Gemeenten van de Maasvallei bijeen om bijzondere rivieroevers en -fronten te bepalen

Gemeenten van de Maasvallei bijeen om bijzondere rivieroevers en -fronten te bepalen

Als onderdeel van het regioproces voor het Deltaprogramma Maas kwamen op 19 december alle gemeenten van de Limburgse en Brabantse Maasvallei bijeen, om gezamenlijk ‘bijzondere’ oevers en -fronten langs de Maas te bepalen. Deze bijzondere oevers en fronten hebben een hoge cultuurhistorische, maatschappelijke of landschappelijke waarde, die kwetsbaar zijn bij de huidige dijkversterkingsopgave.

Aan het eind van de dag lag er een vier meter lange kaart met een dertigtal bijzondere locaties die bijzondere aandacht verdienen en óf (gedeeltelijk) ontzien kunnen worden door rivierverruiming, om innovatieve dijkoplossingen vragen, ofwel om een integrale (mini) gebiedsontwikkeling vragen.

De bijzondere oevers- en fronten worden in het vervolg gebruikt om maatregelpakketten voor de Maas samen te stellen, met daarin verschillende opties voor een samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking.