Berichten

Een wandeling langs het nieuwe Kreeftengat en 2 nieuwe bruggen in Twickel

De afgelopen week zijn er 2 door ons bureau ontworpen nieuwe bruggen geplaatst in het Overpark van Twickel, over de Oelerbeek en over de Twickelervaart. Daarnaast zijn er rond het Kreeftengat nieuwe moerascipressen geplaatst.

In de video hieronder zijn de fraaie resultaten te zien. Zoals ook in de video gezegd wordt; ‘Echt een pareltje geworden, dat Kreeftengat!’

Voor meer Twickel-gerelateerde projecten, kijk eens bij Twickel: vernieuwing Overpark.

Marktstraatbrug tussen Twickel en Delden staat op zijn plek

Delden en Langoed Twickel zijn van oudsher altijd goed met elkaar verbonden geweest. Door de aanleg van de rondweg om Delden kwam er een fysieke barrière tussenbeide te liggen. Om de Deldenaren weer een rechtstreekse verbinding te geven naar het landgoed zijn er twee nieuwe voetgangersbruggen aangelegd. De tweede brug, naar ons ontwerp, is recent geplaatst, aansluitend op de Marktstraat in Delden. De detaillering en het materiaalgebruik sluiten aan op de voetgangersbrug bij de Twickelerlaan die in 2014 is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.

Voor meer informatie over dit project en onze andere werkzaamheden in Twickel, zie Twickel: Vernieuwing Overpark en Rondweg Delden – Twickel.

Twickel dronefoto 1

Twickel: Vernieuwing Overpark

Twickel: Vernieuwing Overpark

Twickel is het grootste landgoed van Nederland met een eeuwenlange geschiedenis die teruggaat tot in de 14e eeuw. Centraal in het landgoed ligt het kasteel, aan drie kanten omringd door het Huispark. Tegenover het kasteel, aan de overzijde van de statige Twickelerlaan, ligt het Overpark.

De tuinen van Twickel zijn vanaf de 17e eeuw door verschillende generaties aangelegd. Het huispark met vijvers werd eind 18e en in de 19e eeuw aangelegd. Naast het kasteel ontstond rond 1900 een formele tuin met vormsnoei figuren in taxus en buxus. Omstreeks 1835 is het vroege landschapspark door J.D. Zocher omgevormd. De lijnen van paden en vijvers werden vloeiender. Zocher gaf het centrale deel van het huispark haar huidige vorm. In deze periode ontstond ook de grote vijverpartij achter het kasteel. De Duitse landschapsarchitect C.E.A. Petzold heeft het landschapspark van Zocher in de periode 1885-1891 uitgebreid: het Overpark. Voor het kasteel plantte hij boomgroepen met doorzichten die als coulissen werken. Hierdoor ontstond een visuele verbinding met de omringende weilanden. Vanaf eind jaren 90 van de 20e eeuw tot begin 2015 was landschapsarchitect Michael van Gessel betrokken bij de vernieuwing van de parkaanleg van Twickel. Hij maakte een masterplan, dat hij uitwerkte voor het Huispark, waarvan de vernieuwing inmiddels is voltooid.

Sinds de aanleg onder leiding van Petzold, ruim een eeuw geleden, is er in het Overpark geen grote vernieuwing meer geweest. In die eeuw zijn bijvoorbeeld bomen verdwenen of aan het eind van hun leven gekomen, zijn hier en daar nieuwe bomen aangeplant, en is de rondweg van Delden aangelegd, waardoor de  oorspronkelijke opzet is vertroebeld. Ook zijn bruggen en meubilair versleten. Tijd dus voor een grondige opknapbeurt.

