Berichten

Lankheet_01_zoom

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Landgoed Lankheet gaat al eeuwen op een bijzondere manier om met water. Met het ontwerp voor een nieuw watersysteem wordt deze traditie voortgezet. Het water van de Buurserbeek wordt ingelaten, gezuiverd in een sawa-achtig rietsysteem en teruggeleid naar de beek. Het landgoed komt nu in dienst van de beek, in plaats van andersom. Het landgoed levert hiermee een ‘blauwe dienst’ aan het waterschap en ontvangt daarvoor een financiële vergoeding. Zo is een nieuwe financiële drager voor het landgoed ontstaan.

Het waterzuiveringspark bestaat uit 18 rietvelden met horizontale doorstroming, in 6 rijen van 3. In dit waterpark wordt vanaf 2005 fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zuivering van oppervlaktewater met behulp van rietfilters. Onderzoek van Plant Research International heeft aangetoond dat speciale rietvelden grote volumes oppervlaktewater zeer effectief kunnen zuiveren van stikstof en fosfaat. Voorwaarde is wel dat deze volumes juist gedoseerd worden: afgestemd op de opnamecapaciteit van het riet. Daarom wordt er geëxperimenteerd met dag- en nachtritmes, seizoens- en jaarrondbevloeiing en nat/droogsituaties.

Wij hebben het waterzuiveringspark zo ontworpen dat zowel de ‘waterzuiveringsmachine’ zo goed mogelijk inzichtelijk wordt, als een aangename watertuin ontstaat. Elke schakel in de watermachine is zichtbaar gemaakt en wordt omgevormd tot een parkelement. De elementen worden verbonden door water en door een route, waarbij bezoekers van het landgoed de gang van het stromende water in het zuiveringsproces kunnen volgen. De indeling in rietvelden vormt het raamwerk van de watertuin, die een padenstelsel heeft van rechte en slingerende lijnen. De elementen worden verbonden door water en een spectaculaire golvende en gebogen dijk, die zowel ruimtelijke ruggengraat als uitzichtspunt is.

Een aantal plekken in het waterzuiveringspark wordt verbijzonderd met door ons ontworpen objecten. Plaatsen waar het water van het ene bekken naar het andere bekken stroomt, worden gemarkeerd met een granieten kop bij de inlaat en een kont bij de uitlaat. Waar de aanvoersloot een zandpad kruist is een voorde gemaakt. Bij de entree van het park is een groot insect-achtig object ontworpen op basis van de schroef van een oud gemaal. Aan het eind van het systeem, waar het water weer wordt teruggevoerd naar de beek, is een labyrinth  ontworpen door de Schotse kunstenaar Jim Buchanan. Om te tonen dat het water schoner is aan het eind van het zuiveringsproces liggen er fraai vormgegeven vijvers in het bos. Met dit schone water wordt een verdroogd Elzen-vogelkersbos gerevitaliseerd.


Locatie: Landgoed Het Lankheet, Haaksbergen

In samenwerking met: Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Plant Research International, Alterra), Jim Buchanan (labyrinth) en Anouk Vogel (impressies)

Opdrachtgever(s): Landgoed Het Lankheet b.v.

Omvang in ha: 9 ha

Jaar van ontwerp: 2004-2005

Jaar van uitvoering: 2005-2007

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
L46_Kempense Heuvelrug_15

Kempense Heuvelrug

Landschaps- & toeristisch inrichtingsplan voor de Kempense Heuvelrug

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug in Kasterlee oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot, maar nog niet goed in beeld gebracht. In die landschappelijke waarden schuilt nog veel potentieel voor de verdere uitbouw van het toeristisch-recreatieve aanbod en het vergroten van het draagvlak voor natuur, landschap en streekidentiteit. Tegelijkertijd heeft het huidige recreatieve gebruik op sommige plaatsen de grenzen bereikt van wat het gebied aankan.

Naast het in beeld brengen van de landschappelijke waarden en een samenhangende visie op het verder ontwikkelen daarvan, is er dus ook een visie nodig op het toeristisch-recreatieve gebruik van die kwaliteiten. De ambitie van de gemeente Kasterlee, provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Toerisme provincie Antwerpen is een de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten, geënt op een beleefbaar en duurzaam landschap.

