Berichten

Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend

Afgelopen donderdag 17 mei is de Agenda IJsselmeergebied 2050 feestelijk ondertekend. Naast minister van Nieuwenhuizen (I&W) tekenden afgevaardigden van 5 ministeries, 4 provincies, 32 gemeenten, 6 waterschappen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven. De gebiedsagenda is een nieuw instrument dat beschrijft hoe betrokken overheden en organisaties de krachten kunnen bundelen om de kwaliteit van het Blauwe Hart van Nederland veilig te stellen en opgaven als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie met elkaar te verbinden. Met de gebiedsagenda onder de arm streven de partijen naar een landschap van wereldklasse, een toekomstbestendig water- en ecosysteem, en een vitaal economisch belang.

Ons bureau verzorgde samen met Wing het proces, de beelden en de inhoud van de integratiefase van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

U kunt het rapport hier inzien. Voor meer van onze projecten rond het IJsselmeer zie Kwaliteitskader IJsselmeergebied en Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Foto: Madelon Dielen©

Kust en erfgoed_03

Masterplan Kust & Erfgoed

Masterplan Kust en Erfgoed

De komende decennia zal in het kustgebied een groot aantal maatregelen worden genomen om de veiligheid van ons land te verbeteren. In het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma heeft het Rijk voor de komende decennia de belangrijkste wateropgaven gedefinieerd, vanuit het streven naar een veilig en aantrekkelijk Nederland.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de vijf kustprovincies hebben de ambitie om het culturele karakter van de kuststrook te versterken en erfgoed goed te positioneren bij de ruimtelijke belangenafwegingen die met kustversterking zijn gemoeid. Het Masterplan Kust en Erfgoed dat wij in opdracht van hen hebben gemaakt, vormt de basis om het erfgoed optimaal tot zijn recht te laten komen in de plannen voor de kust. Het bevat voor het gehele kustgebied van Nederland een lange termijnperspectief voor het omgaan met cultuurhistorische waarden in relatie tot waterveiligheidsprojecten en andere majeure opgaven, zoals verstedelijking, infrastructuur en (wind)energie.Het is geen vastomlijnde visie maar een denkrichting over de manier waarop kustversterking en ruimtelijk-economische opgaven kunnen worden ingezet om de, voor een belangrijk deel op cultuurhistorie geënte, gebiedsidentiteiten langs de kust te versterken. Dat leidt tot een mooiere, interessantere kust, met uitgesproken streekeigen verschillen en een gedifferentieerd en cultureel afwisselend vestigingsklimaat.

Het Masterplan Kust en Erfgoed beschrijft op de schaal van Nederland de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken, zoals landschappelijke kenmerken en structuren, kenmerkende ontsluitingspatronen, verdedigingswerken en karakteristieken van eilanden en kustplaatsen. Op basis hiervan hebben we samen met de betrokken partijen een aantal principes ontwikkeld om cultuurhistorie beter voor het voetlicht te brengen en een inspiratiebron te laten zijn bij planontwikkeling. Voor de drie deelgebieden van de kust: het Waddengebied, de Hollandse Kustboog en de Zuidwestelijke Delta, zijn deze principes uitgewerkt tot een koers. De drie koersen worden geïllustreerd met ontwerpverkenningen voor Zandvoort, Hoek van Holland, Vlissingen-Breskens en de Eemsmonding.

Daarnaast hebben we het toekomstperspectief vertaald in een aantal handvatten voor de omgang met provinciegrensoverschrijdende cultuurhistorische structuren en systemen, waarvoor actieve samenwerking tussen provincies en andere stakeholders is gewenst.


Locatie: Nederlandse kust

In samenwerking met: Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Dorine van Hoogstraten (architectuurhistorie) en RoyalHaskoningDHV.

Opdrachtgever(s): Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Omvang: Circa 300.000 ha.

Jaar van ontwerp: 2014

Lees ook: RO Magazine over het Masterplan

Artikel in Vakblad Groen: Kies voor karakter

Download projectblad in PDF


Inschrijven nieuwsbrief
L46_Kempense Heuvelrug_15

Kempense Heuvelrug

Landschaps- & toeristisch inrichtingsplan voor de Kempense Heuvelrug

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug in Kasterlee oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot, maar nog niet goed in beeld gebracht. In die landschappelijke waarden schuilt nog veel potentieel voor de verdere uitbouw van het toeristisch-recreatieve aanbod en het vergroten van het draagvlak voor natuur, landschap en streekidentiteit. Tegelijkertijd heeft het huidige recreatieve gebruik op sommige plaatsen de grenzen bereikt van wat het gebied aankan.

