Berichten

Strootman ontwerpt fietsbrug Baardwijkse Overlaat

Strootman heeft in samenwerking met Olde Hanter bouwconstructies een fietsbrug over de Baardwijkse Overlaat ontworpen. De aanleiding voor nieuwe brug zijn aanpassingen aan de A59 waardoor de randweg van Drunen wordt verlegd. De nieuw te plaatsen brug komt in een dijk die 100 jaar geleden nog een 800 m lange spoorbrug was dwars over de overlaat van de Maas. 

Ons voorstel is om weer een brug van dijk tot dijk te maken en opgaande vegetatie weer te verwijderen. De Baardwijkse Overlaat komt zo weer optimaal tot zijn recht. Het ontwerp van de brug blijf zo dicht mogelijk bij het ontwerp van de nog resterende brugdelen. Bovendien plaatsen wij een brug-in-een-brug. Fietsers zullen zo zweven over de ‘Halve Zolenlijn’.  

 De fietsbrug is ontworpen in het kader van een prijsvraag in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Deltaprogramma_Maas_01

Deltaprogramma Rivieren

Deltaprogramma Rivieren

Het Deltaprogramma heeft als doel Nederland in de komende decennia klimaatbestendig te maken. Het Deltaprogramma Rivieren (DPR) heeft als doel Nederland tot 2100 voldoende te beschermen tegen overstroming vanuit de grote rivieren en van voldoende zoetwater te voorzien.

Wij hebben, samen met Acacia Water, in een aantal gebiedssessies met de regio twee extreme ruimtelijke visies ontwikkeld: wat gebeurt er als je alle opgaven oplost met dijken, en wat gebeurt er als je alle opgaven oplost door rivierverruiming (uiterwaarden uitgraven).

Bij de Ruimtelijke Visie “Doe Meer Met Dijken” hebben we ingezet op het handhaven en versterken van de grote diversiteit aan landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarbij is een genuanceerde aanpak nodig die recht doet aan de grote landschappelijke diversiteit. Tegelijkertijd moet de veelheid aan gekozen oplossingen er niet toe leiden dat er een versnipperd dijkbeeld ontstaat. Het gaat om het zoeken naar de juiste nuance, het zoeken naar de eenheid in verscheidenheid en het maken van afwegingen op het juiste schaalniveau.

Het landschap van het winterbed van de rivieren is voor een belangrijk deel door geomorfologische processen bepaald. De 19e en 20e eeuwse kanalisaties hebben daar een extra landschappelijke laag aan toegevoegd. In de ruimtelijke Visie “Ruimte Voor De Rivier Plus” hebben we ingezet op het benutten van deze landschappelijke en geomorfologische karakteristieken en kanalisatiestructuren van de Maas om een robuust landschappelijk raamwerk te ontwikkelen, waarin bestaande en toekomstige functies in onderlinge afstemming een plek te krijgen en onverwachte ontwikkelingen kunnen worden opgevangen.

Naast het maken van deze visies, hebben we de maatregelenpakketten van DPR beoordeeld en voorstellen gedaan voor aanpassingen daarvan.

In de daaropvolgende fase hebben we samen met de regio de Voorkeursstrategie ontwikkeld. Op basis van de twee ruimtelijke visies, en met behulp van een door Acacia Water ontwikkelde rekenmodule, waren we in staat om in een interactief proces tot een maatregelenpakket te komen dat gedragen wordt door de regio, dat de wateropgave oplost en dat in dienst staat van de gewenste toekomstige landschappelijke, recreatieve en natuurlijke ontwikkeling van de Maas.


Locatie: Noord-Brabant

In samenwerking met: Acacia Water (hydrologie)

Opdrachtgever(s): Provincie Noord-Brabant

Omvang in ha: 8.700 ha

Jaar van ontwerp: 2012-2013

Jaar van uitvoering: 2015-2100

Zie ook de brochure: Werken met water

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Project info (DELETE)

DP hoge zandgronden_1

Deltaprogramma Hoge Zandgronden

Deltaplan Hoge Zandgronden

Het Deltaprogramma heeft als doel Nederland in de komende decennia klimaatbestendig te maken.

Wij hebben een bijdrage geleverd aan Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) in Noord-Brabant, dat integraal onderdeel is van het Deltaprogramma Zoetwater. We hebben een ontwerpende verkenning uitgevoerd naar integrale, duurzame oplossingen voor de zoetwaterproblematiek op de Hoge Zandgronden van Zuid-Nederland.

