Berichten

Landschapsplan ‘nieuwe stijl’ voor Rijkswaterstaat WNN

Strootman werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de update van het landschapsplan voor de regio West-Nederland Noord. Het landschapsplan wordt een ‘landschapsplan nieuwe stijl’ voor de drie netwerken van Rijkswaterstaat: het hoofdwegennetwerk, het hoofdvaarnetwerk en het hoofdwatersysteem. Het wordt een integrale visie waarbij wij in samenwerking met Rijkswaterstaat zowel de karakteristieken van het netwerk en het landschap meenemen als trends en ontwikkelingen. Daarbij onderzoeken we hoe het netwerk van Rijkswaterstaat kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Medio 2017 wordt het landschapsplan nieuwe stijl afgerond.

Delta programma IJsselmeergebied_00

Kwaliteitskader IJsselmeergebied

Kwaliteitskader IJsselmeergebied

Parallel aan de strategieontwikkeling voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft Strootman in opdracht van de Rijksadviseur voor Landschap en Water (Eric Luiten) gewerkt aan het ontwikkelen van een Kwaliteitskader voor het IJsselmeergebied. Daarin is een visie ontwikkeld op de samenhang tussen ingrepen in het waterbeheer, de ruimtelijke kwaliteiten en ruimtelijk-economische ontwikkelingen op het niveau van het IJsselmeergebied. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan op de regie van de uitvoering ervan. Het kwaliteitskader diende als onderlegger voor het advies dat het College van Rijksadviseurs begin 2014 heeft aangeboden aan de stuurgroep van het DPIJ. Het Kwaliteitskader helpt om de mogelijke samenhang tussen de ingrepen in het waterbeheer en de ruimtelijke kwaliteit van de (beoogde) ontwikkelingen in dit gebied scherp(er) te krijgen. Met het kwaliteitskader zoeken we naar kansen om het Deltaprogramma als momentum sterker te benutten en de topografische en historische kenmerken van het IJsselmeer sterker tot expressie brengen. De insteek is op zoek te gaan naar plekken waar ruimtelijke kwaliteitswinst kan worden behaald, door de zoetwater- en veiligheidsopgaven en lokale en regionale plannen en ambities in regionale samenhang te bezien.

Het Kwaliteitskader IJsselmeergebied beschrijft de ruimtelijke kenmerken van het IJsselmeergebied, de opgaven van het DPIJ en een overzicht van andere ‘autonome’ projecten en ambities uit de regio. Op basis van de mogelijke synergie tussen deze opgaven, zijn er een drietal samenhangende ruimtelijke opgaven beschreven en daarbij aangegeven welke rol de betrokken stakeholders bij de uitvoering ervan zouden kunnen vervullen.

  • Regionale enveloppen, waarin nieuwe ruimtelijke opgaven ontstaan door het combineren van de opgaven vanuit flexibel peilbeheer en de ‘autonome plannen’ en visies.
  • Aandachtspunten voor lopende processen en gebiedsontwikkelingen, waarin de opgaven vanuit flexibel peilbeheer kunnen worden geïntegreerd.
  • Kansen en aandachtspunten voor toekomstige projecten en processen.

Naast de samenhangende ruimtelijke opgaven voor de focusgebieden hebben we een aantal ecologische en economische opgaven op de schaal van het gehele IJsselmeergebied geformuleerd.

Locatie: IJsselmeergebied

In samenwerking met: ORG-ID (proces) en Acacia Water (hydrologie)

 Opdrachtgever(s): College van Rijksadviseurs, Rijksadviseur voor Landschap en Water (Eric Luiten)

Omvang in ha: ca. 110.000 ha

Jaar van ontwerp: 2013-2014

Klik hier voor het volledige rapportBloemendalerpolder_01

Bloemendalerpolder

Bloemendalerpolder

In de Bloemendalerpolder, onder de rook van Amsterdam, wordt een nieuw woonlandschap ontwikkeld. In dit gebied van 450 hectare wordt een nieuw watersysteem gemaakt met een vaarverbinding via een sluis naar de Vecht, wordt nieuwe natuur ontwikkeld, nieuwe bossen, nieuwe parken, een nieuw recreatief netwerk, en worden circa 2.700 woningen gebouwd. De rijksweg A1 wordt verdubbeld naar 12 rijstroken en gaat met een ecoduct onder de Vecht door. Weesp krijgt een nieuwe ontsluiting op de A1.

