Berichten

Stadsranden-Twente_08

Stadsranden Netwerkstad Twente

Stadsranden Netwerkstad Twente

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Ze staan volop in de politieke en bestuurlijke belangstelling omdat er kansen zijn voor wonen, recreatie en toerisme, uitloopgebied van de stad, en voor nieuwe vormen van stadsrandeneconomie als vervanging van de landbouw.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten in de Netwerkstad Twente min of meer onafhankelijk van elkaar allerlei plannen gemaakt voor de stadsranden, waartussen nog weinig samenhang bestond. Wij hebben de grote hoeveelheid bestaande plannen verzameld, onder één noemer gebracht, en een samenhangende integrale visie ontwikkeld op de stadsranden van de gehele Netwerkstad. In die visie spelen zes componenten een belangrijke rol: Groene lobben, Groene Wiggen, verbeteren van de overgang stad-land, Verwevingszone stad-natuur, Recreatief netwerk: rondjes, en Recreatief netwerk: radialen. De visie geeft sturing aan het grote aantal reeds lopende projecten en genereert ook enkele nieuwe projecten.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrand zijn vaak moeilijk stuurbaar. Daarom is het goed om in de overgangszone naar het buitengebied, duurzame en landschappelijke structuren te ontwikkelen, die onafhankelijk zijn van deze ontwikkelingen. Daarbij gaat het om fiets- en wandelpaden, lanen en houtwallen, gecombineerd met openbare plekken.

Op diverse plaatsen hebben wij voorstellen gedaan voor herstel van het natuurlijke watersysteem, ook in en door steden, en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Het watersysteem wordt duurzamer gemaakt, met ruimere mogelijkheden om water vast te houden en te bergen, waardoor Twente klimaatbestendiger wordt.


Locatie: Twente (gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal)

In samenwerking met: Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Opdrachtgever(s): Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal,

Ministerie van IenM, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel (nu: Vechtstromen).

Omvang in ha: ca. 32.000 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief

Locatie: Twente (gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal)

In samenwerking met: Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Opdrachtgever(s): Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal,

Ministerie van IenM, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel (nu: Vechtstromen).

Omvang in ha: ca. 32.000 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-


Inschrijven nieuwsbrief
Lankheet_01_zoom

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Landgoed Lankheet gaat al eeuwen op een bijzondere manier om met water. Met het ontwerp voor een nieuw watersysteem wordt deze traditie voortgezet. Het water van de Buurserbeek wordt ingelaten, gezuiverd in een sawa-achtig rietsysteem en teruggeleid naar de beek. Het landgoed komt nu in dienst van de beek, in plaats van andersom. Het landgoed levert hiermee een ‘blauwe dienst’ aan het waterschap en ontvangt daarvoor een financiële vergoeding. Zo is een nieuwe financiële drager voor het landgoed ontstaan.

Het waterzuiveringspark bestaat uit 18 rietvelden met horizontale doorstroming, in 6 rijen van 3. In dit waterpark wordt vanaf 2005 fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zuivering van oppervlaktewater met behulp van rietfilters. Onderzoek van Plant Research International heeft aangetoond dat speciale rietvelden grote volumes oppervlaktewater zeer effectief kunnen zuiveren van stikstof en fosfaat. Voorwaarde is wel dat deze volumes juist gedoseerd worden: afgestemd op de opnamecapaciteit van het riet. Daarom wordt er geëxperimenteerd met dag- en nachtritmes, seizoens- en jaarrondbevloeiing en nat/droogsituaties.

Wij hebben het waterzuiveringspark zo ontworpen dat zowel de ‘waterzuiveringsmachine’ zo goed mogelijk inzichtelijk wordt, als een aangename watertuin ontstaat. Elke schakel in de watermachine is zichtbaar gemaakt en wordt omgevormd tot een parkelement. De elementen worden verbonden door water en door een route, waarbij bezoekers van het landgoed de gang van het stromende water in het zuiveringsproces kunnen volgen. De indeling in rietvelden vormt het raamwerk van de watertuin, die een padenstelsel heeft van rechte en slingerende lijnen. De elementen worden verbonden door water en een spectaculaire golvende en gebogen dijk, die zowel ruimtelijke ruggengraat als uitzichtspunt is.