Strootman Landschapsarchitecten heeft in opdracht van de Provincie Antwerpen en in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau, een inrichtingsplan opgesteld op basis van een landschapsbiografie. Daarin staan twee belangrijke opgaven centraal: het ‘verbijzonderen van het bos’ en het ‘verbeteren van de recreatieve zonering en de recreatieve ontsluiting’.

Dit plan heeft als doelstelling om de bijzondere kwaliteiten van het landschap meer te laten spreken. Verschillen die vanuit de historische ontwikkeling en samenstelling van de ondergrond al aanwezig zijn, zoals oude akkercomplexen en paraboolduinen, maken we beter beleefbaar. Door gericht te streven naar een structuurrijk bos worden ecologische waarden vergroot en verschillen in de ondergrond ‘leesbaar’. Daaraan wordt een nieuwe laag toegevoegd van open ruimtes in het bos en een nieuw wandelpad met uitzichten over het beekdal die de dramatiek van het landschap in de grotere context versterken en die de beleving van het bos vergroten. Wanneer mensen straks door het bos lopen is de ondergrond letterlijk voelbaar, je beweegt je als het ware door verschillende kamers van het bos, met af en toe een venster met een prachtig uitzicht naar de buitenwereld.

Dit alles vormt het decor en de inspiratie voor talloze recreatieve mogelijkheden. Van evenementen tot spelaanleidingen en verhalen die worden verteld door gidsen.Locatie:
Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart (BE)

In samenwerking met: Agentschap voor Onroerend erfgoed, Bailleul ontwerpbureau

Opdrachtgever(s): Regionaal landschap Grote en Kleine Nete, Gemeente kasterlee, Toerisme Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen

Omvang in ha: 300

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2016 –


Inschrijven nieuwsbrief
Publicatie Waterzuiveringspark Het Lankheet

Het project Waterzuiveringspark Het Lankheet is opgenomen in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’. Strootman heeft het waterzuiveringspark zo ontworpen dat er een aangename watertuin is ontstaan die de ‘waterzuiveringsmachine’ goed inzichtelijk maakt. Het landgoed staat daardoor nu in dienst van de beek, in plaats van andersom.

Het boek werd 30 januari gepresenteerd en is verkrijgbaar via uitgeverij Blauwdruk.

Boswachterij Dorst_01

Bosontwerp Dorst + Follies

Bosontwerp Dorst + Follies

De Boswachterij Dorst is een 1.000 hectare groot bosgebied, ingeklemd tussen Breda, Oosterhout, Dongen, Rijen en Dorst. Met vooruitziende blik ziet Staatsbosbeheer dat recreatie een steeds belangrijker rol gaat spelen in de boswachterij, door de toenemende verstedelijking rondom het gebied en de veranderende vraag naar recreatiemogelijkheden.

De inrichting van het bosgebied was onvoldoende afgestemd op de recreatiewensen van de hedendaagse bezoeker, laat staan die van de toekomst. Ook ontbrak er een duidelijke samenhang tussen de voorzieningen in het bos, en de Boswachterij Dorst mist een herkenbare identiteit.

De basis van ons plan voor de boswachterij is het vergoten van het contrast tussen de ‘kern’ en de ‘schil’ van het bos. De ‘kern’ van het bos wordt ‘natuurlijker’, ontoegankelijker en ruiger. In dit ‘vrije bos’ creëren bezoekers hun eigen paden en is het beheer in ‘handen’ van Schotse Hooglanders. Hier kunnen bezoekers zich ver van de bewoonde wereld wanen, terwijl ze toch vlak bij de stad zijn. De automobilist rijdt de begrazingseenheid in via wildroosters, waardoor een ‘safarigevoel’ wordt opgeroepen.