Wij hebben voor dit gebied een Ruimtelijke visie en Landschapsontwikkelingsplan gemaakt, die zowel financieel als technisch is onderbouwd. Deze visie is te beschouwen als een “uitvoeringsplan op regionale schaal”. We hebben tegelijkertijd op alle schaalniveaus ontworpen, van de ruimtelijke hoofdstructuur tot de nieuwe straatprofielen. In het plan worden wonen en landschap sterk met elkaar verweven, zoals kenmerkend voor de Vechtstreek. Landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn in dit plan onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn momenteel betrokken bij de technische uitwerking van de plannen.

In de Bloemendalerpolder worden nieuwe bossen aangelegd, die een bijzondere recreatie-omgeving en een aantrekkelijk decor bieden aan mensen, die verblijven in het gebied langs de A1. Het overige landschap zal zich ontwikkelen, afhankelijk van het beheer en mate van ophogen en ontwatering, tot bloemrijk grasland, ruigte, riet, broekbos of droog bos. Een deel van het landschap zal in agrarisch gebruik blijven. In het plan krijgen cultuurhistorisch elementen uit verschillende perioden een prominente plaats: een eendekooi, een oude route van Weesp naar de Zuiderzee (Papelaan), bunkers en andere stenen objecten van het Duitse radarstation ‘Seeadler’ uit de Tweede Wereldoorlog.

Het nieuwe woonlandschap krijgt de ‘Vechtstreekidentiteit‘ en een sterke relatie met de Vecht. Wonen in een relatief hoge dichtheid, zoals in Vechtstadjes als Loenen, Breukelen en Vreeland, wordt afgewisseld met wonen in lage dichtheden in bebouwingslinten en kleine buurtschappen. Langs de Vecht komen nieuwe landgoederen – de parken – met een recreatieve en ecologische betekenis. Ze leggen een ruimtelijke verbinding tussen het centrale deel van de Bloemendalerpolder en de Vecht.


Locatie: Gemeente Weesp en Gemeente Muiden

In samenwerking met: Atelier Dutch

Opdrachtgever: Stuurgroep Bloemendalerpolder

Omvang in ha: 450 ha

Jaar van ontwerp: 2006 – heden

Jaar van uitvoering: Vanaf 2016

Zie ook de brochure: Landschappelijk wonen

Jaarboek Landschapsarchitectuur & Stedenbouw 2007-2008

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Kustpact_08

Kustpact

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Als basis voor het Kustpact

De Nederlandse kust is prachtig en uniek, ook in internationaal opzicht, door zijn ontstaansgeschiedenis, de erosie, de sedimentatie, de golven en de wind, en de manier waarop de Nederlanders daar in de loop van de eeuwen mee om zijn gegaan.

Onze kust is ook één van de meest kenmerkende, grote en gave ruimtelijke structuren die Nederland rijk is. Het Nederlandse kust- en duingebied beslaat zo’n 40.000 hectare, ongeveer 1% van het totale Nederlandse grondgebied. Een groot deel daarvan ligt dicht tegen de dichtbebouwde Randstad aan.

Na het ontwerp-besluit van de minister van IenM in december 2015 over de gewijzigde bevoegdheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het kustfundament ontstond maatschappelijke ongerustheid. Als reactie daarop is in de zomer van 2016 een Kustpact gesloten: een convenant over de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied.

Het Kustpact omvat afspraken om te komen tot een heldere verdeling van publieke (bestuurlijke) en maatschappelijke verantwoordelijkheden op basis van een analyse en bevestiging van de gedeelde waarden die aan het kustgebied worden toegekend. Het Kustpact is niet het eindpunt, maar het vertrekpunt van een traject waarin partijen met elkaar optrekken om een gemeenschappelijke koers te varen in de actieve bescherming en het zorgvuldige beheer van de kust in brede zin en in het behoedzaam ontwikkelen van de kustecologie en de kusteconomie. Draagvlak en zorgvuldigheid zijn belangrijke voorwaarden voor een goed verloop van dat traject.

