Berichten

Strootman maakt Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas

Ons bureau werkt samen met Wing aan een ruimtelijk kader voor nieuwe rivierverruimingsmaatregelen langs de gehele Brabantse en Limburgse Maas: een Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas. Atelier X en de Stuurgroep Delta Maas hebben ons gevraagd om verschillende samenhangende sets van rivierverruimingsmaatregelen te ontwikkelen en die te beoordelen op verschillende aspecten, zoals ruimtelijke kwaliteit, effecten op de waterstand en kosteneffectiviteit. Op basis van de resultaten kunnen bestuurders beslissen hoe rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling kunnen samengaan. De komende tijd gaan we verder met het maken van de verschillende alternatieven met maatregelen.

Wij hebben de afgelopen jaren aan verschillende projecten langs de Maas gewerkt, zie bijvoorbeeld ook het Maasoeverpark en Waterfront Ravestein.

Aanbesteding Albasserwaard gewonnen!

Het team Infram, Hydrologic en Strootman Landschapsarchitecten heeft de aanbesteding voor de ontwikkeling van een visie op een toekomstbestendige inrichting van de Alblasserwaard gewonnen!

Samen met het waterschap Rivierenland en de betrokken bestuurders zullen we een visie en een pakket aan maatregelen ontwikkelen. Het doel van dit proces en onderzoek is om een bestuurlijk gedragen visie te hebben op een toekomstbestendige inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard, rekening houdend met relevante ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatveranderingen. Een belangrijke focus zal hierbij liggen op het verbinden van opgaven en reeds ontwikkelde plannen. Op deze manier ontstaan kansen om het watersysteem adaptief in te richten en de Alblasserwaard als geheel te versterken.

Half juni 2017 zal de visie worden opgeleverd.

Strootman ontwerpt fietsbrug Baardwijkse Overlaat

Strootman heeft in samenwerking met Olde Hanter bouwconstructies een fietsbrug over de Baardwijkse Overlaat ontworpen. De aanleiding voor nieuwe brug zijn aanpassingen aan de A59 waardoor de randweg van Drunen wordt verlegd. De nieuw te plaatsen brug komt in een dijk die 100 jaar geleden nog een 800 m lange spoorbrug was dwars over de overlaat van de Maas. 

Ons voorstel is om weer een brug van dijk tot dijk te maken en opgaande vegetatie weer te verwijderen. De Baardwijkse Overlaat komt zo weer optimaal tot zijn recht. Het ontwerp van de brug blijf zo dicht mogelijk bij het ontwerp van de nog resterende brugdelen. Bovendien plaatsen wij een brug-in-een-brug. Fietsers zullen zo zweven over de ‘Halve Zolenlijn’.  

 De fietsbrug is ontworpen in het kader van een prijsvraag in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Getijdenpark in Jaarboek 2016

Op zaterdagmiddag 26 november werd het twaalfde jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Den Bosch gepresenteerd. Het boek bevat 17 projecten, inleidingen en essays. Thema’s dit jaar zijn Het nieuwe werken, Land en water en Ontwerp als brandstof. Ons project het Getijdenpark in samenwerking met de Urbanisten is door de jury geselecteerd in de categorie ‘het nieuwe werken’. De jury prijst de aanpak en noemt het “oprekken van het concept ‘natuurvriendelijke oever’ tot ‘Getijdenpark’ een gouden vondst.”

Voor meer informatie over het Getijdenpark zie de projectpagina.

Voor meer informatie over het jaarboek, zie de website van Blauwdruk.

Deltaprogramma_Maas_01

Deltaprogramma Rivieren

Deltaprogramma Rivieren

Het Deltaprogramma heeft als doel Nederland in de komende decennia klimaatbestendig te maken. Het Deltaprogramma Rivieren (DPR) heeft als doel Nederland tot 2100 voldoende te beschermen tegen overstroming vanuit de grote rivieren en van voldoende zoetwater te voorzien.

Wij hebben, samen met Acacia Water, in een aantal gebiedssessies met de regio twee extreme ruimtelijke visies ontwikkeld: wat gebeurt er als je alle opgaven oplost met dijken, en wat gebeurt er als je alle opgaven oplost door rivierverruiming (uiterwaarden uitgraven).

Bij de Ruimtelijke Visie “Doe Meer Met Dijken” hebben we ingezet op het handhaven en versterken van de grote diversiteit aan landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarbij is een genuanceerde aanpak nodig die recht doet aan de grote landschappelijke diversiteit. Tegelijkertijd moet de veelheid aan gekozen oplossingen er niet toe leiden dat er een versnipperd dijkbeeld ontstaat. Het gaat om het zoeken naar de juiste nuance, het zoeken naar de eenheid in verscheidenheid en het maken van afwegingen op het juiste schaalniveau.