In de lijn van het masterplan van Michael van Gessel heeft ons bureau een vernieuwingsplan gemaakt voor het Overpark. Uitgangspunt daarbij is respect voor de historische parkaanleg, aanpassing aan de nieuwe omstandigheden en aandacht voor het huidige en toekomstige gebruik. Petzold streefde naar een sterkere verbinding tussen het Huispark en het Overpark; het vernieuwingsplan sluit daar op aan. Het op veel plekken dichtgegroeide Overpark wordt weer opengemaakt, boomgroepen zijn vernieuwd en hier en daar zijn boomgroepen toegevoegd. Om meer samenhang te krijgen tussen de verschillende delen van het Overpark is een langgerekte open ruimte in het bos gemaakt, waardoor een mooie gebogen ruimte de open ruimte voor het kasteel verankert aan het bos. Bomen aan het eind van hun levenscyclus zijn gekapt en veel nieuwe bomen zijn aangeplant. Veel opgaande beplanting parallel aan de rondweg is verwijderd, zodat de zichtrelatie tussen landgoed en Delden kon worden hersteld. Bij Carelshaven is een mooie beëindiging ontworpen voor de Twickelervaart in de vorm van een vijverpartij. Ook hebben we zeven nieuwe voetgangersbruggen ontworpen: zes in het Overpark en één over de rondweg om de verbinding tussen Twickel en Delden te versterken. Zo kan het Overpark weer 100 jaar mee.Locatie:
Delden

In samenwerking met: Michael van Gessel, Rentmeesterij Twickel, Olde Hanter Bouwconstructies

Opdrachtgever(s): Stichting Twickel

Omvang in ha: ca. 160 ha

Jaar van ontwerp: 2015-2016

Jaar van uitvoering: 2015-2017


Inschrijven nieuwsbrief
Twickel website_19

Rondweg Delden – Twickel

Rondweg Delden – Twickel

Het prachtige landgoed Twickel en het stadje Delden zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Kasteel Twickel en Delden liggen allebei aan de rand van de Deldener-es, op de overgang naar het dal van de Oelerbeek. De Deldener-es is een van de mooiste en grootste essencomplexen van Nederland.

In 2003 heeft landschapsarchitect Michael van Gessel een ruimtelijk onderzoek gedaan naar het herstel van de relatie tussen Delden en Twickel. De doelstellingen en ambities uit dat onderzoek staan nog steeds overeind. In 2009 tekenden provincie Overijssel, Regio Twente, waterschap Vechtstromen, landgoed Twickel en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Intentieverklaring Pact van Twickel, waarin zij met elkaar afspreken zich in te spannen voor de vernieuwing van het landgoed en de aansluiting van het landgoed met de stad Delden. Zij hebben daarvoor gezamenlijk budget gereserveerd dat door hun stuurgroep wordt ingezet voor vernieuwingsprojecten. Het Pact heeft een masterplan voor Twickel laten maken door Michael van Gessel.

Eén van de opgaven in het masterplan is het project Stadsrand Delden. In de lijn van het masterplan hebben wij hiervoor een inrichtingsplan gemaakt. Het doel van dit plan is het verminderen van de barrièrewerking van de N346 ten noorden van Delden en het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke samenhang tussen Delden en het kasteel(park) Twickel. De rondweg is aangelegd in de jaren 70 van de 20e eeuw: verdiept in de Deldener-es met brede bermen, flauwe taluds en veel opgaande beplanting. Door de taluds steiler te maken wordt de ‘hap uit de es’ kleiner en door beplanting parallel aan de rondweg te verwijderen wordt zicht tussen landgoed en stadje weer mogelijk.

Om de verbinding met Delden steviger te maken komt er een tweede voetgangersbrug over de rondweg bij de Marktstraat. Detaillering en materiaalgebruik sluiten aan op de voetgangersbrug die in 2014 in de Twickelerlaan is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.Locatie: 
Delden

In samenwerking met: Michael van Gessel, Rentmeesterij Twickel, Ingenieursbureau TAUW en Olde Hanter Bouwconstructies

Opdrachtgever(s): Stichting Twickel

Omvang in ha: ca. 160 ha

Jaar van ontwerp: 2015-2016

Jaar van uitvoering: 2015-2017


Inschrijven nieuwsbrief
150216 Stedenbouwkundig plan incl oppervlaktes en aantal woninge

Heiloo Zandzoom (Gemeente Heiloo)

Heiloo Zandzoom (Gemeente)

Bouwen aan een agrarisch woonlandschap

Op de strandwal tussen Heiloo en Limmen zal het woonlandschap Zandzoom worden gerealiseerd. In het kader hiervan is in 2004 een intentieverklaring getekend tussen de gemeente Castricum, de gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland. De provincie wil in dit gebied een woonlandschap ontwikkelen om te voorzien in de behoefte aan een groen woonmilieu. Tevens wil de provincie met de opbrengsten hiervan investeren in het landelijk gebied (‘rood-voor-groen’).
Voor Zandzoom wil de gemeente uitgaan van het concept van ‘organische stedenbouw’, wat betekent dat het ontwikkeltempo afhankelijk is van de behoefte in de markt. Daarvoor is een flexibel ruimtelijk kader nodig, waarin de ruimtelijke kwaliteit is gewaarborgd en voldoende ruimte is voor investerende partijen om initiatieven te ontplooien.