De ‘schil’ van het bos wordt ‘cultuurlijker’ en diverser, gericht naar specifieke lokale omstandigheden. Zo krijgt de schil een sportbos, een parkachtige strook met nieuwe buitenplaatsen, nieuwe stuifzanden, een ‘arboretum van de 21e eeuw’, en een ‘nat bos’ waar potentiële kwel en daardoor ook bijzondere vegetatie wordt gestimuleerd. In het natte deel van het bos worden twee bijzondere plekken gecreëerd. De ene plek is het historische galgenveld, dat wordt omzoomd met een gracht, ingeplant met donkerbladige en wit bloeiende planten en in het midden een stalen kolom met daarop geverfde galg. De andere plek is een ‘void’: in deze langgerekte open ruimte wordt een grondlichaam van 1 meter hoog gemaakt, ingeplant met verwilderingsbollen en ingezaaid met een kruidenmengsel voor een bloemrijke catwalk.

Een ander ingrediënt voor het vergroten van de belevingswaarde in de ‘schil’ is de toepassing van kunst in vorm van een serie follies, die door kunstenaars en architecten zijn ontworpen en een functie hebben die past bij het bos. Deze zijn: een duiventoren (Robbrecht & Daem), een uitzichtplek voor rolstoelgebruikers (Jeroen Doorenweerd), een vleermuizenkelder (Pjotr Müller), een klauterobject (Jeroen Veenstra) en een contemplatieve plek (Frank Bezemer).

Locatie: Dorst, Noord-Brabant

In samenwerking met: Route IV, Robbrecht & Daem, Jeroen Doorenweerd, Pjotr Müller, Jeroen Veenstra en Frank Bezemer

Opdrachtgever(s): Staatbosbeheer regio Zuid

Omvang in ha: ca. 1000 hectare

Jaar van ontwerp: 2005

Jaar van uitvoering: 2005-2014

Brochure Verassende kust in Boswachterij Dorst

Jaarboek Stedenbouw en Landschapsarchitectuur 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
landgoed_alphen_aan_den_rijn_00

Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Ten noorden van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van de lintbebouwing van het polderlandschap, wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. Strootman Landschapsarchitecten kreeg de opdracht om dit landgoed te ontwerpen. Er komt een nieuw woonmilieu, waarin natuur, recreatie en het cultuurlandschap verenigd worden.

Het nieuwe landgoed ligt aan een historisch lint langs het Westkanaal. Het kavel is langgerekt, oost-west georiënteerd en heeft het een interessante gradiënt, van hoge kleigrond tot lage veengrond. Ten zuiden van het landgoed ligt de gesloten wereld van de golfbaan terwijl ten noorden het open polderlandschap zich uitspreidt.

Het ontwerp speelt in op deze landschappelijke context. De langgerekte kavel wordt geaccentueerd door de introductie van drie zones: een zone van natuurlijke graslanden met groene elementen, een waterrijke zone met rietvelden, natuurlijke oevers en plaatselijke verbijzonderingen, en een zone van natuurlijk bos met mantel- en zoomvegetatie. De gradiënt in bodem van klei naar veen komt tot uiting in de kruidenvegetatie. Zo ontstaan er interessante milieus die de natuurwaarden van het landgoed vergroten.

Het bos wordt aan de noordkant gesitueerd, zodat er twee verschillende werelden ontstaan: een intieme binnenwereld met doorkijkjes en de weidse buitenwereld van de polder. Door het bos op de kop te plaatsen, wordt ook de stadsrand van Alphen aan den Rijn mooi afgezoomd en wordt de bajonet in de grens tussen bovenland en droogmakerij (steilrand) geaccentueerd.

Een nieuwe theehuis wordt onderdeel van de bebouwing langs de Westkanaalweg, zodat de samenhang binnen het lint wordt versterkt. De overige bebouwing van het landgoed wordt verder naar achteren geplaatst en deels aan het zicht onttrokken door beplanting. Vanaf de Westkanaalweg is er gedeeltelijk zicht op deze gebouwen en het open polderlandschap. De afwisseling tussen beslotenheid en zicht die zo ontstaat is karakteristiek voor de Alphense linten.

Het nieuwe landgoed is een openbaar toegankelijk woongebied. Het sluit aan op het lokale en regionale wandelnetwerk, zodat het voor de Alphenaren mogelijk wordt een rondje over het landgoed te maken.Locatie: 
Alphen aan den Rijn

In samenwerking met: FARO architecten, Vink Bouw Nieuwkoop, Ontwerp-je-woning,

Opdrachtgever(s): –

Omvang in ha: 8 ha

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: –


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items