Schetsontwerp Westerzeedijk vastgesteld

Schetsontwerp Westerzeedijkgebied vastgesteld

Op woensdag 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Harlingen het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. Het gebied van 50 hectare ligt prachtig tussen het centrum van Harlingen, de Westerzeedijk en een nieuwe woonwijk in, maar is al jaren een relatief onbestemd gebied. Door een groen raamwerk aan te leggen, en eerste cruciale verbindingen te maken, wordt het een parkgebied dat een essentiële schakel vormt tussen stad, dijk en buitengebied; een parklandschap met groene heuvels, wuivend riet, klauterbomen en goede paden voor spelen, sporten en relaxen.

Samen met René Kuiken Urbanism werken wij aan een verdere uitwerking van het schetsontwerp. Het schetsontwerp bouwt voort op het voorkeursmodel dat wij eerder hebben gemaakt in opdracht van de gemeente Harlingen.

Visie voor de Berkel tussen Lochem en Borculo

Visie voor de Berkel tussen Lochem en Borculo

Samen met Waterschap Rijn en IJssel, agrariërs, en andere belanghebbenden, heeft ons bureau een visie gemaakt voor de herinrichting van het beekdal van de Berkel tussen Borculo en Lochem.

In drie door zowel experts als agrariërs drukbezochte ontwerpsessies is, met de kaart op tafel, de uiteindelijke visie tot stand gekomen. Donderdag 27 juni hebben wij deze visie in aan omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving gepresenteerd.

De visie maakt het Berkeldal ecologisch en recreatief interessanter zonder dat de veiligheid in het geding komt. Kades worden verplaatst zodat een verondiepte Berkel meer ruimte krijgt, structuur- en stromingsvariatie terugkomt en de Berkel weer zichtbaar wordt in het landschap. De waterpeilen van het lokale watersysteem, die nu nog losgekoppeld zijn van de Berkel zelf, worden geoptimaliseerd en de zijbeken worden anders ingericht zodat er hoogwaardige ecologie en landschap kan ontstaan. De Berkel wordt robuuster en het landschap wordt aantrekkelijker en interessanter voor wandelaars, fietsers, kanoërs en inwoners van het gebied.

Voorkeursalternatief Salmsteke Dijk en Uiterwaard vastgesteld

Voorkeursalternatief dijk en herinrichting uiterwaard Salmsteke vastgesteld

Als onderdeel van het project ‘Sterke Lekdijk’ wordt de komende jaren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, zodat een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming beschermd blijft. Strootman heeft de afgelopen tijd samen met Lievense gewerkt aan het maken van een voorkeursalternatief voor de dijkversterking en voor de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. Dit doen wij in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen maand het voorkeursalternatief voor het dijkversterkingsproject Salmsteke definitief vastgesteld. Ook is het voorkeursalternatief herinrichting uiterwaard vastgesteld door het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden. Met de vaststelling van beide voorkeursalternatieven komt er een einde aan de verkenningsfase en gaan we verder met de planfase. In deze fase werken we samen met Lievense verder aan een gedetailleerder ontwerp voor zowel de dijk als de uiterwaard.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap.

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe om te gaan met klimaatverandering? Hoe vorm te geven aan de duurzame energietransitie? En hoe de circulaire economie van de grond te krijgen? De overheden – Rijk en regio – nemen het initiatief om samen met gebiedspartijen en ondernemers een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050 te ontwikkelen, die agenderend voor de toekomst zal zijn. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vorm gegeven. Ons bureau gaat in samenwerking met OAK consultants en Lievense, Rijkswaterstaat ondersteunen bij het maken van de gebiedsagenda.

Foto: Marcel Ketin

Voorkeursalternatieven Salmsteke Dijk en Uiterwaard gepresenteerd aan bewoners

Voorkeursalternatieven Salmsteke Dijk en Uiterwaard gepresenteerd aan bewoners

Als onderdeel van het project ‘Sterke Lekdijk’ wordt de komende jaren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, zodat een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming beschermd blijft. Strootman heeft de afgelopen tijd samen met Lievense gewerkt aan het maken van een voorkeursalternatief voor de dijkversterking en voor de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. Dit doen wij in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Dinsdagavond 23 april zijn deze voorkeursalternatieven gepresenteerd aan de bewoners. Met de monumentale bebouwing en karakteristieke bomenlaantjes op de dijk is zoveel mogelijk rekening gehouden door te gaan voor maatregelen met beperkte ruimtelijke impact. In de uiterwaard komt er onder andere plek voor natuurontwikkeling en een nieuwe zwemplas, die optimaal gaan aansluiten bij het dynamische rivierenlandschap.

De op- en aanmerkingen van de bewoners worden meegenomen in het vervolgtraject van de planuitwerking. De dijkversterking van Salmsteke zal als een van de eerste trajecten langs de Lek worden gerealiseerd, daarna gaan ook de andere delen van de Lekdijk op de schop.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap.

Koers voor de Rottemeren vastgesteld

Koers voor de Rottemeren vastgesteld

Afgelopen maand is door de gemeenteraden van Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas vastgesteld hoe de koers voor het Rottemerengebied er de komende veertig jaar uit zal komen te zien. In opdracht van Recreatieschap Rottemeren heeft ons bureau gewerkt ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst – kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren’, een visiedocument waarin koers en ambities voor de toekomst van zijn geformuleerd.