Om het maken van de juiste afspraken in het pact te ondersteunen heeft Strootman Landschapsarchitecten drie inhoudelijke bouwstenen uitgewerkt. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van IenM en in nauwe samenwerking met de betrokken overheden en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties. De drie bouwstenen zijn:

    1. Een cartografische en uitgeschreven analyse van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van het kustgebied; de partijen noemen in het bijzonder de natuur, het erfgoed, de waterwinning, de veiligheid, de recreatie en het toerisme, maar ook landschappelijke waarden als rust, donkerte, stilte en weidsheid.
    2. Een cartografische ‘montage’ van het vigerende omgevingsbeleid ten aanzien van de kust en een analyse van het beeld dat daaruit voortvloeit.
    3. Een beargumenteerde begrenzing van het gebied dat als kust kan worden aangeduid, in het besef dat Nederland drie verschillende kustsystemen rijk is en mede in het licht van de aanleiding tot het Kustpact.Locatie: 
Zandige kustlijn van Nederland

Opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Omvang in ha: ca. 40.000 ha

Jaar van ontwerp: 2016


Inschrijven nieuwsbrief
S34_Heiloo Zandzoom Amante_02

Heiloo Zandzoom (Amante)

Heiloo Zandzoom (Amante)

Een nieuw woongebied tussen twee oude linten

De Zandzoom is een hoger gelegen deel in het landschap (strandwal) waarop zich een aantal dorpen bevinden, waaronder Limmen en Heiloo. Om te voorzien in de behoefte aan een groen woonmilieu, is door de provincie en gemeentes in 2004 besloten dat het agrarische gebied tussen de dorpen ontwikkeld zal worden tot woonlandschap. Tevens wil de provincie met de opbrengsten hiervan investeren in het landelijk gebied (‘rood-voor-groen’).

In 2013 hebben we een plan gemaakt voor Zandzoom Limmen, een nieuw woongebied tussen de bestaande bebouwingslinten van het dorpje Limmen. Naar aanleiding van dit plan zijn we door de gemeente Heiloo gevraagd een plan te maken voor het Heiloose deel van de Zandzoom. Nu is ook een ontwikkelaar enthousiast geworden van onze plannen, Amante vastgoed BV, waarvoor we een derde gebied uitwerken.

Het plangebied aan de Hoogelaan/Oosterzijweg ligt op de grens van strandwal en strandvlakte, ingeklemd tussen twee linten. De Oosterzijweg is een lommerrijk, besloten lint met een ‘slordige’ weg zonder rechtstanden. De Hoogelaan vormt een smalle, informele verbinding tussen de twee linten. De van oudsher aanwezige hiërarchie tussen de Oosterzijweg en de Hoogelaan vormt een kenmerkende kwaliteit van het gebied en wordt behouden bij de ontwikkeling van de buurt.
Naast deze cultuurhistorische kwaliteiten worden bestaande groenstructuren en watergangen doorgezet. De buurt wordt op deze manier verankerd in het landschap en de omkadering met houtsingels zorgt voor een afgerond geheel.

Het woningbouwplan aan de Hoogelaan vormt een eerste stap in de ontwikkeling van het Heiloose deel van de Zandzoom. Dit woningbouwplan vormt een pilot van de gemeente Heiloo en is daarmee een voorbeeld voor verdere ontwikkelingen in de Zandzoom.Locatie:
Heiloo

Opdrachtgever(s): Amante vastgoed BV

Omvang in ha: 1,7

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015 –


Inschrijven nieuwsbrief
150216 Stedenbouwkundig plan incl oppervlaktes en aantal woninge

Heiloo Zandzoom (Gemeente Heiloo)

Heiloo Zandzoom (Gemeente)

Bouwen aan een agrarisch woonlandschap

Op de strandwal tussen Heiloo en Limmen zal het woonlandschap Zandzoom worden gerealiseerd. In het kader hiervan is in 2004 een intentieverklaring getekend tussen de gemeente Castricum, de gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland. De provincie wil in dit gebied een woonlandschap ontwikkelen om te voorzien in de behoefte aan een groen woonmilieu. Tevens wil de provincie met de opbrengsten hiervan investeren in het landelijk gebied (‘rood-voor-groen’).
Voor Zandzoom wil de gemeente uitgaan van het concept van ‘organische stedenbouw’, wat betekent dat het ontwikkeltempo afhankelijk is van de behoefte in de markt. Daarvoor is een flexibel ruimtelijk kader nodig, waarin de ruimtelijke kwaliteit is gewaarborgd en voldoende ruimte is voor investerende partijen om initiatieven te ontplooien.

