Berichten

Aanbesteding Albasserwaard gewonnen!

Het team Infram, Hydrologic en Strootman Landschapsarchitecten heeft de aanbesteding voor de ontwikkeling van een visie op een toekomstbestendige inrichting van de Alblasserwaard gewonnen!

Samen met het waterschap Rivierenland en de betrokken bestuurders zullen we een visie en een pakket aan maatregelen ontwikkelen. Het doel van dit proces en onderzoek is om een bestuurlijk gedragen visie te hebben op een toekomstbestendige inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard, rekening houdend met relevante ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatveranderingen. Een belangrijke focus zal hierbij liggen op het verbinden van opgaven en reeds ontwikkelde plannen. Op deze manier ontstaan kansen om het watersysteem adaptief in te richten en de Alblasserwaard als geheel te versterken.

Half juni 2017 zal de visie worden opgeleverd.

Strootman ontwerpt fietsbrug Baardwijkse Overlaat

Strootman heeft in samenwerking met Olde Hanter bouwconstructies een fietsbrug over de Baardwijkse Overlaat ontworpen. De aanleiding voor nieuwe brug zijn aanpassingen aan de A59 waardoor de randweg van Drunen wordt verlegd. De nieuw te plaatsen brug komt in een dijk die 100 jaar geleden nog een 800 m lange spoorbrug was dwars over de overlaat van de Maas. 

Ons voorstel is om weer een brug van dijk tot dijk te maken en opgaande vegetatie weer te verwijderen. De Baardwijkse Overlaat komt zo weer optimaal tot zijn recht. Het ontwerp van de brug blijf zo dicht mogelijk bij het ontwerp van de nog resterende brugdelen. Bovendien plaatsen wij een brug-in-een-brug. Fietsers zullen zo zweven over de ‘Halve Zolenlijn’.  

 De fietsbrug is ontworpen in het kader van een prijsvraag in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Getijdenpark in Jaarboek 2016

Op zaterdagmiddag 26 november werd het twaalfde jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Den Bosch gepresenteerd. Het boek bevat 17 projecten, inleidingen en essays. Thema’s dit jaar zijn Het nieuwe werken, Land en water en Ontwerp als brandstof. Ons project het Getijdenpark in samenwerking met de Urbanisten is door de jury geselecteerd in de categorie ‘het nieuwe werken’. De jury prijst de aanpak en noemt het “oprekken van het concept ‘natuurvriendelijke oever’ tot ‘Getijdenpark’ een gouden vondst.”

Voor meer informatie over het Getijdenpark zie de projectpagina.

Voor meer informatie over het jaarboek, zie de website van Blauwdruk.

Maasoeverpark; uitwerking Delta Rivieren

Voor Deltaprogramma Rivieren heeft ons bureau gewerkt aan de Voorkeursstrategie Bedijkte Maas. Momenteel maken we de uitwerking van één van de daarin geformuleerde koploperprojecten: het Maasoeverpark. Een Maaspark van fort tot fort van Crèvecoeur tot Sint Andries.

Het doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak) het waterveiligheidsdoel te realiseren. De integrale aanpak verbindt waterveiligheid (ruimte voor de rivier en dijkverbetering) met: realisatie EHS, versterken cultuurhistorie en versterken van het toeristisch en recreatief netwerk. Dit alles in samenhang met de andere gebiedsopgaven in de regio.

De gebiedsagenda die de basis is voor de aanvraag van MIRT-onderzoeksstatus is bijna afgerond. 

Portfolio Items