Berichten

Stadsranden-Twente_08

Stadsranden Netwerkstad Twente

Stadsranden Netwerkstad Twente

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Ze staan volop in de politieke en bestuurlijke belangstelling omdat er kansen zijn voor wonen, recreatie en toerisme, uitloopgebied van de stad, en voor nieuwe vormen van stadsrandeneconomie als vervanging van de landbouw.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten in de Netwerkstad Twente min of meer onafhankelijk van elkaar allerlei plannen gemaakt voor de stadsranden, waartussen nog weinig samenhang bestond. Wij hebben de grote hoeveelheid bestaande plannen verzameld, onder één noemer gebracht, en een samenhangende integrale visie ontwikkeld op de stadsranden van de gehele Netwerkstad. In die visie spelen zes componenten een belangrijke rol: Groene lobben, Groene Wiggen, verbeteren van de overgang stad-land, Verwevingszone stad-natuur, Recreatief netwerk: rondjes, en Recreatief netwerk: radialen. De visie geeft sturing aan het grote aantal reeds lopende projecten en genereert ook enkele nieuwe projecten.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrand zijn vaak moeilijk stuurbaar. Daarom is het goed om in de overgangszone naar het buitengebied, duurzame en landschappelijke structuren te ontwikkelen, die onafhankelijk zijn van deze ontwikkelingen. Daarbij gaat het om fiets- en wandelpaden, lanen en houtwallen, gecombineerd met openbare plekken.

Op diverse plaatsen hebben wij voorstellen gedaan voor herstel van het natuurlijke watersysteem, ook in en door steden, en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Het watersysteem wordt duurzamer gemaakt, met ruimere mogelijkheden om water vast te houden en te bergen, waardoor Twente klimaatbestendiger wordt.


Locatie: Twente (gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal)

In samenwerking met: Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Opdrachtgever(s): Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal,

Ministerie van IenM, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel (nu: Vechtstromen).

Omvang in ha: ca. 32.000 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief

Locatie: Twente (gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal)

In samenwerking met: Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Opdrachtgever(s): Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal,

Ministerie van IenM, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel (nu: Vechtstromen).

Omvang in ha: ca. 32.000 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-


Inschrijven nieuwsbrief
140926_S31.4_Strootmanplan 15_verkaveling

Haaksbergen Stepelerveld

Haaksbergen Stepelerveld

Het duurzaamste bedrijventerrein van Twente

Het duurzaamste bedrijventerrein van Twente maken komt in Haaksbergen, dat is het streven van burgemeester en wethouders van de gemeente. Bedrijventerrein Stepelerveld is een van de uitwerkingen van de ‘Structuurvisie Haaksbergen 2030’ die ons bureau in 2014 afrondde.

We hebben het bestaande plan voor Stepelerveld, in nauwe samenspraak met de ondernemers, omgebouwd tot een duurzaam plan. De initiatieven en ideeën van de ondernemers zijn mede uitgangspunt voor de visie en komen terug in de projectvoorstellen.

De basis van het duurzame bedrijventerrein bestaat uit een raamwerk van ontsluiting en openbare ruimte. De ambities hiervoor zijn vertaald in vijf ‘unique selling points’. Zo wordt concreet gemaakt hoe het Stepelerveld het duurzaamste bedrijventerrein van Twente wordt:

  1. Biodiversiteit en gezond werklandschap
  2. Schoon en zichtbaar watersysteem
  3. Slimme wegen ‘Smart Roads’
  4. Samenwerken met de buren
  5. Duurzaam Bouwen

De hoofdopzet van het terrein is gelijk gebleven, tegelijkertijd is het plan volledig van karakter veranderd:

De nieuwe planopzet sluit sterker aan bij het bestaande landschap, bevat veel meer groen, veel minder verharding en een uitgebreider water- en wadisysteem. De oppervlakte uitgeefbaar terrein is gelijk gebleven. De wegenstructuur is zo opgezet dat eenvoudig een ‘knip’ kan worden aangebracht, zodat er geen doorgaand (sluip)verkeer door Stepelerveld mogelijk is. Door een slimme positionering van de wegen kan een groot aantal verschillende kavelmaten worden uitgegeven, terwijl de totale weglengte (en dus ook riool, kabels en leidingen) met maar liefst 50% is teruggebracht. Het plan is duurzamer geworden, aantrekkelijker, én goedkoper. Het watersysteem is eenvoudig. Al het terreinwater wordt bovengronds, via greppels en goten afgevoerd naar brede wadi’s. Hierin wordt het water gezuiverd en geïnfiltreerd. Overtollig water wordt na deze zuiveringstap geloosd op de watergangen van het waterschap. De brede wadi’s maken grote vijverpartijen overbodig. Door de opzet van het nieuwe watersysteem is ook een hemelwaterriool overbodig geworden.