Een aantal plekken in het waterzuiveringspark wordt verbijzonderd met door ons ontworpen objecten. Plaatsen waar het water van het ene bekken naar het andere bekken stroomt, worden gemarkeerd met een granieten kop bij de inlaat en een kont bij de uitlaat. Waar de aanvoersloot een zandpad kruist is een voorde gemaakt. Bij de entree van het park is een groot insect-achtig object ontworpen op basis van de schroef van een oud gemaal. Aan het eind van het systeem, waar het water weer wordt teruggevoerd naar de beek, is een labyrinth  ontworpen door de Schotse kunstenaar Jim Buchanan. Om te tonen dat het water schoner is aan het eind van het zuiveringsproces liggen er fraai vormgegeven vijvers in het bos. Met dit schone water wordt een verdroogd Elzen-vogelkersbos gerevitaliseerd.


Locatie: Landgoed Het Lankheet, Haaksbergen

In samenwerking met: Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Plant Research International, Alterra), Jim Buchanan (labyrinth) en Anouk Vogel (impressies)

Opdrachtgever(s): Landgoed Het Lankheet b.v.

Omvang in ha: 9 ha

Jaar van ontwerp: 2004-2005

Jaar van uitvoering: 2005-2007

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
160104 L56 Lokaal_watersysteem

Schipbeek – stuw Nieuwe Sluis

Schipbeek – stuw Nieuwe Sluis

Een nieuw perspectief

Stuw Nieuwe Sluis aan de Schipbeek moet vispasseerbaar worden, maar het Waterschap Rijn en IJssel beseft dat de omgeving van de sluis te bijzonder is om de opgave alleen als een overzichtelijke technische inrichtingstaak te zien. Strootman Landschapsarchitecten is daarom gevraagd om een langetermijnperspectief te ontwerpen, voortbouwend op de rijke historie van de plek (zelfs Cornelis Lely heeft aan de Schipbeek getekend).

De Schipbeek is een goed voorbeeld van ingenieuze watersysteem van Oost-Nederland. Vanaf 1400 al zijn er kortsluitingen gegraven door een uitgestrekt moerasgebied om beken richting het oosten te leiden, richting de IJssel en de aan de IJssel gelegen Hanzesteden. De Schipbeek werd zo een belangrijke handelsroute van Twente naar Deventer en bleef dit tot de 19e eeuw, totdat spoor en weg deze rol overnamen. Momenteel wordt de Schipbeek alleen gebruikt als afwateringsnetwerk.

Rondom de Nieuwe Sluis is het netwerk complex. Hier komen twee provincies en twee waterschappen bij elkaar en is er in het verleden letterlijk gevochten om het water. Met als resultaat dat er verschillende watersystemen langs elkaar lopen met de Schipbeek als regionale stroom waar de lokale sloten niet op afwateren.

Aan de hand van 5 perspectieven en een interactieve werksessie hebben wij een langetermijnvisie opgesteld voor de Nieuwe Sluis. Een visie dat weer één aangesloten watersysteem voorziet, waar ruimte ontstaat voor morfologische processen en de beken weer in hun oorspronkelijke dal komen te liggen.

En wat betekent dit alles voor de stuw Nieuwe Sluis? Die kan verdwijnen… Stroomopwaarts worden enkele cascades gemaakt om het water geleidelijk het gewenste peil te geven. De cascades zijn vispasseerbaar. De zandvang vervalt en binnen de beek komt ruimte voor erosie en sedimentatie. De aansluitingen van de Schipbeek/Buurserbeek op de Diepenheimse Molenbeek en de Boven-Regge worden vispasseerbaar gemaakt, zodat de laatste bottle-necks voor vissen in het Schipbeek/Reggesysteem verdwijnen. Verder stellen wij voor om het gegraven deel van de Schipbeek in een dubbele laan te zetten. Daarmee wordt het contrast tussen beek en ‘kanaal’ nog sterker en het systeem van de Schipbeek weer leesbaar.


Locatie: Schipbeek, Overijssel

Opdrachtgever(s): Waterschap Rijn en IJssel

Omvang in ha: 2000ha

Jaar van ontwerp: 2016


Inschrijven nieuwsbrief
Twickel dronefoto 1

Twickel: Vernieuwing Overpark

Twickel: Vernieuwing Overpark

Twickel is het grootste landgoed van Nederland met een eeuwenlange geschiedenis die teruggaat tot in de 14e eeuw. Centraal in het landgoed ligt het kasteel, aan drie kanten omringd door het Huispark. Tegenover het kasteel, aan de overzijde van de statige Twickelerlaan, ligt het Overpark.