 

De hoge zandgronden in het oosten en het zuiden van Nederland behoren tot de droogste gebieden van ons land. Nu al is er in droge jaren een tekort aan water en doen zich problemen voor met de waterkwaliteit. Door klimaatverandering zullen deze problemen toenemen. Langere perioden van droogte en hogere temperaturen zullen ertoe leiden dat natuur, landbouw, maar ook industrie, scheepvaart, waterrecreatie, energievoorziening en drinkwaterwinning onder druk komen te staan.

Om een oplossing te vinden voor bovenstaande problematiek is in Zuid-Nederland in 2009 het project Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) gestart.

 

Tot voor kort lag de focus binnen Deltaplan Hoge Zandgronden voornamelijk op technische en sectorale watermaatregelen. De betrokken partijen hadden echter de behoefte om breder en integraler te kijken. Daarom heeft de Projectgroep DHZ aan ons bureau gevraagd om in ontwerpateliers integrale ruimtelijke concepten te ontwikkelen. In een tweedaags ontwerpatelier is in vier groepen gewerkt aan twee deelgebieden: Het Groene Woud en De Peel. De groepen bestonden uit deskundigen van verschillende disciplines (hydrologie, ecologie, landbouw, et cetera) zowel vanuit de betrokken ambtelijke organisaties als daarbuiten.

De uitkomsten van de ateliers zijn door ons uitgewerkt tot ruimtelijke principes, die ertoe moeten bijdragen dat de kansrijke zoetwaterstrategieën slim, effectief en efficiënt zijn, passen bij het gebied, en een meerwaarde voor de landschappelijke kwaliteit hebben.

De principes zijn een hulpmiddel en inspiratiebron voor mensen die met een vergelijkbare problematiek aan de slag gaan. Een multidisciplinaire, organisatie-overstijgende, ontwerpende aanpak is daarbij onmisbaar, zodat maatwerk kan worden geleverd in de vorm van integrale, duurzame oplossingen voor de zoetwaterproblematiek in de hoge zandgronden.

Locatie: Noord-Brabant en Limburg

In samenwerking met: Vista, Van Paridon x de Groot, opdrachtgevers, stakeholders en onderzoeksinstituten

Opdrachtgever(s):Deltaplan Hoge Zandgronden (provincies, waterschappen, drinkwatermaatschappijen, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties)

Omvang in ha: 2 plangebieden van 55.000 hectare

Jaar van ontwerp: 2013-2014

Jaar van uitvoering: 2015-2100

Zie ook de brochure: Werken met water
En de brochure: Ontwerpen aan zoetwater

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
140428 L41 Inventarisatie

Toeristisch recreatieve visie Noordoost-Brabant

Toeristische visie Noordoost Brabant

In Noordoost-Brabant vormen de oevers van de Maas over een lengte van zo’n 100 km een fantastisch recreatiegebied. Er wordt gevaren, gefietst, gewandeld en de oude forten en pittoreske vestingsteden bezocht. Ondernemers en onderwijsinstellingen uit deze regio herkennen de kwaliteit van de Maas en zien kansen. Vanuit hun stichting Agrifood Capital hebben zij daarom opdracht gegeven voor een verkenning om de recreatieve en toeristische waarde van de Maas en haar oevers te vergroten. Gemeente Oss heeft deze opdracht aangenomen en samen met Strootman landschapsarchitecten, Vrijetijdshuis Noord-Brabant en Van Nuland en partners, alsmede stichting Maasmeanders uitgevoerd.

Uit de verkenning werd duidelijk dat de recreatieve waarde van de Maas enorm kan toenemen als gemeenten, ondernemers en instanties aan beide zijden van de Maas intensiever samenwerken. Die samenwerking óver de Maas stelt de rivier centraal en verbind een gebied van 16 gemeenten, 3 provincies en veel instanties in de vrijetijdbesteding. De samenwerking van ondernemers in de Stichting Maasmeanders is een goed voorbeeld hoe vanaf beide zijden van de Maas een gevarieerd aanbod van vrijetijdsbesteding mogelijk is.

