Landschapsvisie Maasdal Bergen in de maak

Landschapsvisie Maasdal Bergen in de maak

Het Maasdal is in constante verandering: waar het zand eerst sedimenteerde, wordt het nu gewonnen; en waar het dal eerst vol stond met maasheggen, zijn deze nu grotendeels verdwenen. Om te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het Maasdal heeft de gemeente Bergen ons gevraagd een landschapsvisie te maken. Een goede kans om onze expertise van de Maas op de grotere schaal (zie bijvoorbeeld onze Landschapsvisie Noordelijke Maasvallei, het Deltaprogramma Rivieren en de Gebiedsagenda voor het Maasoeverpark), te gebruiken op de lagere schaal. De visie zal de gemeente helpen om stelling te kiezen en te sturen op een goede ruimtelijk invulling van de opgaven die op dit gebied afkomen, zoals waterveiligheid en de verandering van de landbouw.

Nadat we het Maasdal hebben bezocht, vond de aftrap van het project plaats op maandagavond 1 april. Tijdens een interactieve werksessie met vertegenwoordigers van lokale belangengroepen en gebiedskenners leverden de deelnemers input om de kwaliteiten, de kansen en de bedreigingen in het Maasdal in kaart te brengen.

Met de resultaten gaat ons bureau de komende maanden aan de slag om een visie op het gebied te maken. Wij gaan onder andere zoeken naar nieuwe motoren voor integrale gebiedsontwikkeling en win-win situaties tussen hoogwaterveiligheid, en landschaps- en natuurontwikkeling. Zo bieden we een inspirerend ruimtelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen in het Maasdal.

Erven Landgoed Singraven in de verkoop

Erven Landgoed Singraven in de verkoop

Het Twentse Landgoed Singraven krijgt 16 nieuwe woningen op zeven oude erven. De verkoop is in volle gang. Met de opbrengsten wordt openstelling voor het publiek in de toekomst gewaarborgd, en kunnen de nodige verbeteringen van het landgoed zelf worden gerealiseerd.

Strootman Landschapsarchitecten ontwierp in opdracht van BOEi en in samenwerking met schipperdouwes architectuur aan de het ontwerp van de nieuwe erven, zodat deze aansluiten bij het beeld van de boerenerven die kenmerkend zijn voor dit gebied, en zodat ze als vanzelfsprekend in het landgoedlandschap liggen. Door de kavels in erfpacht uit te geven dragen de nieuwe bewoners van het landgoed bij aan de instandhouding van de historische gebouwen en het landschap op het landgoed.

’Noaber’ worden van Singraven? Kijk op: www.wonenopsingraven.nl
Meer weten over het project? Klik hier.

Gemeenten van de Maasvallei bijeen om bijzondere rivieroevers en -fronten te bepalen

Gemeenten van de Maasvallei bijeen om bijzondere rivieroevers en -fronten te bepalen

Als onderdeel van het regioproces voor het Deltaprogramma Maas kwamen op 19 december alle gemeenten van de Limburgse en Brabantse Maasvallei bijeen, om gezamenlijk ‘bijzondere’ oevers en -fronten langs de Maas te bepalen. Deze bijzondere oevers en fronten hebben een hoge cultuurhistorische, maatschappelijke of landschappelijke waarde, die kwetsbaar zijn bij de huidige dijkversterkingsopgave.

Aan het eind van de dag lag er een vier meter lange kaart met een dertigtal bijzondere locaties die bijzondere aandacht verdienen en óf (gedeeltelijk) ontzien kunnen worden door rivierverruiming, om innovatieve dijkoplossingen vragen, ofwel om een integrale (mini) gebiedsontwikkeling vragen.

De bijzondere oevers- en fronten worden in het vervolg gebruikt om maatregelpakketten voor de Maas samen te stellen, met daarin verschillende opties voor een samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking.

Enthousiasme over Ruimtelijk Perspectief Maas

Tussen december 2017 en april 2018 heeft ons bureau gewerkt aan het Ruimtelijk Perspectief Maas (RPM), als onderdeel van het Deltaprogramma Maas. In het RPM hebben we de Maas en haar omgeving geanalyseerd op gebiedskwaliteiten en kansen voor de toekomst, en hebben we voor 4 deelgebieden een perspectief voor 2050 ontwikkeld voor de synergie tussen gebiedskwaliteiten en waterveiligheidsmaatregelen.

In het Deltanieuws #3 valt te lezen dat het RPM positief is ontvangen door de verschillende Maaspartners, waaronder wethouders en gedeputeerden van de Gemeente Maastricht en Provincie Noord-Brabant. Het RPM wordt nu gezien als een belangrijke bouwsteen voor de langetermijnstrategie Maas en past goed in het nieuwe rijksbeleid van Integraal Riviermanagement, waarbij gekeken wordt naar een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkelingen.

Lees het Deltanieuws over ons Ruimtelijk Perspectief hier, en download het gehele document hier.