De Rottemeren is een groene enclave in een dynamische, zich steeds verder verstedelijkende omgeving. Met de koers wordt de waarde van deze grote groene ruimte geborgd voor toekomstige generaties. Het Rottemerengebied wordt ontwikkeld tot recreatief landschapspark, bestaande uit een stevig landschappelijk raamwerk met daarin verschillende polderkamers die elk een eigen identiteit en recreatieve invulling hebben. Zo ontstaat er samenhang en speelruimte. Door de Rottemeren als één geheel te zien zetten de drie gemeenten in op een klimaatrobuuste en duurzame landschapsontwikkeling, waarbij de ontwikkelkracht van de verschillende betrokken partijen wordt benut en vanuit een gezamenlijk perspectief aan de toekomst van het gebied wordt gewerkt.

Lees hier meer over dit project: Kader en koers Rottemeren

Foto: Eelco de Jong

Landschapsvisie Maasdal Bergen in de maak

Landschapsvisie Maasdal Bergen in de maak

Het Maasdal is in constante verandering: waar het zand eerst sedimenteerde, wordt het nu gewonnen; en waar het dal eerst vol stond met maasheggen, zijn deze nu grotendeels verdwenen. Om te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het Maasdal heeft de gemeente Bergen ons gevraagd een landschapsvisie te maken. Een goede kans om onze expertise van de Maas op de grotere schaal (zie bijvoorbeeld onze Landschapsvisie Noordelijke Maasvallei, het Deltaprogramma Rivieren en de Gebiedsagenda voor het Maasoeverpark), te gebruiken op de lagere schaal. De visie zal de gemeente helpen om stelling te kiezen en te sturen op een goede ruimtelijk invulling van de opgaven die op dit gebied afkomen, zoals waterveiligheid en de verandering van de landbouw.

Nadat we het Maasdal hebben bezocht, vond de aftrap van het project plaats op maandagavond 1 april. Tijdens een interactieve werksessie met vertegenwoordigers van lokale belangengroepen en gebiedskenners leverden de deelnemers input om de kwaliteiten, de kansen en de bedreigingen in het Maasdal in kaart te brengen.

Met de resultaten gaat ons bureau de komende maanden aan de slag om een visie op het gebied te maken. Wij gaan onder andere zoeken naar nieuwe motoren voor integrale gebiedsontwikkeling en win-win situaties tussen hoogwaterveiligheid, en landschaps- en natuurontwikkeling. Zo bieden we een inspirerend ruimtelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen in het Maasdal.

Erven Landgoed Singraven in de verkoop

Erven Landgoed Singraven in de verkoop

Het Twentse Landgoed Singraven krijgt 16 nieuwe woningen op zeven oude erven. De verkoop is in volle gang. Met de opbrengsten wordt openstelling voor het publiek in de toekomst gewaarborgd, en kunnen de nodige verbeteringen van het landgoed zelf worden gerealiseerd.

Strootman Landschapsarchitecten ontwierp in opdracht van BOEi en in samenwerking met schipperdouwes architectuur aan de het ontwerp van de nieuwe erven, zodat deze aansluiten bij het beeld van de boerenerven die kenmerkend zijn voor dit gebied, en zodat ze als vanzelfsprekend in het landgoedlandschap liggen. Door de kavels in erfpacht uit te geven dragen de nieuwe bewoners van het landgoed bij aan de instandhouding van de historische gebouwen en het landschap op het landgoed.

’Noaber’ worden van Singraven? Kijk op: www.wonenopsingraven.nl
Meer weten over het project? Klik hier.

Gemeenten van de Maasvallei bijeen om bijzondere rivieroevers en -fronten te bepalen

Gemeenten van de Maasvallei bijeen om bijzondere rivieroevers en -fronten te bepalen

Als onderdeel van het regioproces voor het Deltaprogramma Maas kwamen op 19 december alle gemeenten van de Limburgse en Brabantse Maasvallei bijeen, om gezamenlijk ‘bijzondere’ oevers en -fronten langs de Maas te bepalen. Deze bijzondere oevers en fronten hebben een hoge cultuurhistorische, maatschappelijke of landschappelijke waarde, die kwetsbaar zijn bij de huidige dijkversterkingsopgave.

Aan het eind van de dag lag er een vier meter lange kaart met een dertigtal bijzondere locaties die bijzondere aandacht verdienen en óf (gedeeltelijk) ontzien kunnen worden door rivierverruiming, om innovatieve dijkoplossingen vragen, ofwel om een integrale (mini) gebiedsontwikkeling vragen.

De bijzondere oevers- en fronten worden in het vervolg gebruikt om maatregelpakketten voor de Maas samen te stellen, met daarin verschillende opties voor een samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking.

Enthousiasme over Ruimtelijk Perspectief Maas

Tussen december 2017 en april 2018 heeft ons bureau gewerkt aan het Ruimtelijk Perspectief Maas (RPM), als onderdeel van het Deltaprogramma Maas. In het RPM hebben we de Maas en haar omgeving geanalyseerd op gebiedskwaliteiten en kansen voor de toekomst, en hebben we voor 4 deelgebieden een perspectief voor 2050 ontwikkeld voor de synergie tussen gebiedskwaliteiten en waterveiligheidsmaatregelen.

In het Deltanieuws #3 valt te lezen dat het RPM positief is ontvangen door de verschillende Maaspartners, waaronder wethouders en gedeputeerden van de Gemeente Maastricht en Provincie Noord-Brabant. Het RPM wordt nu gezien als een belangrijke bouwsteen voor de langetermijnstrategie Maas en past goed in het nieuwe rijksbeleid van Integraal Riviermanagement, waarbij gekeken wordt naar een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkelingen.

Lees het Deltanieuws over ons Ruimtelijk Perspectief hier, en download het gehele document hier.