Meer aandacht voor de Maas geeft een stimulans aan recreatie en toerisme, maar verbetert ook het woon-, werk en leefklimaat van naburige dorpen en steden. Op deze manier bevordert het de economische ontwikkeling van het landelijk gebied aan de Maas.Locatie: 
Noordoost-Brabant

In samenwerking met: Gemeente Oss, Vrijetijdshuis Noord-Brabant, Van Nuland en partners, stichting Maasmeanders

Opdrachtgever(s): Agrifood Capital

Omvang: 100 km, van Bergen tot Aalburg

Jaar van ontwerp: 2014

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief
L17 vogelvlucht

Nieuw landgoed Steenbergen

Nieuw landgoed Steenbergen

De Breede Weel

In de uitgestrekte kleipolders van West-Brabant wordt een nieuw landgoed aangelegd met daarin vijf landhuizen. Om opgewassen te zijn tegen de enorme schaal van de leegte van de buitenwereld, maakt het nieuwe landgoed zich zo groot en sterk mogelijk naar buiten, om daarmee naar binnen toe ruimte te maken voor een binnenwereld met intimiteit en geborgenheid.

Binnen de grenzen van het nieuwe landgoed wordt een nieuw parklandschap aangelegd, waarin de voor landgoederen zo kenmerkende spanning wordt opgezocht tussen cultuur en natuur. Inheemse bossoorten contrasteren met exoten, en landschappelijke lijnen contrasteren met een geënsceneerde wandeling over het nieuwe dijkje en de vervreemdende eilanden.

Naar de buitenwereld manifesteert het nieuwe landgoed zich als een bosmassa, die de schaal van de polder opzoekt. De binnenwereld bestaat uit landbouwgronden met daarin twee verhoogd liggende eilanden, de een beplant met ceders, de ander met rode beuken. Ze zijn vanaf de randen bereikbaar met een paadje. De eilanden zijn vanuit de omgeving zichtbaar door de vensters. De binnenruimte wordt omzoomd met een dijkje beplant met walnotenbomen. De vensters variëren in breedte en lengte, en bestaan uit waterpartijen en bloemrijke, natte graslanden. In de bosrand worden vensters uitgespaard die mensen aan de buitenkant een glimp laat opvangen van de bijzondere binnenwereld, en mensen aan de binnenkant af en toe uitzicht biedt op het weidse landschap in de omgeving.

Ondanks het feit dat er vijf eigenaren zullen zijn, manifesteert het ontwerp zich als één herkenbaar element. Aan de westkant liggen twee grote landgoedkavels met de landhuizen op de kop van een venster. De woningen staan voor de helft in het water, als een nietje tussen land en water. Aan de noordoostkant liggen drie kleinere kavels gekoppeld aan één venster en een waterpartij. Ze hebben een gezamenlijke ontsluiting.


Locatie: Steenbergen, Noord-Brabant

In samenwerking met: Buiting Bosadvies

Opdrachtgever(s): Terra Beheer BV

Omvang in ha: 25ha

Jaar van ontwerp: 2007-2009


Inschrijven nieuwsbrief
Zijtaart_01

Dorpscentrum Zijtaart

Dorpscentrum Zijtaart

Ontwikkelingsvisie en herinrichting van de openbare ruimte

Zijtaart is een kerkdorp met ruim 1.500 inwoners in de gemeente Veghel. Als vervolg op het opstellen van de Structuurvisie Plus voor de gehele gemeenten Uden en Veghel, zijn door Strootman in samenwerking Laagland’advies, inwoners en bedrijven, afzonderlijke structuurvisies gemaakt voor alle zes kerkdorpen (Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart) tussen 2002 en 2007.

In het centrum van Zijtaart stonden belangrijke veranderingen op stapel, die kansen boden voor een samenhangende benadering. Het klooster stond hierin centraal, door de sterke binding die het altijd had met het dorp, als school, zorginstelling, verpleeghuis en bejaardentehuis. In 2010 zou het klooster onbewoond zijn. Daarnaast speelden in het centrum nog een aantal kwesties: de school voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, het dorpshuis was te klein en gedateerd, en voor diverse functies werd een plek gezocht.

Door een integrale benadering ontstonden grote kansen voor een nieuwe invulling van het klooster, die de sterke band met de dorpsgemeenschap opnieuw gestalte kon geven. Alle functies kregen een plaats in het klooster en hierdoor werd ruimte vrijgespeeld voor woningbouw en een aantrekkelijke openbare ruimte. Op het moment dat de laatste zuster het klooster verliet, werden het gemeenschapshuis, de school, peuterspeelzaal/kinderopvang, gymzaal, gecombineerde (zorg)voorzieningen en appartementen in het klooster gehuisvest. Hiermee heeft het weer de centrale functie, die het altijd heeft gehad, maar met een nieuwe invulling. Daardoor werd ruimte vrijgespeeld voor nieuwe woningen, en kon een enigszins geïsoleerd woonbuurtje een directe verbinding met het dorpscentrum krijgen.