Koning vereert onze Hortus in Utrecht met bezoek

Ons project Hortus op de Veemarkt in Utrecht is 17 oktober blij verrast door een bezoek van Koning Willem-Alexander, vergezeld door Minister Ollongren. Ze kwamen langs in het kader van een werkbezoek om te praten over tekorten van materialen en vakmensen in de bouw, over krapte op de woningmarkt, en energietransitie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Samen bezochten ze vier locaties in de Utrechtse wijken Veemarkt en Overvecht om als laatste bij de Hortus te eindigen. De koning sprak met de projectleider en enkele voormannen wat leuke beelden opleverde. Voor meer Hortus-nieuws, houd de Facebook-pagina van Hortus in de gaten.

Oude Zocher-eik krijgt nieuwe standplaats als vergadertafel Strootman

Ons bureau heeft een nieuw pronkstuk: een reusachtige eikenhouten tafel van 6,5 meter lang en 1,5 meter breed. De eik heeft een bijzondere geschiedenis. In 1826 werd hij onder leiding van gerenommeerd landschapsarchitect J.D. Zocher aangeplant in het overpark van landgoed Twickel. Na 191 jaar was de boom helaas niet meer gezond en werd hij in 2017 voor de veiligheid gekapt. De eigen zagerij van Twickel heeft de boom vervolgens in grote planken gezaagd, en te drogen gelegd. Eén van de eikenhouten planken werd deze maand bij Strootman in het Funenpark naar binnen gehesen, voorzien van een mooi stalen onderstel, en als vergadertafel in gebruik genomen. De komende jaren heeft de eik van Zocher dus een nieuwe standplaats, kom gerust eens langs om hem te bewonderen!

Klimaatas Vechtdal gepresenteerd op international Vechtdal Symposium


Donderdag 27 september was het internationale Vechtsymposium waar iedereen, die ook maar iets met de Nederlandse Vecht en Duitse Vechte te maken heeft, bij was. Het symposium stond in het teken van het klimaat, met als stip op de horizon: de Klimaatas Vechtdal. Het Waterschap Vechtstromen heeft ons gevraagd om met een frisse blik te kijken naar het Vechtdal, wat er op het gebied afkomt als we door een ‘klimaatbril’ kijken, en hoe het Vechtdal hier als klimaatas een centrale rol in kan spelen.

De Klimaatas Vechtdal dient als inspiratie voor een vernieuwde visie voor het Vechtdal die in 2019 zal worden opgesteld.

Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend

Afgelopen donderdag 17 mei is de Agenda IJsselmeergebied 2050 feestelijk ondertekend. Naast minister van Nieuwenhuizen (I&W) tekenden afgevaardigden van 5 ministeries, 4 provincies, 32 gemeenten, 6 waterschappen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven. De gebiedsagenda is een nieuw instrument dat beschrijft hoe betrokken overheden en organisaties de krachten kunnen bundelen om de kwaliteit van het Blauwe Hart van Nederland veilig te stellen en opgaven als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie met elkaar te verbinden. Met de gebiedsagenda onder de arm streven de partijen naar een landschap van wereldklasse, een toekomstbestendig water- en ecosysteem, en een vitaal economisch belang.

Ons bureau verzorgde samen met Wing het proces, de beelden en de inhoud van de integratiefase van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

U kunt het rapport hier inzien. Voor meer van onze projecten rond het IJsselmeer zie Kwaliteitskader IJsselmeergebied en Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Foto: Madelon Dielen©

Oorlogsmonument Anloo genomineerd voor Drentsche Architectuurprijs 2018

Het oorlogsmonument voor het onderduikershol in het Evertsbos in Anloo staat als enige landschappelijke project op de shortlist voor de Drentsche Architectuurprijs 2018. Stemmen kan hier.

Ons bureau ontwierp in opdracht van de historische vereniging Anloo een ingetogen monument dat bestaat uit 13 grote veldkeien. De keien symboliseren de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten in het hol en op deze plek zijn omgebracht. Via een nieuwe entree en een pad van veldkeitjes bereik je het monument. Met terughoudende ingrepen is een verstilde, poëtische herdenkingsplek gecreëerd.

Voor meer informatie over het project, zie Oorlogsmonument Anloo.

Strootman maakt Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas

Ons bureau werkt samen met Wing aan een ruimtelijk kader voor nieuwe rivierverruimingsmaatregelen langs de gehele Brabantse en Limburgse Maas: een Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas. Atelier X en de Stuurgroep Delta Maas hebben ons gevraagd om verschillende samenhangende sets van rivierverruimingsmaatregelen te ontwikkelen en die te beoordelen op verschillende aspecten, zoals ruimtelijke kwaliteit, effecten op de waterstand en kosteneffectiviteit. Op basis van de resultaten kunnen bestuurders beslissen hoe rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling kunnen samengaan. De komende tijd gaan we verder met het maken van de verschillende alternatieven met maatregelen.

Wij hebben de afgelopen jaren aan verschillende projecten langs de Maas gewerkt, zie bijvoorbeeld ook het Maasoeverpark en Waterfront Ravestein.