Vaarverbinding Meerstad nadert voltooiing

Nadat ruim een jaar geleden werd gestart met het graven van de vaarverbinding van het Woldmeer naar het Slochterdiep, nadert deze nu de voltooiing. Met de aanleg van de vaarverbinding wordt een belangrijke schakel in het recreatieve vaarcircuit in Groningen gerealiseerd. Bewoners en recreanten kunnen bij aanvang van het vaarseizoen 2015 voor het eerst de stad en de regio invaren via de nieuwe watergang. Met de werkzaamheden aan de dijken rond de vaarverbinding en aan de inrichting van het landschap waarin een reeks natuureilanden sfeerbepalend is, wordt Meerstad ook recreatief gezien een steeds aantrekkelijker gebied.
Met het gereed komen van de vaarverbinding, de nieuwe ontsluitingsroute en Meeroevers’ nieuwste woonbuurten, zal het Woldmeer straks uitgroeien tot een aantrekkelijk water van zo’n 70 hectare met veel ruimte voor recreatie, op en rond het meer. Naast varen, zwemmen of andere vormen van waterrecreatie kan er ook volop worden gefietst en gewandeld.

Zijtaart wint De Brabantse Stijlprijs

In de structuurvisie voor Zijtaart, die we in een intensieve samenwerking met de dorpsgemeenschap van Zijtaart, in opdracht van de gemeente Veghel hebben gemaakt, stellen we een ‘carroussel’ voor van functies in het dorpscentrum van Zijtaart. Door de school, het dorpshuis, ouderenwoningen, en zorgvoorzieningen op te nemen in het klooster, kon het klooster op een nieuwe manier een centrale positie in het dorp innemen. Tegelijkertijd werd daardoor ruimte in het dorpscentrum vrijgespeeld voor grondgebonden woningbouw en voor verbetering van de dorpsstructuur.

Website architectuurlokaal 

Juryrapport Brabantse Stijlprijs 2014

Berno Strootman geeft lezing op Van-Hall Larenstein

Berno Strootman geeft op  donderdag 18 september 19.00 een lezing met als titel “De magische Black Box; hoe leer je landschappen ontwerpen?” bij Van Hall-Larenstein te Velp.

Hij gaat hierbij in op de rol van intuïtie, de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft, landschapsarchitectuur als een samenspel van wetenschap en kunst, over de combinatie van conceptueel denken en poëzie, over de bibliotheek in je hoofd, en over durf en twijfel.

De lezing vormt een onderdeel van de reeks ‘Inspiratie als motor van het ontwerpproces’. Met de lezingenreeks wordt beoogd een diversiteit aan persoonlijke inspiratiebronnen over het voetlicht te brengen. Ook is er aandacht voor de rol van de inspiratie in het ontwerpproces.

Start visie Groninger Waddenkust

Ten noorden van de stad Groningen ligt één van de meest fascinerende landschappen van Nederland: de Waddenkust. De vaste wal van het Groninger Waddenlandschap is een landschap van rust, ruimte, natuurlijke dynamiek, duisternis, vergezichten, prachtige dorpjes en havenplaatsen. Het staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het is een gebied waarin een aantal grote opgaven ligt, die om een integrale aanpak vragen. Het gaat bijvoorbeeld om het beter toegankelijk maken van het gebied om de potenties voor recreatie en toerisme beter te benutten. Daarnaast speelt de opgave uit het Deltaprogramma Wadden. Het gaat hierbij onder andere om meer ruimte voor natuur in combinatie met bescherming tegen water. Krimp is een belangrijk thema; economisch gaat het niet voor de wind. Ook de plaatsing van windmolens is een hot item.

De Provincie Groningen werkt momenteel aan een nieuwe Omgevingsvisie. Onderdeel van de voorbereiding daarvan is het formuleren van een samenhangende visie op de ontwikkeling van de Groninger Waddenkust. De provincie heeft Strootman gevraagd deze visie samen met de betrokken partijen uit de regio te ontwikkelen. Het doel van het project is het formuleren van een samenhangende visie op de ontwikkeling van de Groninger Waddenkust voor de planperiode 2015-2020 met een doorkijk naar 2030, inclusief een fasering van de uitvoering vanbestaande en voorstellen voor nieuwe projecten.

Presentatie vijf kanshebbers ontwerpwedstrijd Kinderdijk voor een nieuw bezoekerscentrum

Van 8–18 september zijn in het Wisboomgemaal de vijf geselecteerde plannen te zien (en te beoordelen) voor het ontwerp van het nieuwe entreegebied en bezoekerscentrum van het Werelderfgoed Kinderdijk. Strootman en FARO hebben samen als 1 van de vijf geselecteerden een ontwerp gemaakt.  De winnaar van de prijsvraag wordt op 2 oktober bekend gemaakt.

Website ontwerpwedstrijd

Berno Strootman geeft lezing in Bern

Berno Strootman geeft op vrijdag 5 september een lezing over metropolitane ontwikkeling en landschap in Bern, Zwitserland, op uitnodiging van de Bundesamt für Raumentwicklung ARE (http://www.are.admin.ch ).

De ARE is het expertisecentrum van de federale regering van Zwisterland, voor ruimtelijke ontwikkeling, transport beleid, duurzame ontwikkeling, en internationale samenwerking op het gebied van ruimtelijke planning.