Inwoners van het dorp zijn vanaf het begin intensief betrokken bij de planvorming. Door elkaar wat te gunnen, vastberadenheid te tonen en woord te houden, heeft het klooster weer betekenis gekregen. Door het constructieve open planproces heeft Zijtaart een gezellig Brabants dorpshart met ruimte voor ontmoeting en geschiedenis. Omdat ‘in het centrum van Zijtaart – uitgaande van het cultuurhistorische erfgoed – op allerlei niveaus verbindingen tot stand zijn gebracht’, heeft het project de Brabantse Stijlprijs 2014 gewonnen.


Locatie: Gemeente Veghel

In samenwerking met: Laagland’advies, inwoners en bedrijven

Opdrachtgever: Gemeente Veghel

Omvang in ha: circa 900 ha

Jaar van ontwerp: 2002-2005

Jaar van uitvoering: Vanaf 2009

Zijtaart is winnaar van de Brabantse Stijlprijs 2014

Zie website Architectuur Lokaal

Zie website provincie Noord-Brabant

Zie ook brochure Centrum Zijtaart 


Download projectblad in PDF
Inschrijven nieuwsbrief
Mill 't Kavelt_01

Mill ‘t Kavelt

’t Kavelt in Mill

Wonen in een arboretum

De gemeente Mill en Sint Hubert wil graag een bijzonder woonmilieu realiseren, dat kan concurreren met andere kernen in de regio. Het nieuwe woongebied (10 ha groot, ruim honderd woningen) ligt op enige afstand van de dorpskern en wordt omringd door bos. Heel karakteristiek is het microreliëf dat geheel bewaard blijft in het nieuwe woongebied.

Zoals het Vondelpark in Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw is betaald door de woningen die er gelijktijdig mee zijn ontwikkeld, zo worden in Mill een arboretum en een woonwijk in samenhang met elkaar gerealiseerd. Woningen en arboretum zijn zodanig ontworpen, dat zoveel mogelijk woningen kunnen profiteren van de bijzondere groene setting. Een bijzondere ingreep is dat de goedkoopste woningcategorie, die meestal in rijtjes op de minst aantrekkelijke plaats van een woongebied worden gebouwd, hier op de mooiste plaats staan: midden in het arboretum. Deze woningen worden gebouwd in de vorm van compacte volumes en een veranda. De overige woningen worden om het arboretum gegroepeerd. Door menging van verschillende woningtypen, een uitgekiend palet van natuurlijke materialen, aandacht voor mooie details, en een geregisseerde variatie zoals in de vorm van verspringende kaprichtingen, ontstaat een samenhangende, informele dorpsstructuur.

In de laagste delen van het terrein zullen poelen worden aangelegd, die een waardevolle biotoop vormen voor amfibieën en tevens een rol spelen in de opvang van regenwater. Een uitgebreid en grillig patroon van voetpaden zorgt voor verrassende en informele verbindingen tussen de woningen en het groen. Tevens wordt de historische verbinding tussen dorp en heide/bos hersteld. Alle straten worden verhard met gebakken klinkers en krijgen brede grasbermen met grote bomen. Tuinen worden begrensd door gemengde hagen, waardoor het woongebied een groen aanzien krijgt, en rust en eenheid uitstraalt. Om het straatbeeld niet te laten domineren door geparkeerde auto’s worden compacte parkeerhofjes gemaakt.

Het geheel ademt een ontspannen en informele sfeer, waar het prettig wonen, spelen en recreëren is, en waar ruimte is voor jong en oud.


Locatie: gemeente Mill en Sint Hubert

In samenwerking met:FARO architecten

Opdrachtgever: Gemeente Mill en Sint Hubert

Omvang in ha: 10 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2015-

Zie ook de brochure: Landschappelijk wonen

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Keldonk_centrum_01

Keldonk centrum

Dorpscentrum Keldonk

Structuurvisie en herinrichting van de openbare ruimte

Keldonk is een kerkdorp met ruim 1.000 inwoners in de gemeente Veghel. Als vervolg op het opstellen van de Structuurvisie Plus voor de gemeenten Uden en Veghel, hebben wij in samenwerking Laagland’advies, inwoners en bedrijven afzonderlijke structuurvisies gemaakt voor alle zes kerkdorpen (Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart) tussen 2002 en 2007.