De tuinen van Twickel zijn vanaf de 17e eeuw door verschillende generaties aangelegd. Het huispark met vijvers werd eind 18e en in de 19e eeuw aangelegd. Naast het kasteel ontstond rond 1900 een formele tuin met vormsnoei figuren in taxus en buxus. Omstreeks 1835 is het vroege landschapspark door J.D. Zocher omgevormd. De lijnen van paden en vijvers werden vloeiender. Zocher gaf het centrale deel van het huispark haar huidige vorm. In deze periode ontstond ook de grote vijverpartij achter het kasteel. De Duitse landschapsarchitect C.E.A. Petzold heeft het landschapspark van Zocher in de periode 1885-1891 uitgebreid: het Overpark. Voor het kasteel plantte hij boomgroepen met doorzichten die als coulissen werken. Hierdoor ontstond een visuele verbinding met de omringende weilanden. Vanaf eind jaren 90 van de 20e eeuw tot begin 2015 was landschapsarchitect Michael van Gessel betrokken bij de vernieuwing van de parkaanleg van Twickel. Hij maakte een masterplan, dat hij uitwerkte voor het Huispark, waarvan de vernieuwing inmiddels is voltooid.

Sinds de aanleg onder leiding van Petzold, ruim een eeuw geleden, is er in het Overpark geen grote vernieuwing meer geweest. In die eeuw zijn bijvoorbeeld bomen verdwenen of aan het eind van hun leven gekomen, zijn hier en daar nieuwe bomen aangeplant, en is de rondweg van Delden aangelegd, waardoor de  oorspronkelijke opzet is vertroebeld. Ook zijn bruggen en meubilair versleten. Tijd dus voor een grondige opknapbeurt.

In de lijn van het masterplan van Michael van Gessel heeft ons bureau een vernieuwingsplan gemaakt voor het Overpark. Uitgangspunt daarbij is respect voor de historische parkaanleg, aanpassing aan de nieuwe omstandigheden en aandacht voor het huidige en toekomstige gebruik. Petzold streefde naar een sterkere verbinding tussen het Huispark en het Overpark; het vernieuwingsplan sluit daar op aan. Het op veel plekken dichtgegroeide Overpark wordt weer opengemaakt, boomgroepen zijn vernieuwd en hier en daar zijn boomgroepen toegevoegd. Om meer samenhang te krijgen tussen de verschillende delen van het Overpark is een langgerekte open ruimte in het bos gemaakt, waardoor een mooie gebogen ruimte de open ruimte voor het kasteel verankert aan het bos. Bomen aan het eind van hun levenscyclus zijn gekapt en veel nieuwe bomen zijn aangeplant. Veel opgaande beplanting parallel aan de rondweg is verwijderd, zodat de zichtrelatie tussen landgoed en Delden kon worden hersteld. Bij Carelshaven is een mooie beëindiging ontworpen voor de Twickelervaart in de vorm van een vijverpartij. Ook hebben we zeven nieuwe voetgangersbruggen ontworpen: zes in het Overpark en één over de rondweg om de verbinding tussen Twickel en Delden te versterken. Zo kan het Overpark weer 100 jaar mee.Locatie:
Delden

In samenwerking met: Michael van Gessel, Rentmeesterij Twickel, Olde Hanter Bouwconstructies

Opdrachtgever(s): Stichting Twickel

Omvang in ha: ca. 160 ha

Jaar van ontwerp: 2015-2016

Jaar van uitvoering: 2015-2017


Inschrijven nieuwsbrief
Twickel website_19

Rondweg Delden – Twickel

Rondweg Delden – Twickel

Het prachtige landgoed Twickel en het stadje Delden zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Kasteel Twickel en Delden liggen allebei aan de rand van de Deldener-es, op de overgang naar het dal van de Oelerbeek. De Deldener-es is een van de mooiste en grootste essencomplexen van Nederland.

