Gebiedsagenda Maasoeverpark van fort tot fort

Een landschapspark met samenhang én speelruimte

Het Maasoeverpark is een visie voor een landschapspark opgespannen tussen de twee forten Crèvecoeur in de monding van de Dieze bij ‘s-Hertogenbosch en Fort Sint-Andries bij Heerewaarden, daar waar Maas en Waal vroeger verbonden waren.

Dit project is als Koploper in september 2015 gestart op initiatief van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Maasdriel, als uitwerking van het Delta Programma Rivieren. Het project verkent de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen in de Maas om de veiligheid te vergroten bij hoogwater in combinatie met regionale en lokale meekoppelkansen. Inmiddels is de MIRT-onderzoeksfase bereikt.

Het Maasoeverpark bevat een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat inwoners en bedrijven beter worden beschermd tegen de risico’s van hoogwater op een manier die veel extra kansen en kwaliteiten biedt voor de omgeving. Het verwachte effect is circa 20 cm waterstanddaling in combinatie met het benutten van ruimtelijk kansen. Er ontstaat een landschapspark, waarin ruimte ontstaat voor meer natuur en waarin cultuurhistorie beter zichtbaar wordt. Een landschapspark bereikbaar door betere fiets- en wandelverbindingen en ruimte blijft voor veel verschillende functies en waarin boeren hun bedrijfsvoering toekomstbestendig kunnen voortzetten.

Het overkoepelende doel daarbij is verbinden. Verbinden van de twee overzijden met elkaar, en verbinden langs de oevers van verschillende delen van het weerdenlandschap, over water en over land. Daarbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen samenhang en speelruimte.
Het Maasoeverpark heeft een belangrijke sleutelpositie in een aantal grotere bovenregionale structuren zoals de Zuiderwaterlinie en de buitendijkse gebieden van Maas en Waal en verbindt die met lokale gebiedsopgaven zoals de Zandmeren van Maasdriel en de recreatief/ecologische ontwikkeling van het Máximakanaal.

In een unieke en vruchtbare samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en het ministerie is in korte tijd is een overkoepelende koers ontwikkeld. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met ZLTO en LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, private partijen en andere belanghebbenden in het gebied.
De haalbaarheid van enkele wezenlijke onderdelen van het Maasoeverpark worden in samenhang met de MIRT-verkenning koploper Ravenstein-Lith verder onderzocht.

Locatie: ’s-Hertogenbosch – Maasdriel

Opdrachtgever(s): gemeentes ‘s-Hertogenbosch en Maasdriel

In samenwerking met: LievenseCSO

Omvang: circa 2100 ha

Jaar van ontwerp: 2016

Jaar van uitvoering: 2016-


Inschrijven nieuwsbrief