Locatie: Haaksbergen, Overijssel

Opdrachtgever(s): gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel

Omvang in ha: ca. 62 ha

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015-heden


Inschrijven nieuwsbrief
Publicatie Waterzuiveringspark Het Lankheet

Het project Waterzuiveringspark Het Lankheet is opgenomen in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’. Strootman heeft het waterzuiveringspark zo ontworpen dat er een aangename watertuin is ontstaan die de ‘waterzuiveringsmachine’ goed inzichtelijk maakt. Het landgoed staat daardoor nu in dienst van de beek, in plaats van andersom.

Het boek werd 30 januari gepresenteerd en is verkrijgbaar via uitgeverij Blauwdruk.

Nijverdal_01

Nijverdal aan de Regge

Nijverdal aan de Regge

Gebiedsontwikkeling op dorpse schaal

Nijverdal is gesticht aan de Regge. De textielindustrie, die de basis vormde voor het ontstaan van Nijverdal, is verplaatst naar een bedrijventerrein aan de buitenkant van het dorp. Het terrein van de Koninklijke Ten Cate is daardoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Dit biedt kansen om het nu afgesloten en introverte terrein te openen, een nieuwe bestemming te geven en daarmee te zorgen voor meer samenhang met de rest van Nijverdal.

De inzet van het plan is het herontwikkelen van een deel van het industrieel erfgoed, het verbinden van het centrum van Nijverdal met de Regge, het saneren van de bodemverontreiniging, het maken van een veerkrachtiger watersysteem, het ontwikkelen van nieuwe natuur en een ecologische verbindingszone, het maken van een bijzonder woon-/werk-/voorzieningengebied en een bijzondere openbare ruimte aan het water.

Het plangebied heeft twee unieke kwaliteiten die voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied kunnen worden ingezet als identiteitsdragers: de Regge en het historisch erfgoed van Ten Cate. Het Ten Cate-terrein is sterk verbonden met de geschiedenis van Nijverdal. De meest waardevolle gebouwen zullen daarom worden behouden en een nieuwe bestemming krijgen. Nijverdal zal zich met dit plan ook weer richten op de Regge, waarvan wij naast de hoofdgeul een hoogwatergeul en zijgeulen aan leggen om zo de invloedssfeer van de Regge zo groot mogelijk te maken.

Er is maar één plek waar Nijverdal echt contact kan maken met de Regge, en dat is op deze locatie. Het plangebied moet daarom betekenis krijgen voor de Nijverdalse gemeenschap als geheel en niet alleen voor de mensen die er gaan wonen. Je kunt straks aan weerszijden over de hele lengte de Regge beleven. Doordat de rivier plaatselijk mag overstromen wordt het beeld veel dynamischer dan nu: je kunt bijvoorbeeld aan de stand van het water in de rivier zien dat het ’s nachts flink heeft geregend.

Gezien de onzekerheid in de woningmarkt, heeft het plan een flexibele opzet en bestaat het uit relatief kleine eenheden, die afzonderlijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld. Uitgangspunt is dat het plan altijd ‘af’ oogt, ook als het nog maar voor de helft is ontwikkeld.  Waar de grotere gebiedsontwikkelingen  vaak zijn gestrand op de hoge rentelasten en de moeilijke faseerbaarheid, kan Nijverdal aan de Regge dat door een andere opzet goed vermijden


Locatie: Gemeente Hellendoorn

In samenwerking met: FARO (architectuur), architectenbureau Fritz (herbestemming), READ (planeconomie), Nieman (duurzaamheid en energie), Buro Boudier (communicatie), Landschap Overijssel (ecologie), en Waterschap Regge en Dinkel (hydrologie).

Opdrachtgever(s): Gemeente Hellendoorn, Ter Steege Vastgoed, Waterschap Regge en Dinkel en Landschap Overijssel.

Omvang in ha: 23 hectare

Jaar van ontwerp: 2011 – 2013

Jaar van uitvoering: 2015 –

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Drinkwater-2040_01

Drinkwater 2040

Strategische verkenning drinkwatervoorziening Overijssel na 2040            

De drinkwatervoorziening in Overijssel is goed geregeld: het drinkwater is van zeer hoge kwaliteit, zowel wat betreft gezondheids- als comfortparameters, vrijwel altijd beschikbaar, en goedkoop. De komende decennia kan hieraan meerwaarde worden gegeven door kansen te benutten en verbindingen aan te gaan met andere functies.