Uitzonderlijk is het doorlopen proces, waarbij alle inwoners vanaf het eerste begin intensief zijn betrokken en een actieve rol vervulden in het ontwerpproces. Ook bijzonder is dat de structuurvisies voor de kerkdorpen heel breed zijn opgezet, met aandacht voor wonen, werken, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie, verkeer, natuur, recreatie, water, onderwijs, voorzieningenniveau, sociale aspecten et cetera. De voorstellen voor de toekomst van het dorp zijn onderverdeeld in vier schaalniveaus: de relatie tussen dorp en landschap, ruimtelijke samenhang in het dorp als geheel, inrichting van het dorpscentrum, en spelregels voor de inrichting van de openbare ruimte op straatniveau.

De openbare ruimte in het centrum van Keldonk was versleten, en in zijn dimensionering gericht op flinke aantallen vrachtauto’s. Door veranderingen in de verkeersstructuur was het mogelijk om de inrichting van het centrum meer te richten op de voetganger, en meer verblijfskwaliteit toe te voegen. Het ontwerp is uitgevoerd in 2005 en sluit aan op de beoogde dorpse en informele sfeer van gebakken klinkers en laanbomen. De hoofdstraat heeft een uitgekiend profiel gekregen, dat de snelheid van het verkeer remt, zonder uitgebreide verkeerskundige maatregelen aan te brengen. Bomen hebben veel ruimte gekregen, zowel boven als onder de grond. We hebben ook de tuin van de kerk en de pastorie, en het plaatselijke café ontworpen. Op kosten van de gemeente zijn hagen geplant op erfscheidingen tussen privétuinen en het openbaar gebied. Passend bij de dorpse sfeer hebben we een nieuwe lichtmast ontworpen, met een elegante, romantische en toch hedendaagse uitstraling.

Locatie: Gemeente Veghel

In samenwerking met: Laagland’advies, inwoners en bedrijven

Opdrachtgever: Gemeente Veghel

Omvang in ha: 0,7 ha

Jaar van ontwerp: 2002-2005

Jaar van uitvoering: Vanaf 2005

Zie ook de brochure: Landschappelijk wonen

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Leenderbos_01

Leenderbos & Groote Heide

Leenderbos & Groote Heide

Harmonische samenwerking, strijd, trekken en duwen, geven en nemen, zweetdruppels en een glimlach. Met deze woorden kan de verhouding tussen mens en natuur in het gebied dat nu Leenderbos heet, worden gekenschetst. In enkele duizenden jaren hebben mensen geprobeerd de natuur naar hun hand te zetten. Mensen hebben het gebied droger gemaakt en weer natter, er sporen doorheen getrokken en weer deels uitgewist, ontbost, bebost, ontsloten, afgesloten, stuifzanden veroorzaakt, vastgelegd en weer gecreëerd. Wat een werk. Door al dat werk is het Leenderbos geworden wat het is: een zeer interessant cultuurlandschap met hoge natuurwaarden. Maar het kan nog mooier. In opdracht van Staatsbosbeheer en waterschap De Dommel, hebben wij daarom een inrichtingsplan gemaakt voor dit bijzondere bos- en natuurgebied.

Hoewel Natura2000-doelstellingen door plannenmakers vaak als conservatief en belemmerend worden ervaren, blijkt in het inrichtingsplan voor het Leenderbos dat deze soms juist prima kunnen worden gecombineerd met de ambitie om cultuurhistorische waarden beter zichtbaar en beleefbaar te maken, en de belevingswaarde van het gebied te vergroten. Het ontwerp speelt hierin een belangrijke bemiddelende rol. Onderdeel van het inrichtingsplan zijn voorstellen om de waterkwaliteit verbeteren en het gebied verder vernatten, waardoor grondwaterstanden omhoog gaan en in vennen weer water komt.

Aan de westkant van het Leenderbos zijn de meeste potenties om natte plekken en vennen te herstellen. In dit deel staan ook de meeste Douglas-bossen en bijbehorende drainagegreppels. Door juist dit deel om te vormen naar open heide kunnen meerdere vliegen in één klap worden geslagen. Er ontstaat een ecologische verbinding tussen noord en zuid , de vennen die aan de westkant in het bos liggen worden met elkaar verbonden en het naaldbos kan plaatsmaken voor de veel minder verdampende heide. Daarnaast wordt tegelijk ook de route vanuit de dorpen naar het natuurgebied interessanter doordat je straks vanaf de randen eerst op de open heide komt,  met lange zichtlijnen naar de omgeving, en pas daarna in het bos. Aan de oostkant van het gebied wordt een droge ecologische verbinding gerealiseerd. Op de heide liggen met houtwallen omzoomde kleine ontginningen als ‘eilanden’ in de leegte.

