Berichten

Aanbesteding Albasserwaard gewonnen!

Het team Infram, Hydrologic en Strootman Landschapsarchitecten heeft de aanbesteding voor de ontwikkeling van een visie op een toekomstbestendige inrichting van de Alblasserwaard gewonnen!

Samen met het waterschap Rivierenland en de betrokken bestuurders zullen we een visie en een pakket aan maatregelen ontwikkelen. Het doel van dit proces en onderzoek is om een bestuurlijk gedragen visie te hebben op een toekomstbestendige inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard, rekening houdend met relevante ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatveranderingen. Een belangrijke focus zal hierbij liggen op het verbinden van opgaven en reeds ontwikkelde plannen. Op deze manier ontstaan kansen om het watersysteem adaptief in te richten en de Alblasserwaard als geheel te versterken.

Half juni 2017 zal de visie worden opgeleverd.

Getijdenpark Rotterdam_10

De rivier als Getijdenpark

De rivier als Getijdenpark

Van oorsprong is het landschap in de Maas-Rijn delta een estuarium. Het is een dynamisch landschap dat zich kenmerkt door geleidelijke overgangen van zoet naar zout, van diep naar ondiep en van nat naar droog. Een landschap van erosie en sedimentatie onder invloed van de grote rivieren en de zee. Dat alles maakt het landschap rijk aan flora en fauna.

Deze dynamiek van het estuarium is eeuwenlang door mensen steeds verder beteugeld.  Met de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Deltawerken houden het water buiten de polders. De oevers van de Maas zijn veelal hard en voor de scheepvaart worden de vaarwegen op diepte gehouden. De rivier staat ten dienste van de haven en heeft daarmee een enorme economisch waarde, maar tegelijkertijd een geringe recreatieve en ecologische waarde.

Strootman Landschapsarchitecten en De Urbanisten hebben in samenwerking met partijen uit de regio een landschappelijk raamwerk ontwikkeld dat inspiratie biedt en richting geeft aan de vertaling van de ambitie om van de rivier een ‘Getijdenpark’ te maken. Daarin streven we naar het natuurlijker, meer beleefbaar, beter toegankelijk en aantrekkelijker maken van de rivier in de stedelijke omgeving.

Het raamwerk gaat uit van vier karakteristieken die sturend zijn voor hoe het Getijdenpark gestalte kan krijgen:

 1. Er worden specifieke getijdenmilieus onderscheiden die van elkaar verschillen door de hoeveelheid zout en nutriënten, de waterfluctuatie en de beschikbare ruimte.
 2. Om getijdennatuur te kunnen maken is het belangrijk om de contactzone tussen water en land zo veel mogelijk te vergroten. Daarbij is het belangrijk om de hydrodynamiek van de rivier te benutten.
 3. De aangrenzende landschappen zijn zeer verschillend en maken elk op hun eigen manier contact met de rivier. Deze landschappen verschillen van elkaar door hun ondergrond (zeeklei, veen, duinen), maar ook door menselijke invloed (aanlandpolders, verstedelijking en de ontwikkeling van de haven).
 4. Het Getijdenpark verhoudt zich op verschillende wijzen tot zijn stedelijke context. Aan de noordzijde ligt een reeks van getijdenmilieus, aaneengeregen door de dijk, die de verschillende groene stedelijke ruimten en landschappen verbindt. Aan de zuidzijde ligt de rivier verder weg, veelal vanwege een werkende (grootschalige) haven tussen stad en rivier.

Met het landschappelijke kader en de ontwerpprincipes die hierbij zijn ontwikkeld kan de komende decennia worden gebouwd aan een duurzame rivier met een meerwaarde voor de stad op het gebied van ecologie en recreatie, samenleving, economie en kennisontwikkeling en waterveiligheid.Locatie: 
Maasmonding tussen Kinderdijk en Hoek van Holland

Opdrachtgever(s): Gemeente Rotterdam

In samenwerking met: De Urbanisten

Omvang: 40km lang

Jaar van ontwerp: 2016


Inschrijven nieuwsbrief
Strootman aan zee

Vrijdag 26 ging ons bureau op excursie naar de Hollandse kust. Een lang staand afscheidscadeau van ex-collega Maike Warmerdam. In haar tijd bij Atelier Kustkwaliteit heeft zij een schat van ervaring op gedaan over de laatste kustprojecten en zij kon alles vertellen over de Zandmotor, de nieuwe boulevard van Scheveningen en de parkeergarage/dijk/duinen bij Katwijk.

Ons bureau werkt al jaren aan de kust, veel aan overkoepelende visies, met recent het Kustpact, het Masterplan Kust en Erfgoed en ook de visie voor de Groninger Waddenkust. De bezochte projecten zijn vaak de pakkende referenties.

Alphen Aarplein_08

Het Aarplein

Het Aarplein

Alphen aan den Rijn

Samen met FARO architecten en Smit’s bouwbedrijf hebben wij een plan gemaakt voor een woonwijk op het huidige Aarplein aan de Kromme Aar. Op wat nu nog parkeerplein is komen straks 100 woningen en een multifunctioneel plein met ruimte voor 180 parkeerplaatsen, waterberging, wekelijkse markt en jaarlijkse evenementen.

De opgave vraagt om een fors plein. In onze ogen een te grote ruimte voor deze locatie. Door het plein in twee delen met elk een eigen sfeer te geleden onstaan prettige ruimtes die goed aansluiten bij de schaal en het routenetwerk van het centrum. Dit doen we door het slim plaatsen van woningen en een nieuwe ‘Alphense stadsbank’.
Ook programmatisch heeft de geleding voordelen: door een groter en kleiner deel te maken, , kun je ze los van elkaar inzetten bij activiteiten of evenementen. Bovendien functioneert door het routeontwerp het parkeren op beide pleinen onafhankelijk van elkaar.

Het kleine plein is het Iepenplein, met een lommerrijk bladerdak en een vloer van gebakken klinkers in de Alphense stijl. De woonstraatjes sluiten bij deze sfeer aan, met een smal profiel in gebakken materiaal waar de auto te gast is. Het nieuwe Aarplein is het hoofdmoment van het plan. De verdiepte ligging en de  hardstenen lijst zorgen voor een overzichtelijk plein. Door het plein te verdiepen kunnen piekbuien worden opgevangen en bij een strenge winter maak je zo een prachtig schaatsplein midden in het centrum.
Als in de toekomst de Kromme Aar weer bevaarbaar wordt gemaakt is er ruimte gereserveerd voor een kleine aanleghaven aan de Aarkade. Dit zou nog meer levendigheid aan het Aarplein geven en een directe verbinding naar het buitengebied mogelijk maken.

De gemeente Alphen waardeerde ons plan als meest geschikt voor de locatie. Het bijbehorende grondbod was echter onvoldoende om tot uitvoering te komen.


Locatie: Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland

In samenwerking met: FARO architecten, Deerenberg & Van Leeuwen Makelaars, Smit’s Bouwbedrijf BV en Toon van der Horst (verkeerskundige)

Opdrachtgever(s): Smit’s Bouwbedrijf BV

Omvang: 2ha

Jaar van ontwerp: 2015-2016

 


Inschrijven nieuwsbrief
Kustpact_08

Kustpact

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Als basis voor het Kustpact

De Nederlandse kust is prachtig en uniek, ook in internationaal opzicht, door zijn ontstaansgeschiedenis, de erosie, de sedimentatie, de golven en de wind, en de manier waarop de Nederlanders daar in de loop van de eeuwen mee om zijn gegaan.

Onze kust is ook één van de meest kenmerkende, grote en gave ruimtelijke structuren die Nederland rijk is. Het Nederlandse kust- en duingebied beslaat zo’n 40.000 hectare, ongeveer 1% van het totale Nederlandse grondgebied. Een groot deel daarvan ligt dicht tegen de dichtbebouwde Randstad aan.

Na het ontwerp-besluit van de minister van IenM in december 2015 over de gewijzigde bevoegdheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het kustfundament ontstond maatschappelijke ongerustheid. Als reactie daarop is in de zomer van 2016 een Kustpact gesloten: een convenant over de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied.

