Groningen is met dit in juni vastgestelde plan nu een van de twaalf genomineerde steden die opgaan voor de titel Innovatiehoofdstad van Europa (The European Capital of Innovation Awards – iCapital). Hieraan is een prijs verbonden van 1 miljoen euro, bedoeld om de innovatietrajecten een extra boost te geven. Daarnaast is er voor 5 ‘runners-up’ een bedrag van € 100.000 ieder beschikbaar. In de week van 22 september wordt de uitslag bekend gemaakt.

Landschapsarchitect Remco van der Togt van Strootman Landschapsarchitecten, bouwde samen met het team van de gemeente aan het plan dat rust op vier pijlers: een robuust groen netwerk; aantrekkelijke en diverse groengebieden; gezonde woon-, werk- en winkelgebieden en een toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied. Van der Togt: “In het plan hebben we bijvoorbeeld gekeken hoe we alle groengebieden binnen de gemeente zoveel mogelijk met elkaar kunnen verbinden. Zodat alle inwoners straks via een groene straat of een brede laan naar een groot groengebied kunnen lopen of fietsen, en van daaruit naar het landelijk gebied.” Parken, plantsoenen en kleine groene plekken worden meer ingericht en beheerd om biodiversiteit te vergroten. Groen wordt bereikbaar en bruikbaar voor inwoners en plannen daarvoor gaat de gemeente samen met inwoners maken. Versteende pleinen worden vergroend.

Van der Togt: “Groningen zet met het Groenplan Vitamine G een koers uit die richting geeft aan een hoge ambitie. De nominatie is een erkenning van de inspanningen die de stad doet om echt werk te maken van het vergroenen en klimaatadaptief maken van stad en ommeland. Groningen loopt hiermee voorop, maar gelukkig volgen steeds meer steden. De gemeenteraad van Arnhem bijvoorbeeld, beslist na de vakantie over een plan om de komende tien jaar 10 procent van het asfalt te verwijderen om plaats te maken voor groen, en dan vooral bomen. Een toenemend aantal gemeenten ziet het belang van aantrekkelijk groen en anticipeert hierop.”

Strootman Landschapsarchitecten wint aanbesteding ontwikkeling woningbouwlocatie en Hunze-as Zuidlaren

Strootman Landschapsarchitecten krijgt opdracht voor ontwikkeling woonwijk Zuidlaren

De Prins Bernardhoeve, een leegstaand evenemententerrein in Zuidlaren, gemeente Tynaarlo, krijgt een nieuwe bestemming. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vast. Op het voorste deel van het PBH-terrein komen winkels; op het achterste deel woningen. Voor de uitwerking van de woningbouwlocatie en de Hunze-as is Strootman Landschapsarchitecten geselecteerd. Een team van LAOS, Specht en PAU werkt aan de plannen voor de centrumontwikkeling en voorste deel van het PBH-terrein.
Beide teams zullen bij de ontwikkelplannen nauw met elkaar samenwerken.

Zuidlaren heeft een prachtige ligging op de grens tussen de Hondsrug en het Hunzedal. De vele brinken, relicten van een historische verbondenheid van het dorp met het landschap, maken Zuidlaren tot een bijzonder groen dorp. De groene aankleding en openbare ruimte zijn dominant als identiteitsdragers van het dorp, waardoor groenstructuur en bebouwing onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Strootman Landschapsarchitecten ziet in de ontwikkelingen de kans om de samenhang tussen het landschap en het dorpscentrum te versterken. Op een onderzoekende wijze zal het bureau samen met bewoners en andere betrokkenen kansen naar boven halen.

Na de zomer wordt gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen. De ontwikkelrichting die is vastgesteld door de gemeenteraad vormt daarbij het uitgangspunt. In het najaar begint voor beide projecten het proces waarin belangstellenden en belanghebbenden kunnen meedenken over de concrete plannen.