Het bos krijgt een sterkere natuurfunctie, maar is in omvang nog steeds fors. Daarom worden maatregelen genomen om de oriëntatie te vergroten en het bos recreatief aantrekkelijker te maken,  zoals het toevoegen van nieuwe brandsingels aan de reeds bestaande, en het maken van open plekken  in het bos , die voor een afwisselend beeld zorgen.

Locatie: Noord-Brabant, ten oosten van Valkenswaard

In samenwerking met: Kenniscentrum Landschap van de RUG (Theo Spek), Cultuurland Advies (Martijn Horst)

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio Zuid en Waterschap De Dommel

Omvang in ha: 3.380 ha

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012 –

Artikel in Bos 4D

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Boswachterij Dorst_01

Bosontwerp Dorst + Follies

Bosontwerp Dorst + Follies

De Boswachterij Dorst is een 1.000 hectare groot bosgebied, ingeklemd tussen Breda, Oosterhout, Dongen, Rijen en Dorst. Met vooruitziende blik ziet Staatsbosbeheer dat recreatie een steeds belangrijker rol gaat spelen in de boswachterij, door de toenemende verstedelijking rondom het gebied en de veranderende vraag naar recreatiemogelijkheden.

De inrichting van het bosgebied was onvoldoende afgestemd op de recreatiewensen van de hedendaagse bezoeker, laat staan die van de toekomst. Ook ontbrak er een duidelijke samenhang tussen de voorzieningen in het bos, en de Boswachterij Dorst mist een herkenbare identiteit.

De basis van ons plan voor de boswachterij is het vergoten van het contrast tussen de ‘kern’ en de ‘schil’ van het bos. De ‘kern’ van het bos wordt ‘natuurlijker’, ontoegankelijker en ruiger. In dit ‘vrije bos’ creëren bezoekers hun eigen paden en is het beheer in ‘handen’ van Schotse Hooglanders. Hier kunnen bezoekers zich ver van de bewoonde wereld wanen, terwijl ze toch vlak bij de stad zijn. De automobilist rijdt de begrazingseenheid in via wildroosters, waardoor een ‘safarigevoel’ wordt opgeroepen.

De ‘schil’ van het bos wordt ‘cultuurlijker’ en diverser, gericht naar specifieke lokale omstandigheden. Zo krijgt de schil een sportbos, een parkachtige strook met nieuwe buitenplaatsen, nieuwe stuifzanden, een ‘arboretum van de 21e eeuw’, en een ‘nat bos’ waar potentiële kwel en daardoor ook bijzondere vegetatie wordt gestimuleerd. In het natte deel van het bos worden twee bijzondere plekken gecreëerd. De ene plek is het historische galgenveld, dat wordt omzoomd met een gracht, ingeplant met donkerbladige en wit bloeiende planten en in het midden een stalen kolom met daarop geverfde galg. De andere plek is een ‘void’: in deze langgerekte open ruimte wordt een grondlichaam van 1 meter hoog gemaakt, ingeplant met verwilderingsbollen en ingezaaid met een kruidenmengsel voor een bloemrijke catwalk.

Een ander ingrediënt voor het vergroten van de belevingswaarde in de ‘schil’ is de toepassing van kunst in vorm van een serie follies, die door kunstenaars en architecten zijn ontworpen en een functie hebben die past bij het bos. Deze zijn: een duiventoren (Robbrecht & Daem), een uitzichtplek voor rolstoelgebruikers (Jeroen Doorenweerd), een vleermuizenkelder (Pjotr Müller), een klauterobject (Jeroen Veenstra) en een contemplatieve plek (Frank Bezemer).

Locatie: Dorst, Noord-Brabant

In samenwerking met: Route IV, Robbrecht & Daem, Jeroen Doorenweerd, Pjotr Müller, Jeroen Veenstra en Frank Bezemer

Opdrachtgever(s): Staatbosbeheer regio Zuid

Omvang in ha: ca. 1000 hectare

Jaar van ontwerp: 2005

Jaar van uitvoering: 2005-2014

Brochure Verassende kust in Boswachterij Dorst

Jaarboek Stedenbouw en Landschapsarchitectuur 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items