In 2003 heeft landschapsarchitect Michael van Gessel een ruimtelijk onderzoek gedaan naar het herstel van de relatie tussen Delden en Twickel. De doelstellingen en ambities uit dat onderzoek staan nog steeds overeind. In 2009 tekenden provincie Overijssel, Regio Twente, waterschap Vechtstromen, landgoed Twickel en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Intentieverklaring Pact van Twickel, waarin zij met elkaar afspreken zich in te spannen voor de vernieuwing van het landgoed en de aansluiting van het landgoed met de stad Delden. Zij hebben daarvoor gezamenlijk budget gereserveerd dat door hun stuurgroep wordt ingezet voor vernieuwingsprojecten. Het Pact heeft een masterplan voor Twickel laten maken door Michael van Gessel.

Eén van de opgaven in het masterplan is het project Stadsrand Delden. In de lijn van het masterplan hebben wij hiervoor een inrichtingsplan gemaakt. Het doel van dit plan is het verminderen van de barrièrewerking van de N346 ten noorden van Delden en het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke samenhang tussen Delden en het kasteel(park) Twickel. De rondweg is aangelegd in de jaren 70 van de 20e eeuw: verdiept in de Deldener-es met brede bermen, flauwe taluds en veel opgaande beplanting. Door de taluds steiler te maken wordt de ‘hap uit de es’ kleiner en door beplanting parallel aan de rondweg te verwijderen wordt zicht tussen landgoed en stadje weer mogelijk.

Om de verbinding met Delden steviger te maken komt er een tweede voetgangersbrug over de rondweg bij de Marktstraat. Detaillering en materiaalgebruik sluiten aan op de voetgangersbrug die in 2014 in de Twickelerlaan is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.Locatie: 
Delden

In samenwerking met: Michael van Gessel, Rentmeesterij Twickel, Ingenieursbureau TAUW en Olde Hanter Bouwconstructies

Opdrachtgever(s): Stichting Twickel

Omvang in ha: ca. 160 ha

Jaar van ontwerp: 2015-2016

Jaar van uitvoering: 2015-2017


Inschrijven nieuwsbrief
140926_S31.4_Strootmanplan 15_verkaveling

Haaksbergen Stepelerveld

Haaksbergen Stepelerveld

Het duurzaamste bedrijventerrein van Twente

Het duurzaamste bedrijventerrein van Twente maken komt in Haaksbergen, dat is het streven van burgemeester en wethouders van de gemeente. Bedrijventerrein Stepelerveld is een van de uitwerkingen van de ‘Structuurvisie Haaksbergen 2030’ die ons bureau in 2014 afrondde.

We hebben het bestaande plan voor Stepelerveld, in nauwe samenspraak met de ondernemers, omgebouwd tot een duurzaam plan. De initiatieven en ideeën van de ondernemers zijn mede uitgangspunt voor de visie en komen terug in de projectvoorstellen.

De basis van het duurzame bedrijventerrein bestaat uit een raamwerk van ontsluiting en openbare ruimte. De ambities hiervoor zijn vertaald in vijf ‘unique selling points’. Zo wordt concreet gemaakt hoe het Stepelerveld het duurzaamste bedrijventerrein van Twente wordt:

  1. Biodiversiteit en gezond werklandschap
  2. Schoon en zichtbaar watersysteem
  3. Slimme wegen ‘Smart Roads’
  4. Samenwerken met de buren
  5. Duurzaam Bouwen

De hoofdopzet van het terrein is gelijk gebleven, tegelijkertijd is het plan volledig van karakter veranderd:

De nieuwe planopzet sluit sterker aan bij het bestaande landschap, bevat veel meer groen, veel minder verharding en een uitgebreider water- en wadisysteem. De oppervlakte uitgeefbaar terrein is gelijk gebleven. De wegenstructuur is zo opgezet dat eenvoudig een ‘knip’ kan worden aangebracht, zodat er geen doorgaand (sluip)verkeer door Stepelerveld mogelijk is. Door een slimme positionering van de wegen kan een groot aantal verschillende kavelmaten worden uitgegeven, terwijl de totale weglengte (en dus ook riool, kabels en leidingen) met maar liefst 50% is teruggebracht. Het plan is duurzamer geworden, aantrekkelijker, én goedkoper. Het watersysteem is eenvoudig. Al het terreinwater wordt bovengronds, via greppels en goten afgevoerd naar brede wadi’s. Hierin wordt het water gezuiverd en geïnfiltreerd. Overtollig water wordt na deze zuiveringstap geloosd op de watergangen van het waterschap. De brede wadi’s maken grote vijverpartijen overbodig. Door de opzet van het nieuwe watersysteem is ook een hemelwaterriool overbodig geworden.