Het Kustpact omvat afspraken om te komen tot een heldere verdeling van publieke (bestuurlijke) en maatschappelijke verantwoordelijkheden op basis van een analyse en bevestiging van de gedeelde waarden die aan het kustgebied worden toegekend. Het Kustpact is niet het eindpunt, maar het vertrekpunt van een traject waarin partijen met elkaar optrekken om een gemeenschappelijke koers te varen in de actieve bescherming en het zorgvuldige beheer van de kust in brede zin en in het behoedzaam ontwikkelen van de kustecologie en de kusteconomie. Draagvlak en zorgvuldigheid zijn belangrijke voorwaarden voor een goed verloop van dat traject.

Om het maken van de juiste afspraken in het pact te ondersteunen heeft Strootman Landschapsarchitecten drie inhoudelijke bouwstenen uitgewerkt. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van IenM en in nauwe samenwerking met de betrokken overheden en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties. De drie bouwstenen zijn:

    1. Een cartografische en uitgeschreven analyse van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van het kustgebied; de partijen noemen in het bijzonder de natuur, het erfgoed, de waterwinning, de veiligheid, de recreatie en het toerisme, maar ook landschappelijke waarden als rust, donkerte, stilte en weidsheid.
    2. Een cartografische ‘montage’ van het vigerende omgevingsbeleid ten aanzien van de kust en een analyse van het beeld dat daaruit voortvloeit.
    3. Een beargumenteerde begrenzing van het gebied dat als kust kan worden aangeduid, in het besef dat Nederland drie verschillende kustsystemen rijk is en mede in het licht van de aanleiding tot het Kustpact.Locatie: 
Zandige kustlijn van Nederland

Opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Omvang in ha: ca. 40.000 ha

Jaar van ontwerp: 2016


Inschrijven nieuwsbrief
Kinderdijk_0_icoon

Entreegebied Kinderdijk

Entreegebied Kinderdijk

Kinderdijk, het beroemde molengebied ten zuidoosten van Rotterdam, staat sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De huidige inrichting van het ontvangstgebied is echter niet Werelderfgoedwaardig. Het bestuur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft daarom een ontwerpcompetitie uitgeschreven voor het entreegebied en de inpassing van een nieuw bezoekerscentrum. Strootman heeft in samenwerking met FARO Architecten, als 1 van de 5 finalisten, de visie ‘Cradle to Cradle in de polder’ ontwikkeld.

‘Cradle to cradle in de polder’ vlecht allerlei invalshoeken in elkaar. Een nieuwe toeristische ‘loop’ met een vloeiende vorm verbindt de twee Molenkades en geeft een panoramisch uitzicht op het molengebied. Een opfrisbeurt van de onderdelen van de eeuwenoude landschappelijke watermachine zorgen ervoor dat het pure ingenieurslandschap weer helder leesbaar wordt en uitnodigend is voor grotere stromen bezoekers.

Het nieuwe bezoekerscentrum, getooid met een wilgensculptuur, is eigenzinnig van vorm, maar voegt zich door de gebiedseigen materialen en kleuren straks naadloos in het cultuurlandschap.

Naast aandacht voor materieel erfgoed is er extra aandacht voor immaterieel erfgoed. Het ambachtelijk vlechten met wilgen krijgt een nieuwe impuls. Natuurlijke materialen zoals riet, vlas en wilgen, die al eeuwenlang in de streek worden toegepast, gebruiken we ook in moderne biocomposieten. Naast een rol voor professionele ontwerpers is er ruimte voor de bijdrage van lokale enthousiaste erfgoedliefhebbers.Locatie: 
Kinderdijk, Zuid-Holland

In samenwerking met: FARO architectuur/research

Opdrachtgever(s): Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)

Omvang in ha: ca. 8 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief
landgoed_alphen_aan_den_rijn_00

Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Ten noorden van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van de lintbebouwing van het polderlandschap, wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. Strootman Landschapsarchitecten kreeg de opdracht om dit landgoed te ontwerpen. Er komt een nieuw woonmilieu, waarin natuur, recreatie en het cultuurlandschap verenigd worden.

Het nieuwe landgoed ligt aan een historisch lint langs het Westkanaal. Het kavel is langgerekt, oost-west georiënteerd en heeft het een interessante gradiënt, van hoge kleigrond tot lage veengrond. Ten zuiden van het landgoed ligt de gesloten wereld van de golfbaan terwijl ten noorden het open polderlandschap zich uitspreidt.