Wij hebben een strategische verkenning uitgevoerd naar de Drinkwatervoorziening in Overijssel na 2040. In deze strategische verkenning is de huidige drinkwatervoorziening kritisch beschouwd tegen de achtergrond van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel en in de rest van de wereld. Het is een aanzet tot beweging, waarbij de verworvenheden van de huidige drinkwatervoorziening worden gekoesterd en tegelijkertijd mogelijkheden worden verkend om nieuwe kansen te benutten. In de strategische verkenning, waarvoor de basis is gelegd in drie intensieve werkateliers met zo’n 20 vertegenwoordigers uit belanghebbende organisaties, hebben we de consequenties van zeer uiteenlopende toekomstscenario’s voor de drinkwatervoorziening in beeld gebracht.

Het oprekken van de strakke kaders waarbinnen drinkwater nu wordt geproduceerd, maakt nieuwe samenwerkingen mogelijk, waaruit interessante nieuwe coalities kunnen ontstaan. Met deze insteek kunnen ook de nu voorziene ontwikkelingen rondom het verlies aan capaciteit van een aantal winlocaties worden opgevangen. Daarnaast liggen er diverse kansen op het terrein van multifunctionele winningen en duurzaamheid.

Bij de ontwikkeling van de strategische verkenning speelde het ‘ontwerp’ een bijzondere rol. We hebben in dit project vooral onze energie gestoken in het toegankelijk maken en integreren van zeer uiteenlopende specialistische kennis, het regisseren van een avontuurlijk planproces, en het denken in samenhangende mogelijke toekomsten.

Locatie: Overijssel

In samenwerking met: DHV en ORG-ID

Opdrachtgever(s): Provincie Overijssel

Omvang in ha: 342.100 ha.

Jaar van ontwerp: 2012

Zie ook het booklet: Werken met water

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Vliegveld Twente_010

Twee structuurvisies voor de Luchthaven Twente

Twee structuurvisies voor de Luchthaven Twente

Historische openheid structureert nieuwe stedelijke en landschappelijke programma’s

Tussen de Twentse steden Hengelo, Enschede en Oldenzaal ligt een afwisselend landschap met grote ruimtes, bossen en landgoederen, dat jarenlang is gevrijwaard van verstedelijking. De reden: de aanwezigheid van een militair vliegveld. De basis sloot in 2003 en bracht een reeks ontwikkeling te weeg.

Strootman heeft samen met Palmbout Urban Landscapes en vele andere deskundigen twee plannen ontworpen, gebaseerd op twee programmatische scenario’s: ‘Care en Cure’, en ‘Een nieuwe regionale burgerluchthaven’. In 2009 hebben de overheden gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe regionale luchthaven omdat die het meest bijdraagt aan de doelstelling ‘Het transformeren van de huidige vliegbasis tot een vliegwiel voor een economisch sterker en duurzamer Twente’.

Begin 20e eeuw is de basis gelegd voor het militaire vliegveld in grootschalige heidevelden tussen de stedendriehoek. Rondom het vliegveld zijn vanaf de 19e eeuw de heidevelden ontgonnen tot landbouwgronden, omgevormd tot landgoederen of bossen. Op de vliegbasis Twente bleef de enorme openheid, zo karakteristiek voor de heidevelden, juist in tact.

In de ontwerpen zijn die grote ruimtematen, die cultuurhistorisch van grote waarde zijn, ingezet om de nog onbekende stedelijke en landschappelijke programma’s te structureren. De langgerekte open ruimten (voids), van 100 tot 250 meter breed, die soms wel vier kilometer lang zijn, worden nog sterker te maken door aan de randen te verdichten.

De voids behouden en dramatiseren de bestaande openheid en rechtlijnigheid. Deze strategie is geïnspireerd door het plan voor Mélun Senart van O.M.A. uit 1987. De voids zijn zo gepositioneerd dat ze de voormalige vliegbasis, met een aantal lange zichtlijnen ruimtelijk verankeren aan zijn omgeving. De voids worden gevuld met diverse open groene programma’s: een zweefvliegveld, een heidereservaat, een nieuw beekdal, de nieuwe start- en landingsbaan, en een verzameling paardenweides. Het vliegveld als een Twents Versailles.

In de variant van de burgerluchthaven is de logistiek van de luchthaven onderdeel van het ontwerp. De terminal met de aankomst- en vertrekhal, staat uitnodigend aan de entreeruimte en er wordt een netwerk van recreatieve fiets- en voetpaden aangelegd. Op basis van een grondige analyse van de bestaande wegenstructuur hebben wij voorstellen gedaan voor de aansluiting op het regionale wegennet in combinatie met een nieuwe aansluiting op de snelweg A1.Locatie: 
Twente, Overijssel

In samenwerking met: Palmbout Urban Landscapes

Opdrachtgever(s): Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM)

Omvang in ha: ca. 400 ha

Jaar van ontwerp: 2008-2009


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items