Om ervoor te zorgen dat de afzonderlijk te ontwikkelen deelplannen voldoende kwaliteit en samenhang krijgen, is er behoefte aan een stedenbouwkundig plan, waarin een brug wordt geslagen tussen de bestaande ‘sturende’ plannen en de concrete invulling van de deelgebieden. Dit stedenbouwkundigplan moet flexibel genoeg zijn om met toekomstige veranderingen om te gaan, wetende dat Zandzoom waarschijnlijk over een lange periode van enkele decennia zal worden ontwikkeld.
Strootman maakte daarom een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, gecombineerd met een ‘gereedschapskist’ in een beeldregieplan, die spelregels bevat voor de ontwikkeling van vier deelgebieden. Zo kan telkens worden ingespeeld op de situatie van het moment waarop een deelplan wordt ontwikkeld, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit van het geheel.

Voor de nieuwe woonbuurten die aan en tussen de historische linten van Heiloo zullen worden gebouwd, wordt nadrukkelijk aangesloten op de kwaliteit van het bestaande. Dit betekent dat de nieuwe buurten zoveel mogelijk hun ‘adres’ krijgen aan de linten, maar ook dat de inrichting van de buurten sterk is geïnspireerd op de kwaliteiten van de bestaande linten.
Tussen de nieuwe buurten blijven velden in agrarisch gebruik. Door deze landschappelijke vensters en de grote groene plekken in de buurten zelf, zal er voldoende ‘lucht’ blijven in Zandzoom. Hierdoor behoudt het gebied de uitstraling van een agrarisch landschap.Locatie: 
Heiloo

In samenwerking met: 

Opdrachtgever(s): Gemeente Heiloo

Omvang in ha: 150

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015 –


Inschrijven nieuwsbrief
xxx 140225 L45 Scenario 2

Elswout

Elswout

Elswout is een van de parels in het snoer van buitenplaatsen in de binnenduinrand. Het is een aantrekkelijk wandelgebied voor mensen uit de omgeving van Haarlem en Amsterdam, heeft aanzienlijke ecologische betekenis en is door zijn historische gelaagdheid van grote monumentale waarde. Door achterstallig onderhoud aan groen, paden, meubilair, hekken en gebouwen is de monumentaliteit sterk afgenomen. Bovendien staan er meerdere gebouwen leeg.
Op dit moment ontbreekt een integrale visie op het complex, en zijn kansen in de exploitatie van gebouwen niet optimaal benut. Strootman heeft samen met Fennema advies enkele ontwikkelopties uitgewerkt voor de toekomst van Elswout, als opmaat naar een masterplan waarin de visie op het beheer, gebruik en de exploitatie van de buitenplaats wordt uitgewerkt.

Aan de hand van drie scenario’s met een globale exploitatieberekening is het scala aan mogelijke toekomsten in beeld gebracht. In het scenario ‘Existeren’ wordt gedaan wat minimaal nodig is om de continuïteit van de buitenplaats te waarborgen, en de cultuurhistorische en ecologische waarden in stand te houden. In ‘Exploiteren’ ligt de nadruk op het organiseren van de buitenplaats als een bedrijf of landgoed waar, binnen de cultuurhistorische en ecologische kaders, volop wordt gewerkt. In ‘Excelleren’ staat het beleven van Elswout in al zijn glorie centraal. De cultuurhistorische waarden zullen niet alleen worden veiliggesteld, maar er wordt een integraal ontwerp gemaakt voor het park, waarin ook ruimte is voor herintroductie van verloren gegane elementen uit het verleden, en de introductie van verfijnde tuinelementen (Haute couture).