Het landschap van het winterbed van de rivieren is voor een belangrijk deel door geomorfologische processen bepaald. De 19e en 20e eeuwse kanalisaties hebben daar een extra landschappelijke laag aan toegevoegd. In de ruimtelijke Visie “Ruimte Voor De Rivier Plus” hebben we ingezet op het benutten van deze landschappelijke en geomorfologische karakteristieken en kanalisatiestructuren van de Maas om een robuust landschappelijk raamwerk te ontwikkelen, waarin bestaande en toekomstige functies in onderlinge afstemming een plek te krijgen en onverwachte ontwikkelingen kunnen worden opgevangen.

Naast het maken van deze visies, hebben we de maatregelenpakketten van DPR beoordeeld en voorstellen gedaan voor aanpassingen daarvan.

In de daaropvolgende fase hebben we samen met de regio de Voorkeursstrategie ontwikkeld. Op basis van de twee ruimtelijke visies, en met behulp van een door Acacia Water ontwikkelde rekenmodule, waren we in staat om in een interactief proces tot een maatregelenpakket te komen dat gedragen wordt door de regio, dat de wateropgave oplost en dat in dienst staat van de gewenste toekomstige landschappelijke, recreatieve en natuurlijke ontwikkeling van de Maas.


Locatie: Noord-Brabant

In samenwerking met: Acacia Water (hydrologie)

Opdrachtgever(s): Provincie Noord-Brabant

Omvang in ha: 8.700 ha

Jaar van ontwerp: 2012-2013

Jaar van uitvoering: 2015-2100

Zie ook de brochure: Werken met water

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Project info (DELETE)

Getijdenpark Rotterdam_10

De rivier als Getijdenpark

De rivier als Getijdenpark

Van oorsprong is het landschap in de Maas-Rijn delta een estuarium. Het is een dynamisch landschap dat zich kenmerkt door geleidelijke overgangen van zoet naar zout, van diep naar ondiep en van nat naar droog. Een landschap van erosie en sedimentatie onder invloed van de grote rivieren en de zee. Dat alles maakt het landschap rijk aan flora en fauna.

Deze dynamiek van het estuarium is eeuwenlang door mensen steeds verder beteugeld.  Met de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Deltawerken houden het water buiten de polders. De oevers van de Maas zijn veelal hard en voor de scheepvaart worden de vaarwegen op diepte gehouden. De rivier staat ten dienste van de haven en heeft daarmee een enorme economisch waarde, maar tegelijkertijd een geringe recreatieve en ecologische waarde.

Strootman Landschapsarchitecten en De Urbanisten hebben in samenwerking met partijen uit de regio een landschappelijk raamwerk ontwikkeld dat inspiratie biedt en richting geeft aan de vertaling van de ambitie om van de rivier een ‘Getijdenpark’ te maken. Daarin streven we naar het natuurlijker, meer beleefbaar, beter toegankelijk en aantrekkelijker maken van de rivier in de stedelijke omgeving.

Het raamwerk gaat uit van vier karakteristieken die sturend zijn voor hoe het Getijdenpark gestalte kan krijgen:

  1. Er worden specifieke getijdenmilieus onderscheiden die van elkaar verschillen door de hoeveelheid zout en nutriënten, de waterfluctuatie en de beschikbare ruimte.
  2. Om getijdennatuur te kunnen maken is het belangrijk om de contactzone tussen water en land zo veel mogelijk te vergroten. Daarbij is het belangrijk om de hydrodynamiek van de rivier te benutten.
  3. De aangrenzende landschappen zijn zeer verschillend en maken elk op hun eigen manier contact met de rivier. Deze landschappen verschillen van elkaar door hun ondergrond (zeeklei, veen, duinen), maar ook door menselijke invloed (aanlandpolders, verstedelijking en de ontwikkeling van de haven).
  4. Het Getijdenpark verhoudt zich op verschillende wijzen tot zijn stedelijke context. Aan de noordzijde ligt een reeks van getijdenmilieus, aaneengeregen door de dijk, die de verschillende groene stedelijke ruimten en landschappen verbindt. Aan de zuidzijde ligt de rivier verder weg, veelal vanwege een werkende (grootschalige) haven tussen stad en rivier.

Met het landschappelijke kader en de ontwerpprincipes die hierbij zijn ontwikkeld kan de komende decennia worden gebouwd aan een duurzame rivier met een meerwaarde voor de stad op het gebied van ecologie en recreatie, samenleving, economie en kennisontwikkeling en waterveiligheid.Locatie: 
Maasmonding tussen Kinderdijk en Hoek van Holland

Opdrachtgever(s): Gemeente Rotterdam

In samenwerking met: De Urbanisten

Omvang: 40km lang

Jaar van ontwerp: 2016


Inschrijven nieuwsbrief
Maasoeverpark_001

Maasoeverpark van fort tot fort

Gebiedsagenda Maasoeverpark van fort tot fort

Een landschapspark met samenhang én speelruimte

Het Maasoeverpark is een visie voor een landschapspark opgespannen tussen de twee forten Crèvecoeur in de monding van de Dieze bij ‘s-Hertogenbosch en Fort Sint-Andries bij Heerewaarden, daar waar Maas en Waal vroeger verbonden waren.