Naast het in beeld brengen van de landschappelijke waarden en een samenhangende visie op het verder ontwikkelen daarvan, is er dus ook een visie nodig op het toeristisch-recreatieve gebruik van die kwaliteiten. De ambitie van de gemeente Kasterlee, provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Toerisme provincie Antwerpen is een de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten, geënt op een beleefbaar en duurzaam landschap.

Strootman Landschapsarchitecten heeft in opdracht van de Provincie Antwerpen en in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau, een inrichtingsplan opgesteld op basis van een landschapsbiografie. Daarin staan twee belangrijke opgaven centraal: het ‘verbijzonderen van het bos’ en het ‘verbeteren van de recreatieve zonering en de recreatieve ontsluiting’.

Dit plan heeft als doelstelling om de bijzondere kwaliteiten van het landschap meer te laten spreken. Verschillen die vanuit de historische ontwikkeling en samenstelling van de ondergrond al aanwezig zijn, zoals oude akkercomplexen en paraboolduinen, maken we beter beleefbaar. Door gericht te streven naar een structuurrijk bos worden ecologische waarden vergroot en verschillen in de ondergrond ‘leesbaar’. Daaraan wordt een nieuwe laag toegevoegd van open ruimtes in het bos en een nieuw wandelpad met uitzichten over het beekdal die de dramatiek van het landschap in de grotere context versterken en die de beleving van het bos vergroten. Wanneer mensen straks door het bos lopen is de ondergrond letterlijk voelbaar, je beweegt je als het ware door verschillende kamers van het bos, met af en toe een venster met een prachtig uitzicht naar de buitenwereld.

Dit alles vormt het decor en de inspiratie voor talloze recreatieve mogelijkheden. Van evenementen tot spelaanleidingen en verhalen die worden verteld door gidsen.Locatie:
Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart (BE)

In samenwerking met: Agentschap voor Onroerend erfgoed, Bailleul ontwerpbureau

Opdrachtgever(s): Regionaal landschap Grote en Kleine Nete, Gemeente kasterlee, Toerisme Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen

Omvang in ha: 300

Jaar van ontwerp: 2015

Jaar van uitvoering: 2016 –


Inschrijven nieuwsbrief
Kinderdijk_0_icoon

Entreegebied Kinderdijk

Entreegebied Kinderdijk

Kinderdijk, het beroemde molengebied ten zuidoosten van Rotterdam, staat sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De huidige inrichting van het ontvangstgebied is echter niet Werelderfgoedwaardig. Het bestuur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft daarom een ontwerpcompetitie uitgeschreven voor het entreegebied en de inpassing van een nieuw bezoekerscentrum. Strootman heeft in samenwerking met FARO Architecten, als 1 van de 5 finalisten, de visie ‘Cradle to Cradle in de polder’ ontwikkeld.

‘Cradle to cradle in de polder’ vlecht allerlei invalshoeken in elkaar. Een nieuwe toeristische ‘loop’ met een vloeiende vorm verbindt de twee Molenkades en geeft een panoramisch uitzicht op het molengebied. Een opfrisbeurt van de onderdelen van de eeuwenoude landschappelijke watermachine zorgen ervoor dat het pure ingenieurslandschap weer helder leesbaar wordt en uitnodigend is voor grotere stromen bezoekers.

Het nieuwe bezoekerscentrum, getooid met een wilgensculptuur, is eigenzinnig van vorm, maar voegt zich door de gebiedseigen materialen en kleuren straks naadloos in het cultuurlandschap.

Naast aandacht voor materieel erfgoed is er extra aandacht voor immaterieel erfgoed. Het ambachtelijk vlechten met wilgen krijgt een nieuwe impuls. Natuurlijke materialen zoals riet, vlas en wilgen, die al eeuwenlang in de streek worden toegepast, gebruiken we ook in moderne biocomposieten. Naast een rol voor professionele ontwerpers is er ruimte voor de bijdrage van lokale enthousiaste erfgoedliefhebbers.Locatie: 
Kinderdijk, Zuid-Holland

In samenwerking met: FARO architectuur/research

Opdrachtgever(s): Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)

Omvang in ha: ca. 8 ha

Jaar van ontwerp: 2014


Inschrijven nieuwsbrief
Portfolio Items