Groen Groningen

Groningen maakt werk van het klimaatadaptief en groen maken van stad en ommeland. 18 juni werd het Manifest Groen Groningen! ondertekend door acht Groninger natuur- en landschapsorganisaties en twee wethouders. Bij de tien actiepunten ligt de focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen. Na de zomer buigt de raad zich over het Groenplan dat wij met en voor de gemeente maakten. Met het Manifest én het Groenplan kan de gemeente overwegen om een ‘e’ in de naam op te nemen.

In het Groenplan ligt een grote ambitie om het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar te maken. Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Op het conceptplan hebben inwoners inmiddels kunnen reageren. De reacties verwerken we om het Groenplan nog sterker maken. Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknota. Na de inspraak neemt de gemeenteraad een besluit over het Groenplan.

Emmeloord, op naar een levendig, compact en ‘eigen’ centrum

De Deel, vernieuwde entree tot centrum Emmeloord, voorzien van 46 tulpenbomen

Samen met bewoners maakten we de contouren voor een nieuw centrumplan voor Emmeloord, Gemeente Noordoostpolder. Doel? Een levendig, compact en ‘eigen’ centrum. Onze 8 ruimtelijke principes zetten de koers uit en bieden tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit. Geweldig om te zien hoe De Deel inmiddels vorm krijgt! Zo is er een mooi gedetailleerd bakstenen tapijt gelegd, met daarop 46 tulpenbomen. De gemeente maakte een timelapse filmpje van de aanleg.

Een watersysteem op anderhalve meter diepte van Tree Ground Solutions voorziet de bomen van voeding, en zorgt er tevens voor dat heftige regenval moeiteloos verwerkt wordt. Klimaatbestendig dus. Om de bomen zit niet het traditionele rooster, maar een bomenkrans van cortenstaal. Het aanleggen van de bestrating en het maken van de cortenstalen kransen vroegen om vakmanschap. De mensen van Visser Bestrating uit Zwaagwesteinde hebben een geweldige prestatie geleverd. Bepaald geen dertien-in-een-dozijn-klus.

Het plein met mooie detaillering, ruimte voor een paviljoen en toekomstige evenementen, vormt inmiddels de nieuwe entree naar het centrum. Een entree waar veel Emmeloorders nu al trots op zijn.

Eerste werkzaamheden Westerzeedijk klaar

Tussen wad en weg ontstaat bij Harlingen een interessant recreatiegebied

Het Westerzeedijkgebied aan de zuidkant van Harlingen wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied. Een schakel tussen de stad en het buitengebied, met een scala aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het gebied draagt bij aan de ambitie van Harlingen om een gezonde stad te zijn door fietsers en voetgangers in het gebied op nummer 1 te zetten, de auto te gast te laten zijn en bewegen te stimuleren. De gebiedsontwikkeling Westerzeedijk maakt de zee hier weer zichtbaar en beleefbaar.

De gemeente Harlingen ontwikkelt het Westerzeedijkgebied in samenwerking met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.Strootman Landschapsarchitecten en René Kuiken Urbanism ondersteunen de ruimtelijke invulling. Vanuit een ruimtelijk raamwerk en via een open planproces werd tijdens sessies met inwoners en ondernemers een voorkeursmodel gekozen. Het schetsontwerp is september vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Het Westerzeedijkgebied wordt een fijne plek voor kinderen, jongeren en ouderen. In het park, dat onderdeel vormt van het gebied, komen verschillende functies zoals een recreatiepark, sport en spel en een hotel.

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd, namelijk de herinrichting van de Westerzeedijk bij camping De Zeehoeve. De eigenaar van camping De Zeehoeve is blij met de verbetering en het vooruitzicht van uitbreiding. De bermen vormen nu een ‘bijenlint’, de weg is veiliger gemaakt en de entree tot de stad duidelijker. Dit jaar werken we verder aan de ontwikkeling van het park rond de Waddenhal en het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. Ook de dijkopgangen en trappen zullen verbeterd worden. Daarnaast komt er een (vervolg)onderzoek naar de verbetering van het zwemwater aan het strand en de realisatie van een zeezwembad in de Willemshaven.

Met het letterlijk omzetten van het bootje door wethouder Hein Kuiken bij de dijkopgang naar Strandpaviljoen ’t Zilt, werd de aftrap gegeven voor de verdere uitvoering van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.