Berichten

Lankheet_01_zoom

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Landgoed Lankheet gaat al eeuwen op een bijzondere manier om met water. Met het ontwerp voor een nieuw watersysteem wordt deze traditie voortgezet. Het water van de Buurserbeek wordt ingelaten, gezuiverd in een sawa-achtig rietsysteem en teruggeleid naar de beek. Het landgoed komt nu in dienst van de beek, in plaats van andersom. Het landgoed levert hiermee een ‘blauwe dienst’ aan het waterschap en ontvangt daarvoor een financiële vergoeding. Zo is een nieuwe financiële drager voor het landgoed ontstaan.

Het waterzuiveringspark bestaat uit 18 rietvelden met horizontale doorstroming, in 6 rijen van 3. In dit waterpark wordt vanaf 2005 fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zuivering van oppervlaktewater met behulp van rietfilters. Onderzoek van Plant Research International heeft aangetoond dat speciale rietvelden grote volumes oppervlaktewater zeer effectief kunnen zuiveren van stikstof en fosfaat. Voorwaarde is wel dat deze volumes juist gedoseerd worden: afgestemd op de opnamecapaciteit van het riet. Daarom wordt er geëxperimenteerd met dag- en nachtritmes, seizoens- en jaarrondbevloeiing en nat/droogsituaties.

Wij hebben het waterzuiveringspark zo ontworpen dat zowel de ‘waterzuiveringsmachine’ zo goed mogelijk inzichtelijk wordt, als een aangename watertuin ontstaat. Elke schakel in de watermachine is zichtbaar gemaakt en wordt omgevormd tot een parkelement. De elementen worden verbonden door water en door een route, waarbij bezoekers van het landgoed de gang van het stromende water in het zuiveringsproces kunnen volgen. De indeling in rietvelden vormt het raamwerk van de watertuin, die een padenstelsel heeft van rechte en slingerende lijnen. De elementen worden verbonden door water en een spectaculaire golvende en gebogen dijk, die zowel ruimtelijke ruggengraat als uitzichtspunt is.

Een aantal plekken in het waterzuiveringspark wordt verbijzonderd met door ons ontworpen objecten. Plaatsen waar het water van het ene bekken naar het andere bekken stroomt, worden gemarkeerd met een granieten kop bij de inlaat en een kont bij de uitlaat. Waar de aanvoersloot een zandpad kruist is een voorde gemaakt. Bij de entree van het park is een groot insect-achtig object ontworpen op basis van de schroef van een oud gemaal. Aan het eind van het systeem, waar het water weer wordt teruggevoerd naar de beek, is een labyrinth  ontworpen door de Schotse kunstenaar Jim Buchanan. Om te tonen dat het water schoner is aan het eind van het zuiveringsproces liggen er fraai vormgegeven vijvers in het bos. Met dit schone water wordt een verdroogd Elzen-vogelkersbos gerevitaliseerd.


Locatie: Landgoed Het Lankheet, Haaksbergen

In samenwerking met: Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Plant Research International, Alterra), Jim Buchanan (labyrinth) en Anouk Vogel (impressies)

Opdrachtgever(s): Landgoed Het Lankheet b.v.

Omvang in ha: 9 ha

Jaar van ontwerp: 2004-2005

Jaar van uitvoering: 2005-2007

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2003-2007

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
140926_S31.4_Strootmanplan 15_verkaveling

Haaksbergen Stepelerveld

Haaksbergen Stepelerveld

Het duurzaamste bedrijventerrein van Twente

Het duurzaamste bedrijventerrein van Twente maken komt in Haaksbergen, dat is het streven van burgemeester en wethouders van de gemeente. Bedrijventerrein Stepelerveld is een van de uitwerkingen van de ‘Structuurvisie Haaksbergen 2030’ die ons bureau in 2014 afrondde.

We hebben het bestaande plan voor Stepelerveld, in nauwe samenspraak met de ondernemers, omgebouwd tot een duurzaam plan. De initiatieven en ideeën van de ondernemers zijn mede uitgangspunt voor de visie en komen terug in de projectvoorstellen.

De basis van het duurzame bedrijventerrein bestaat uit een raamwerk van ontsluiting en openbare ruimte. De ambities hiervoor zijn vertaald in vijf ‘unique selling points’. Zo wordt concreet gemaakt hoe het Stepelerveld het duurzaamste bedrijventerrein van Twente wordt:

  1. Biodiversiteit en gezond werklandschap
  2. Schoon en zichtbaar watersysteem
  3. Slimme wegen ‘Smart Roads’
  4. Samenwerken met de buren
  5. Duurzaam Bouwen

De hoofdopzet van het terrein is gelijk gebleven, tegelijkertijd is het plan volledig van karakter veranderd:

De nieuwe planopzet sluit sterker aan bij het bestaande landschap, bevat veel meer groen, veel minder verharding en een uitgebreider water- en wadisysteem. De oppervlakte uitgeefbaar terrein is gelijk gebleven. De wegenstructuur is zo opgezet dat eenvoudig een ‘knip’ kan worden aangebracht, zodat er geen doorgaand (sluip)verkeer door Stepelerveld mogelijk is. Door een slimme positionering van de wegen kan een groot aantal verschillende kavelmaten worden uitgegeven, terwijl de totale weglengte (en dus ook riool, kabels en leidingen) met maar liefst 50% is teruggebracht. Het plan is duurzamer geworden, aantrekkelijker, én goedkoper. Het watersysteem is eenvoudig. Al het terreinwater wordt bovengronds, via greppels en goten afgevoerd naar brede wadi’s. Hierin wordt het water gezuiverd en geïnfiltreerd. Overtollig water wordt na deze zuiveringstap geloosd op de watergangen van het waterschap. De brede wadi’s maken grote vijverpartijen overbodig. Door de opzet van het nieuwe watersysteem is ook een hemelwaterriool overbodig geworden.


Locatie: Haaksbergen, Overijssel

Opdrachtgever(s): gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel

Omvang in ha: ca. 62 ha

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2015-heden


Inschrijven nieuwsbrief
Publicatie Waterzuiveringspark Het Lankheet

Het project Waterzuiveringspark Het Lankheet is opgenomen in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur’. Strootman heeft het waterzuiveringspark zo ontworpen dat er een aangename watertuin is ontstaan die de ‘waterzuiveringsmachine’ goed inzichtelijk maakt. Het landgoed staat daardoor nu in dienst van de beek, in plaats van andersom.

Het boek werd 30 januari gepresenteerd en is verkrijgbaar via uitgeverij Blauwdruk.

Portfolio Items