Om ervoor te zorgen dat de afzonderlijk te ontwikkelen deelplannen voldoende kwaliteit en samenhang krijgen, is er behoefte aan een stedenbouwkundig plan, waarin een brug wordt geslagen tussen de bestaande ‘sturende’ plannen en de concrete invulling van de deelgebieden. Dit stedenbouwkundigplan moet flexibel genoeg zijn om met toekomstige veranderingen om te gaan, wetende dat Zandzoom waarschijnlijk over een lange periode van enkele decennia zal worden ontwikkeld.
Strootman maakte daarom een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, gecombineerd met een ‘gereedschapskist’ in een beeldregieplan, die spelregels bevat voor de ontwikkeling van vier deelgebieden. Zo kan telkens worden ingespeeld op de situatie van het moment waarop een deelplan wordt ontwikkeld, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit van het geheel.

Voor de nieuwe woonbuurten die aan en tussen de historische linten van Heiloo zullen worden gebouwd, wordt nadrukkelijk aangesloten op de kwaliteit van het bestaande. Dit betekent dat de nieuwe buurten zoveel mogelijk hun ‘adres’ krijgen aan de linten, maar ook dat de inrichting van de buurten sterk is geïnspireerd op de kwaliteiten van de bestaande linten.
Tussen de nieuwe buurten blijven velden in agrarisch gebruik. Door deze landschappelijke vensters en de grote groene plekken in de buurten zelf, zal er voldoende ‘lucht’ blijven in Zandzoom. Hierdoor behoudt het gebied de uitstraling van een agrarisch landschap.Locatie: 
Heiloo

In samenwerking met: 

Opdrachtgever(s): Gemeente Heiloo

Omvang in ha: 150

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015 –


Inschrijven nieuwsbrief
S36_Haarlem Italiëlaan_14

Haarlem Italiëlaan

Haarlem Italiëlaan

Wonen in een heemtuin

De Italiëlaan is een locatie die een belangrijke rol speelt in de vernieuwing van de Haarlemse wijk Schalkwijk, een rechtlijnig opgezette flatwijk uit de jaren 60. Een aantal flats is gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe woningen in andere segmenten en voor andere doelgroepen. De vernieuwing ervan is een initiatief van de gemeente Haarlem, Ymere en Pré Wonen. Deze partijen willen het ruime, groene karakter van de wijk versterken en de wijk verbinden met de parken aan weerszijden.

Wij stellen voor om het nieuwe woongebied zo ‘groen’ mogelijk te maken en zo min mogelijk verharding toe te passen. De inspiratie voor de sfeer en beleving van de nieuwe groene ruimte is de heemtuin. Een heemtuin is ingericht met inheemse flora, bedoeld voor natuur-educatie, maar ook mooi en interessant. De heemtuin is een ‘uitvinding’ van Jac. P. Thijsse, die zelf in 1925 de eerste heemtuin maakte: ‘Thijsse’s Hof’ in Bloemendaal.

Het maken van heemtuinen en heemparken past in de traditie van Schalkwijk: ook aan andere parken die in en rond Schalkwijk zijn gerealiseerd, zoals het Engelandpark, het Heempark, het Molenburgpark en het Molenpark ligt sinds de jaren 70 de visie ten grondslag om natuur tot in de woonwijken te brengen.