Het ontwerp speelt in op deze landschappelijke context. De langgerekte kavel wordt geaccentueerd door de introductie van drie zones: een zone van natuurlijke graslanden met groene elementen, een waterrijke zone met rietvelden, natuurlijke oevers en plaatselijke verbijzonderingen, en een zone van natuurlijk bos met mantel- en zoomvegetatie. De gradiënt in bodem van klei naar veen komt tot uiting in de kruidenvegetatie. Zo ontstaan er interessante milieus die de natuurwaarden van het landgoed vergroten.

Het bos wordt aan de noordkant gesitueerd, zodat er twee verschillende werelden ontstaan: een intieme binnenwereld met doorkijkjes en de weidse buitenwereld van de polder. Door het bos op de kop te plaatsen, wordt ook de stadsrand van Alphen aan den Rijn mooi afgezoomd en wordt de bajonet in de grens tussen bovenland en droogmakerij (steilrand) geaccentueerd.

Een nieuwe theehuis wordt onderdeel van de bebouwing langs de Westkanaalweg, zodat de samenhang binnen het lint wordt versterkt. De overige bebouwing van het landgoed wordt verder naar achteren geplaatst en deels aan het zicht onttrokken door beplanting. Vanaf de Westkanaalweg is er gedeeltelijk zicht op deze gebouwen en het open polderlandschap. De afwisseling tussen beslotenheid en zicht die zo ontstaat is karakteristiek voor de Alphense linten.

Het nieuwe landgoed is een openbaar toegankelijk woongebied. Het sluit aan op het lokale en regionale wandelnetwerk, zodat het voor de Alphenaren mogelijk wordt een rondje over het landgoed te maken.Locatie: 
Alphen aan den Rijn

In samenwerking met: FARO architecten, Vink Bouw Nieuwkoop, Ontwerp-je-woning,

Opdrachtgever(s): –

Omvang in ha: 8 ha

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief
Binnenrotte_01

Binnenrotte Rotterdam

Binnenrotte Rotterdam

In het centrum van Rotterdam, tussen het Pompenburg en de Blaak, ligt de Binnenrotte. Een historische plek waar de dam met sluizen zich bevindt, waaraan de stad Rotterdam zijn naam te danken heeft. Het is nu een plein zonder charme, druk en gezellig als er markt is, maar voor de rest van de tijd een kale, onaantrekkelijke vlakte.De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om dit deel van de stad nieuw leven in te blazen om te vormen tot een citylounge; een aantrekkelijk plein dat past bij een levendig centrum van een grote stad als Rotterdam.

In een aantal ateliers hebben wij, in nauwe samenwerking met ontwerpers van de gemeente, een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Binnenrotte. Een ander team ontwikkelde ook een schetsontwerp. Beide ontwerpen hebben als basis gediend voor het uiteindelijke inrichtingsplan.

In ons ontwerp: ‘Eilanden in de Rotte’, worden groene eilanden van verschillende vorm en maat geïntroduceerd in de stedenbouwkundige ruimte van de Binnenrotte, en wordt de bestaande

promenade met platanen verwijderd. Daardoor wordt de eenheid van de Binnenrotte versterkt en het contact van de gevels en plinten met het plein vergroot. Zo ontstaat bovendien een groenere sfeer, met veel ruimtelijke variatie, verzachting van de kille leegte, aanleidingen om te

zitten of te spelen en volop ruimte voor terrassen, de markt, tijdelijk gebruik en manifestaties. De eilanden fungeren als stapstenen van de ene Rotteoever naar de andere. Het verhardingspatroon van gebakken klinkers ‘stroomt ’ er omheen. De eilanden zullen worden beplant met verschillende boomsoorten met aandacht voor de seizoensbeleving.

De ruimtelijke eenheid van de Binnenrotte als ontstaansbasis van Rotterdam wordt versterkt, doordat de ruimte met de eilanden wel wordt geleed, maar niet wordt opgedeeld. Ons plan biedt een tegenwicht aan de harde, rechtlijnige kaders, en appelleert aan de ‘Rotterdamse romantiek’ van Zocher en Rose.


Locatie: Binnenrotte, Rotterdam

In samenwerking met: dS+V gemeente Rotterdam

Opdrachtgever(s): Gemeente Rotterdam

Jaar van ontwerp: 2012

Download projectblad in PDFInschrijven nieuwsbrief
Project info (DELETE)
Portfolio Items