Door uitersten te verkennen, wordt duidelijker waar essentiële keuzen liggen, en welke consequenties het optimaliseren van de ene ambitie heeft voor een andere ambitie. Zo wordt ook duidelijk welke ambities goed samengaan, en welke niet. Uiteindelijk helpen ze om een weloverwogen keuze te maken voor de te volgens koers voor de toekomst van Elswout. Die koers zal worden uitgewerkt in een masterplan.Locatie: 
Overveen, Noord-Holland

In samenwerking met: Fennema advies

Opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer regio west

Omvang in ha: ca. 85 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief
Publicatie Waterzuiveringspark Het Lankheet

Het project Waterzuiveringspark Het Lankheet is opgenomen in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’. Strootman heeft het waterzuiveringspark zo ontworpen dat er een aangename watertuin is ontstaan die de ‘waterzuiveringsmachine’ goed inzichtelijk maakt. Het landgoed staat daardoor nu in dienst van de beek, in plaats van andersom.

Het boek werd 30 januari gepresenteerd en is verkrijgbaar via uitgeverij Blauwdruk.

L17 vogelvlucht

Nieuw landgoed Steenbergen

Nieuw landgoed Steenbergen

De Breede Weel

In de uitgestrekte kleipolders van West-Brabant wordt een nieuw landgoed aangelegd met daarin vijf landhuizen. Om opgewassen te zijn tegen de enorme schaal van de leegte van de buitenwereld, maakt het nieuwe landgoed zich zo groot en sterk mogelijk naar buiten, om daarmee naar binnen toe ruimte te maken voor een binnenwereld met intimiteit en geborgenheid.

Binnen de grenzen van het nieuwe landgoed wordt een nieuw parklandschap aangelegd, waarin de voor landgoederen zo kenmerkende spanning wordt opgezocht tussen cultuur en natuur. Inheemse bossoorten contrasteren met exoten, en landschappelijke lijnen contrasteren met een geënsceneerde wandeling over het nieuwe dijkje en de vervreemdende eilanden.

Naar de buitenwereld manifesteert het nieuwe landgoed zich als een bosmassa, die de schaal van de polder opzoekt. De binnenwereld bestaat uit landbouwgronden met daarin twee verhoogd liggende eilanden, de een beplant met ceders, de ander met rode beuken. Ze zijn vanaf de randen bereikbaar met een paadje. De eilanden zijn vanuit de omgeving zichtbaar door de vensters. De binnenruimte wordt omzoomd met een dijkje beplant met walnotenbomen. De vensters variëren in breedte en lengte, en bestaan uit waterpartijen en bloemrijke, natte graslanden. In de bosrand worden vensters uitgespaard die mensen aan de buitenkant een glimp laat opvangen van de bijzondere binnenwereld, en mensen aan de binnenkant af en toe uitzicht biedt op het weidse landschap in de omgeving.

Ondanks het feit dat er vijf eigenaren zullen zijn, manifesteert het ontwerp zich als één herkenbaar element. Aan de westkant liggen twee grote landgoedkavels met de landhuizen op de kop van een venster. De woningen staan voor de helft in het water, als een nietje tussen land en water. Aan de noordoostkant liggen drie kleinere kavels gekoppeld aan één venster en een waterpartij. Ze hebben een gezamenlijke ontsluiting.


Locatie: Steenbergen, Noord-Brabant

In samenwerking met: Buiting Bosadvies

Opdrachtgever(s): Terra Beheer BV

Omvang in ha: 25ha

Jaar van ontwerp: 2007-2009


Inschrijven nieuwsbrief
Bronckhorst_01

Kroonjuwelen van Bronckhorst

Kroonjuwelen van Bronckhorst

Nergens in Nederland vind je zoveel prachtig bewaard gebleven historische buitenplaatsen en landgoederen per m2 als in de gemeente Bronckhorst. Elk landgoed heeft zijn eigen karakteristieken, ontstaansgeschiedenis en sociale netwerk. Samen leveren ze een uniek landschap op, dat cultuurhistorisch, ecologisch en recreatief één van de meest waardevolle gebieden van Nederland is.

De tijd dat deze prachtige buitenplaatsen, met de bijbehorende historische parken en de vaak omvangrijke landgoederen konden worden onderhouden uit de inkomsten van het landgoed, zijn allang voorbij. Nieuwe inkomstenstromen of verdienmodellen zijn hard nodig. Het is tijd om de noodklok te luiden, voordat het echt te laat is. Het document ‘Kroonjuwelen van Bronckhorst’ doet, namens de eigenaren, een appèl aan de gemeente, de Provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel om de toekomst van de kroonjuwelen veilig te stellen.