Het heemtuin-concept zetten wij op eigentijdse wijze in, zodat een open en kleinschalig woonpark ontstaat. De vier gebouwen staan met hun voeten in een ontspannen, licht glooiend terrein met veel bloemen, maar ook ruimte om te spelen. Door het afwisselen van hoogtes en laagtes ontstaat er een licht glooiend terrein waardoor de gebruiker het nieuwe parkje telkens vanuit een ander perspectief beleeft. Ook creëren we zo nattere en drogere delen zodat in de lagere delen overtollig hemelwater kan worden opgevangen en geïnfiltreerd, en ook in de beplanting verschillen ontstaan. Het nieuwe woonpark is openbaar toegankelijk. Door de zicht- en functionele relaties tussen het nieuwe woonpark en de omgeving, vooral door de brede ruimtes tussen de gebouwen, ontstaat er samenhang en een uitnodigende sfeer.Locatie: 
Italiëlaan Haarlem

In samenwerking met: Faro Architenten, Trebbe

Opdrachtgever(s): Préferent projectontwikkeling

Omvang in ha: 1,5 ha

Jaar van ontwerp: 2015


Inschrijven nieuwsbrief
xxx 140225 L45 Scenario 2

Elswout

Elswout

Elswout is een van de parels in het snoer van buitenplaatsen in de binnenduinrand. Het is een aantrekkelijk wandelgebied voor mensen uit de omgeving van Haarlem en Amsterdam, heeft aanzienlijke ecologische betekenis en is door zijn historische gelaagdheid van grote monumentale waarde. Door achterstallig onderhoud aan groen, paden, meubilair, hekken en gebouwen is de monumentaliteit sterk afgenomen. Bovendien staan er meerdere gebouwen leeg.
Op dit moment ontbreekt een integrale visie op het complex, en zijn kansen in de exploitatie van gebouwen niet optimaal benut. Strootman heeft samen met Fennema advies enkele ontwikkelopties uitgewerkt voor de toekomst van Elswout, als opmaat naar een masterplan waarin de visie op het beheer, gebruik en de exploitatie van de buitenplaats wordt uitgewerkt.

Aan de hand van drie scenario’s met een globale exploitatieberekening is het scala aan mogelijke toekomsten in beeld gebracht. In het scenario ‘Existeren’ wordt gedaan wat minimaal nodig is om de continuïteit van de buitenplaats te waarborgen, en de cultuurhistorische en ecologische waarden in stand te houden. In ‘Exploiteren’ ligt de nadruk op het organiseren van de buitenplaats als een bedrijf of landgoed waar, binnen de cultuurhistorische en ecologische kaders, volop wordt gewerkt. In ‘Excelleren’ staat het beleven van Elswout in al zijn glorie centraal. De cultuurhistorische waarden zullen niet alleen worden veiliggesteld, maar er wordt een integraal ontwerp gemaakt voor het park, waarin ook ruimte is voor herintroductie van verloren gegane elementen uit het verleden, en de introductie van verfijnde tuinelementen (Haute couture).

Door uitersten te verkennen, wordt duidelijker waar essentiële keuzen liggen, en welke consequenties het optimaliseren van de ene ambitie heeft voor een andere ambitie. Zo wordt ook duidelijk welke ambities goed samengaan, en welke niet. Uiteindelijk helpen ze om een weloverwogen keuze te maken voor de te volgens koers voor de toekomst van Elswout. Die koers zal worden uitgewerkt in een masterplan.Locatie: 
Overveen, Noord-Holland

In samenwerking met: Fennema advies

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio west

Omvang in ha: ca. 85 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief
Limmen Zandzoom_02

Dorps wonen aan Limmense linten

Dorps wonen aan Limmense linten

Gebiedsvisie Zandzoom Limmen

Op de strandwal, tussen de dorpen Limmen en Heiloo, ligt een kleinschalig landschap, waar in de komende 25 jaar in een rustig tempo zo’n 600 woningen zullen worden gebouwd: een forse opgave op de schaal van Limmen.

Zandzoom, het toekomstige woongebied, ligt tussen de bestaande bebouwingslinten, binnen de bebouwde kom van Limmen, hierdoor heeft de woningbouwopgave eerder het karakter van een inbreiding dan van een uitbreiding. De huidige onzekere tijd, en de lange ontwikkelperiode, vragen om een grote mate van flexibiliteit. Daarom is de gebiedsvisie geen uitgewerkt masterplan, maar een plan op hoofdlijnen, gecombineerd met een ‘gereedschapskist’ met spelregels voor de ontwikkeling van deelgebieden. Zo kan worden ingespeeld op de situatie van het moment, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit.