Locatie: Haaksbergen, Overijssel

Opdrachtgever(s): gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel

Omvang in ha: ca. 62 ha

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015-heden


Inschrijven nieuwsbrief
Publicatie Waterzuiveringspark Het Lankheet

Het project Waterzuiveringspark Het Lankheet is opgenomen in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’. Strootman heeft het waterzuiveringspark zo ontworpen dat er een aangename watertuin is ontstaan die de ‘waterzuiveringsmachine’ goed inzichtelijk maakt. Het landgoed staat daardoor nu in dienst van de beek, in plaats van andersom.

Het boek werd 30 januari gepresenteerd en is verkrijgbaar via uitgeverij Blauwdruk.

Hengelose Es Hengelo_001

Hengelose Es-Noord

Hengelose Es-Noord

Leven in het park

De Hengelose Es Noord wordt door herstructurering een nieuw vitaal wijkdeel met een mix van in totaal 184 nieuwbouwwoningen in de vrije sector waarvan 70 voor de sociale doelgroep van woningcorporatie Welbions. Strootman heeft hiervoor samen met IAA architecten een stedenbouwkundig plan ontworpen.

Het plangebied grenst aan het Weusthagpark: een wandelgebied aan de rand van Hengelo met mooie oude bomen. In ons ontwerp transformeert de woonbuurt van een harde stadsrand naar een stadsrand waarin rood en groen met elkaar zijn vervlochten; van wonen aan het park naar wonen in het park. Tussen de woningen zijn kansen voor het maken van groene verbindingen tussen park en omgeving, die zowel ecologisch als recreatief van waarde zijn. In plaats van de bestaande introverte opzet met cul-de-sacs maken we de nieuwe buurt doorwaadbaar en open. Zo wordt de nieuwe woonbuurt een verbindende schakel tussen park en stad en trekken we het landschap de stad in. Een deel van de bestaande middelhoogbouw blijft gehandhaafd en wordt ingrijpend verbouwd tot ca. 150 aantrekkelijke appartementen met een grote variatie in typologieën en plattegronden.


Locatie: Hengelo, Drenthe

In samenwerking met: IAA Architecten

Opdrachtgever(s): Welbions

Omvang in ha: 8,3 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief
Nijverdal_01

Nijverdal aan de Regge

Nijverdal aan de Regge

Gebiedsontwikkeling op dorpse schaal

Nijverdal is gesticht aan de Regge. De textielindustrie, die de basis vormde voor het ontstaan van Nijverdal, is verplaatst naar een bedrijventerrein aan de buitenkant van het dorp. Het terrein van de Koninklijke Ten Cate is daardoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Dit biedt kansen om het nu afgesloten en introverte terrein te openen, een nieuwe bestemming te geven en daarmee te zorgen voor meer samenhang met de rest van Nijverdal.

De inzet van het plan is het herontwikkelen van een deel van het industrieel erfgoed, het verbinden van het centrum van Nijverdal met de Regge, het saneren van de bodemverontreiniging, het maken van een veerkrachtiger watersysteem, het ontwikkelen van nieuwe natuur en een ecologische verbindingszone, het maken van een bijzonder woon-/werk-/voorzieningengebied en een bijzondere openbare ruimte aan het water.

Het plangebied heeft twee unieke kwaliteiten die voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied kunnen worden ingezet als identiteitsdragers: de Regge en het historisch erfgoed van Ten Cate. Het Ten Cate-terrein is sterk verbonden met de geschiedenis van Nijverdal. De meest waardevolle gebouwen zullen daarom worden behouden en een nieuwe bestemming krijgen. Nijverdal zal zich met dit plan ook weer richten op de Regge, waarvan wij naast de hoofdgeul een hoogwatergeul en zijgeulen aan leggen om zo de invloedssfeer van de Regge zo groot mogelijk te maken.