Wij hebben de kwaliteiten van het unieke landschap van Bronckhorst, en de rol van de buitenplaatsen en landgoederen daarin, op hoofdlijnen in beeld gebracht. In een projectgroep met vertegenwoordigers van gemeente, waterschap, rentmeesters en eigenaren van de betrokken buitenplaatsen en landgoederen, is nagedacht over manieren waarop de bestaande problemen kunnen worden omgebogen tot bruikbare ambities.

De ambities voor instandhouding van de buitenplaatsen en landgoederen, zijn zodanig geformuleerd dat iedereen (eigenaar, bestuurder, ambtenaar, overige betrokkenen) een actieve bijdrage kan leveren aan het realiseren daarvan. Ze geven tevens handvatten voor een nieuwe manier van samenwerken. Door samen op te trekken, kunnen nieuwe verdienmodellen en ondernemingsmogelijkheden worden ontwikkeld, waarbij de lusten en de lasten van de landgoederen en buitenplaatsen meer evenredig worden verdeeld. De landgoedeigenaren willen graag in (nieuwe) samenwerkingsverbanden, transparant werken, binnen zorgvuldig afgestemde kaders. Het stuk is hierdoor zowel een appèl aan de buitenwereld als aan de eigenaren zelf.

Locatie: Bronckhorst, Gelderland

Opdrachtgever(s): De samenwerkende buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Bronckhorst

Omvang in ha: 28.642 ha

Jaar van ontwerp: 2013

Jaar van uitvoering: 2014-

Zie ook de brochure: ‘Kroonjuwelen van Bronckhorst’

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Beetsterzwaag_01

Beetsterzwaag

Ontwikkelingsvisie parklandschap Beetsterzwaag & Olterterp

Het parklandschap van Beetsterzwaag en Olterterp ligt als een eiland van bossen, lanen en compacte open ruimten in het zeer open Friese landschap. Na de ontginning van het aanwezige hoogveen groeide het gebied uit tot een verzamelplaats van rijkere boeren en Friese adel, die vanaf halverwege de 18e eeuw buitenplaatsen en bossen aanlegden. Wat het parklandschap van Beetsterzwaag en Olterterp zo bijzonder maakt is vooral de combinatie van cultuurlandschap en tuinhistorie. De structuurlijnen uit het cultuurlandschap vormen als het ware het frame, waarbinnen de parels van de buitenplaatsen kunnen blinken. In de loop van de 20e eeuw raakte dit parklandschap langzaam in verval. Ook nu is het nog mooi, maar het gebied raakt versnipperd, de samenhang verdwijnt en de natuur neemt het langzaam over.

Na een grondige studie van de geschiedenis van dit gebied, hebben we een ruimtelijke toekomstvisie gemaakt voor gehele ensemble, en voor de afzonderlijke landgoederen en buitenplaatsen. Wij hebben een ontwerp gemaakt voor het ‘frame’ van het cultuurlandschap: lange lijnen van sloten, wegen en kavelgrensbeplanting.  Daarnaast hebben we een ontwerp gemaakt voor een nieuwe configuratie van bos en open ruimten, die spannender is dan de huidige situatie. Ook hebben we voor elk landgoed de essenties vastgelegd en voorstellen gemaakt voor de uitwerking daarvan.

Geld voor het daadwerkelijk opknappen en beheren van de landgoederen en buitenplaatsen is een groot probleem en daarom zijn wij, samen met rentmeester Age Fennema, op zoek gegaan naar nieuwe economische dragers. Daarbij moet worden gedacht aan directe vormen van betaling, zoals betaald parkeren, S(up)port for Nature’, kleinschalige verblijfsaccommodatie, evenementen, excursies en donateurs, en aan indirecte vormen van betaling zoals ‘groene en blauwe diensten’, een landgoederenfonds of landschapsfonds, landschapsveilingen, crowd funding, en biomassa-afzet via de lokale biomassa-installatie. Ook hebben wij voorstellen gedaan voor het beter in evenwicht brengen van lusten en lasten van het parklandschap.

Locatie: Beetsterzwaag, Friesland

In samenwerking met: Fennema Advies (rentmeester) en Stichting In Arcadië (tuinhistorie)

Opdrachtgever(s): Bosgroep Noord-Oost Nederland, provincie Fryslân, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Opsterland en Vereniging de Opsterlandse Groene Parels (vereniging van landgoedeigenaren)

Omvang in ha: 400ha

 Jaar van ontwerp: 2011

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items