Voor de woonbuurten die aan en tussen de ‘Limmense Linten’ worden gebouwd, sluiten we nadrukkelijk aan op de kwaliteit van het bestaande. Nieuwe buurten krijgen hun ‘adres’ aan de linten en zijn klein en overzichtelijk (20 tot 80 woningen). Elke buurt krijgt een groene rand (houtsingel), aan de kant van het (nog) onbebouwde gebied dat er naast ligt. Het gebied oogt dus altijd af, ook als maar een klein deel wordt ontwikkeld.

De inrichting van de buurten is sterk geïnspireerd op de kwaliteiten van de bestaande linten:

groen domineert het wegbeeld en auto’s worden grotendeels aan het oog onttrokken. De openbare ruimte is beperkt, wegprofielen zijn minimaal, waardoor de kavels zo groot mogelijk kunnen zijn. Bomen staan vooral in voortuinen. De wegen hebben, net als de linten, een informeel, dorps karakter en een vloeiend, enigszins kronkelig verloop (‘slordige wegen’), waardoor je altijd tegen de groene voortuinen aan kijkt. Bestaande singels en bosjes worden ingepast. Door de ruime opzet van de kavels en de mix van typologieën in elke buurt, ontstaat een gevarieerd beeld. Deze variatie versterkt het informele en organisch gegroeide karakter van Limmen: alles wat riekt naar een suburbane woonwijk  wordt hier vermeden!


Locatie: Limmen, Gemeente Castricum

Opdrachtgever(s): Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal CV

Omvang in ha: 56ha

Jaar van ontwerp: 2013

Jaar van uitvoering: 2014 –


Inschrijven nieuwsbrief
Westflank-Haarlemmermeer_04

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer

De Haarlemmermeerpolder ligt vijf meter beneden NAP en heel strategisch in de noordvleugel van de Randstad. Aan de oostkant wordt de Haarlemmermeer gedomineerd door de rijksweg A4, glastuinbouw en bedrijventerreinen; voor de westkant zijn grote ambities geformuleerd op het gebied van woningbouw, waterberging, infrastructuur en natuur- en bosontwikkeling.

De ontwerpopgave is complex, niet alleen door het omvangrijke en diverse nieuwe programma, maar ook doordat het gebied door veel bestaande infrastructuur wordt doorsneden en doordat het watersysteem heel ingewikkeld in elkaar zit met grote risico’s op zoute kwel (opbarstingsgevaar). Het programma omvat 10.000 woningen, 3.000.000 m3 waterberging, 900 hectare natuur- en recreatiegebieden, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en opwaardering van de regionale verkeersinfrastructuur.

Voor de Westflank hebben wij drie nieuwe landschappen voorgesteld: een bebost gebied van 200 hectare in het noorden, een waterrijk landschap met een nieuw meer van 230 hectare dat de motor is van het nieuwe watersysteem, en een open, weids gebied in de zuidpunt, waar nu al lokale initiatieven voor nieuwe vormen van agro-toerisme ontstaan. Dit landschappelijke raamwerk biedt op een flexibele manier ruimte voor een rijke variatie aan woonmilieus waarvan de dichtheden variëren van 5 tot 40 woningen per hectare. Langs de ringvaart worden enkele nieuwe bebouwingskernen ontwikkeld, Nieuw-Vennep krijgt een gezicht aan het nieuwe meer en er zijn allerlei vormen van wonen in lage dichtheden in het bos en aan het water.

Een belangrijk element van het plan is de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem dat reageert op de klimaatverandering. Daarbij wordt natuurlijke fluctuatie geïntroduceerd, een noviteit in een diepe polder als de Haarlemmermeer. Hiervoor wordt de sloten- en tochtenstructuur verdubbeld en worden in de polderzoom grote plassen aangelegd waarin grote hoeveelheden schoon, zoet water bewaard kunnen worden voor droge perioden. Er ontstaat een waterlandschap waar wonen, waterberging, waterrecreatie en natuurontwikkeling hand in hand gaan.


Locatie: Gemeente Haarlemmermeer

Samenwerking: Palmbout Urban Landscapes, FARO architecten, Van Paridon X de Groot

Opdrachtgever(s): Gemeente Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Noord-Holland en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Oppervlakte: 3.900 hectare

Jaar van ontwerp: 2009-2010

Zie ook de brochure: Landschappelijk wonen

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items