Er is maar één plek waar Nijverdal echt contact kan maken met de Regge, en dat is op deze locatie. Het plangebied moet daarom betekenis krijgen voor de Nijverdalse gemeenschap als geheel en niet alleen voor de mensen die er gaan wonen. Je kunt straks aan weerszijden over de hele lengte de Regge beleven. Doordat de rivier plaatselijk mag overstromen wordt het beeld veel dynamischer dan nu: je kunt bijvoorbeeld aan de stand van het water in de rivier zien dat het ’s nachts flink heeft geregend.

Gezien de onzekerheid in de woningmarkt, heeft het plan een flexibele opzet en bestaat het uit relatief kleine eenheden, die afzonderlijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld. Uitgangspunt is dat het plan altijd ‘af’ oogt, ook als het nog maar voor de helft is ontwikkeld.  Waar de grotere gebiedsontwikkelingen  vaak zijn gestrand op de hoge rentelasten en de moeilijke faseerbaarheid, kan Nijverdal aan de Regge dat door een andere opzet goed vermijden


Locatie: Gemeente Hellendoorn

In samenwerking met: FARO (architectuur), architectenbureau Fritz (herbestemming), READ (planeconomie), Nieman (duurzaamheid en energie), Buro Boudier (communicatie), Landschap Overijssel (ecologie), en Waterschap Regge en Dinkel (hydrologie).

Opdrachtgever(s): Gemeente Hellendoorn, Ter Steege Vastgoed, Waterschap Regge en Dinkel en Landschap Overijssel.

Omvang in ha: 23 hectare

Jaar van ontwerp: 2011 – 2013

Jaar van uitvoering: 2015 –

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Zendersche Esch_01

Landschapspark Zendersche Esch

Zendersche Esch

De Zendersche Esch is het laatste aaneengesloten stuk landelijk gebied dat de landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden ten noordoosten en ten zuidwesten van de Netwerkstad Twente met elkaar verbindt. Om te voorkomen dat de netwerksteden Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal aan elkaar vastgroeien wil de gemeente Borne de Zendersche Esch ontwikkelen tot een landschapspark .

Voor het landschapspark hebben wij een concept ontwikkeld waarbij we optimaal gebruik maken van het bestaande netwerk en functies. Met minimale middelen bereiken we maximaal effect door het landschapspark over het gehele gebied op te ‘spannen’. In plaats van een relatief klein gebied voor 100% in te richten, hebben we ervoor gekozen om een netwerk van beplantingen, openbare ruimten en paden aan te leggen, verspreid over het gehele gebied. In totaal beslaat dit netwerkpark circa 10% van de totale oppervlakte van 560 hectare. Hierdoor kunnen boeren kunnen blijven boeren, maar ontstaat er ook een netwerk van openbare ruimten in het gebied, waardoor bezoekers kunnen wandelen, fietsen en verblijven in het gebied.

Deze openbare ruimte bestaat, naast een dicht netwerk van paden, vooral uit open plekken die voor allerlei vormen van gebruik geschikt zijn. De maat van een plek zal de gebruiksmogelijkheden ervan bepalen: luieren in het gras, op een bankje zitten, vliegeren, een balletje trappen, et cetera. We zien de openbare ruimte als overruimte, waarin terloopse functies en betekenissen en onbekende programma’s een plek kunnen krijgen.

De openbare plekken worden gesitueerd in de lagere ruimten tussen de essen. In ons plan hebben daarvoor een zoekgebied aangegeven; afhankelijk van de beschikbaarheid van grond wordt de definitieve plaats vastgelegd. In veel gevallen krijgen de openbare ruimten de vorm van verbrede bermen of veldjes met een extensief gebruik, die worden ingezaaid met akkeronkruiden of worden beheerd als bloemrijk grasland. Als deze openbare ruimten aansluiten op een beplantingsrand kan bijvoorbeeld een mooie gradiënt worden ontwikkeld, waardoor de ecologische kwaliteit van het landschapspark wordt verbeterd. Ook kunnen de openbare ruimten worden gebruikt om langs Zenderen en Borne een losse, informele dorpsrand te ontwikkelen.

Locatie: Tussen Borne en Almelo

In samenwerking met: Arcadis regio Oost

Opdrachtgever(s): Gemeente Borne

Omvang in ha: ca. 560 ha

Jaar van ontwerp: 2004-2005

Jaar van uitvoering: 2006-

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items