Dit project is als Koploper in september 2015 gestart op initiatief van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Maasdriel, als uitwerking van het Delta Programma Rivieren. Het project verkent de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen in de Maas om de veiligheid te vergroten bij hoogwater in combinatie met regionale en lokale meekoppelkansen. Inmiddels is de MIRT-onderzoeksfase bereikt.

Het Maasoeverpark bevat een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat inwoners en bedrijven beter worden beschermd tegen de risico’s van hoogwater op een manier die veel extra kansen en kwaliteiten biedt voor de omgeving. Het verwachte effect is circa 20 cm waterstanddaling in combinatie met het benutten van ruimtelijk kansen. Er ontstaat een landschapspark, waarin ruimte ontstaat voor meer natuur en waarin cultuurhistorie beter zichtbaar wordt. Een landschapspark bereikbaar door betere fiets- en wandelverbindingen en ruimte blijft voor veel verschillende functies en waarin boeren hun bedrijfsvoering toekomstbestendig kunnen voortzetten.

Het overkoepelende doel daarbij is verbinden. Verbinden van de twee overzijden met elkaar, en verbinden langs de oevers van verschillende delen van het weerdenlandschap, over water en over land. Daarbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen samenhang en speelruimte.
Het Maasoeverpark heeft een belangrijke sleutelpositie in een aantal grotere bovenregionale structuren zoals de Zuiderwaterlinie en de buitendijkse gebieden van Maas en Waal en verbindt die met lokale gebiedsopgaven zoals de Zandmeren van Maasdriel en de recreatief/ecologische ontwikkeling van het Máximakanaal.

In een unieke en vruchtbare samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en het ministerie is in korte tijd is een overkoepelende koers ontwikkeld. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met ZLTO en LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, private partijen en andere belanghebbenden in het gebied.
De haalbaarheid van enkele wezenlijke onderdelen van het Maasoeverpark worden in samenhang met de MIRT-verkenning koploper Ravenstein-Lith verder onderzocht.


Locatie: ’s-Hertogenbosch – Maasdriel

Opdrachtgever(s): gemeentes ‘s-Hertogenbosch en Maasdriel

In samenwerking met: LievenseCSO

Omvang: circa 2100 ha

Jaar van ontwerp: 2016

Jaar van uitvoering: 2016-


Inschrijven nieuwsbrief
Maasoeverpark; uitwerking Delta Rivieren

Voor Deltaprogramma Rivieren heeft ons bureau gewerkt aan de Voorkeursstrategie Bedijkte Maas. Momenteel maken we de uitwerking van één van de daarin geformuleerde koploperprojecten: het Maasoeverpark. Een Maaspark van fort tot fort van Crèvecoeur tot Sint Andries.

Het doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak) het waterveiligheidsdoel te realiseren. De integrale aanpak verbindt waterveiligheid (ruimte voor de rivier en dijkverbetering) met: realisatie EHS, versterken cultuurhistorie en versterken van het toeristisch en recreatief netwerk. Dit alles in samenhang met de andere gebiedsopgaven in de regio.

De gebiedsagenda die de basis is voor de aanvraag van MIRT-onderzoeksstatus is bijna afgerond. 

140428 L41 Inventarisatie

Toeristisch recreatieve visie Noordoost-Brabant

Toeristische visie Noordoost Brabant

In Noordoost-Brabant vormen de oevers van de Maas over een lengte van zo’n 100 km een fantastisch recreatiegebied. Er wordt gevaren, gefietst, gewandeld en de oude forten en pittoreske vestingsteden bezocht. Ondernemers en onderwijsinstellingen uit deze regio herkennen de kwaliteit van de Maas en zien kansen. Vanuit hun stichting Agrifood Capital hebben zij daarom opdracht gegeven voor een verkenning om de recreatieve en toeristische waarde van de Maas en haar oevers te vergroten. Gemeente Oss heeft deze opdracht aangenomen en samen met Strootman landschapsarchitecten, Vrijetijdshuis Noord-Brabant en Van Nuland en partners, alsmede stichting Maasmeanders uitgevoerd.

Uit de verkenning werd duidelijk dat de recreatieve waarde van de Maas enorm kan toenemen als gemeenten, ondernemers en instanties aan beide zijden van de Maas intensiever samenwerken. Die samenwerking óver de Maas stelt de rivier centraal en verbind een gebied van 16 gemeenten, 3 provincies en veel instanties in de vrijetijdbesteding. De samenwerking van ondernemers in de Stichting Maasmeanders is een goed voorbeeld hoe vanaf beide zijden van de Maas een gevarieerd aanbod van vrijetijdsbesteding mogelijk is.

Meer aandacht voor de Maas geeft een stimulans aan recreatie en toerisme, maar verbetert ook het woon-, werk en leefklimaat van naburige dorpen en steden. Op deze manier bevordert het de economische ontwikkeling van het landelijk gebied aan de Maas.Locatie: 
Noordoost-Brabant

In samenwerking met: Gemeente Oss, Vrijetijdshuis Noord-Brabant, Van Nuland en partners, stichting Maasmeanders

Opdrachtgever(s): Agrifood Capital

Omvang: 100 km, van Bergen tot Aalburg

Jaar van ontwerp: 2014

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items