Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt brug Huis Scherpenzeel

Begin september is bekendgemaakt dat de brug van Strootman Landschapsarchitecten voor Huis Scherpenzeel gerealiseerd gaat worden.

Deze loopbrug in het huispark van Huis Scherpenzeel zal bestaan uit een gebogen stalen hoofdvorm die over het water gaat. De zijkanten van de brug worden gebogen stalen strips die verwijzen naar de plantenwereld en de op het landgoed voorkomende neogotische vormentaal. Dit ontwerp past goed in het verfijnd ontworpen huispark en zal het eerste onderdeel zijn van een samenhangende bruggenfamilie voor het landgoed. Hierboven is een foto te zien van onze 3d-geprinte maquette van de brug.

Recentelijk zijn we betrokken bij meerdere brug-projecten in landgoederen, zie hiervoor bijvoorbeeld ook het Overpark van Twickel.

Strootman Landschapsarchitecten werkt mee aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050

Strootman Landschapsarchitecten is samen met WING geselecteerd om in de Integratiefase van de Gebiedsagenda Ijsselmeergebied 2050 keuzes te helpen maken over de toekomst van het Ijsselmeergebied. In samenwerking met provincies, waterschappen, gemeenten en andere stakeholders gaan we in verschillende ateliers schetsen aan een aantrekkelijk en integraal toekomstperspectief voor 2050. Hierin worden de grote opgaven waar we voor staan geschetst, en welke (nieuwe) kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden dat kan opleveren voor het Ijsselmeergebied. Uiteindelijk moet hier een uitvoeringsagenda met projecten uitkomen die integraal bijdragen aan de omgevingskwaliteit van het Ijsselmeergebied.

Voor onze vorige projecten over het Ijsselmeergebied, zie ook Deltaprogramma Ijsselmeergebied en Kwaliteitskader Ijsselmeergebied.

Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa gepubliceerd!

Onlangs is de Landschapsvisie 2.0 voor de Drentsche Aa verschenen. Het is de herziene versie van de eerste Landschapsvisie, die twaalf jaar diende als referentiekader bij inrichtingsprojecten
en als aanjager van projecten om het landschap van het Drentsche Aa-gebied nog mooier te maken. De Landschapsvisie 2.0 is tot stand gekomen in een uitvoerig proces, waarin ook de bewoners betrokken waren. De Landschapsvisie 2.0 geeft sturing aan nieuwe ontwikkelingen, maar biedt tegelijk genoeg ruimte om weer een jaar of tien mee te kunnen.

Zie ook het interview met Berno in het aprilnummer van het informatiebulletin van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Strootman werkt mee aan corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Strootman Landschapsarchitecten werkt in opdracht van het ministerie van I&M aan de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. De studie is er op gericht de bereikbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Ons bureau is gevraagd om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied in kaart te brengen zodat bij de keuzes van de maatregelen rekening gehouden wordt met landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Aanbesteding Albasserwaard gewonnen!

Het team Infram, Hydrologic en Strootman Landschapsarchitecten heeft de aanbesteding voor de ontwikkeling van een visie op een toekomstbestendige inrichting van de Alblasserwaard gewonnen!

Samen met het waterschap Rivierenland en de betrokken bestuurders zullen we een visie en een pakket aan maatregelen ontwikkelen. Het doel van dit proces en onderzoek is om een bestuurlijk gedragen visie te hebben op een toekomstbestendige inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard, rekening houdend met relevante ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatveranderingen. Een belangrijke focus zal hierbij liggen op het verbinden van opgaven en reeds ontwikkelde plannen. Op deze manier ontstaan kansen om het watersysteem adaptief in te richten en de Alblasserwaard als geheel te versterken.

Half juni 2017 zal de visie worden opgeleverd.

Strootman ontwerpt fietsbrug Baardwijkse Overlaat

Strootman heeft in samenwerking met Olde Hanter bouwconstructies een fietsbrug over de Baardwijkse Overlaat ontworpen. De aanleiding voor nieuwe brug zijn aanpassingen aan de A59 waardoor de randweg van Drunen wordt verlegd. De nieuw te plaatsen brug komt in een dijk die 100 jaar geleden nog een 800 m lange spoorbrug was dwars over de overlaat van de Maas. 

Ons voorstel is om weer een brug van dijk tot dijk te maken en opgaande vegetatie weer te verwijderen. De Baardwijkse Overlaat komt zo weer optimaal tot zijn recht. Het ontwerp van de brug blijf zo dicht mogelijk bij het ontwerp van de nog resterende brugdelen. Bovendien plaatsen wij een brug-in-een-brug. Fietsers zullen zo zweven over de ‘Halve Zolenlijn’.  

 De fietsbrug is ontworpen in het kader van een prijsvraag in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Gezonde Molenzoom gepresenteerd tijdens seminar Gezond Stedelijk Landschap

16 december presenteerde ons bureau de visie voor een gezonde Molenzoom: De Gezondheidsfabriek. De resultaten zijn op vrijdag 16 december gepresenteerd tijdens het drukbezochte seminar ‘Gezond Stedelijk Landschap’ in Architectuurcentrum Makeblijde.
De Gezondheidsfabriek is het resultaat van een onderzoekstraject waar ons bureau, B+B, Track Landscapes en studenten van de WUR, in opdracht van Makeblijde en de NVTL, elk een visie hebben gemaakt voor de Molenzoom in Houten; een bedrijfsstraat tussen de rondweg en het centrum. De Molenzoom heeft nu een leegstand van 20%. Het uitgangspunt van het onderzoek is hoe gezondheid een rol kan spelen in het herontwerp van de straat en zo een aanjager kan zijn voor nieuwe ontwikkeling.

Meer informatie over de resultaten volgt snel.

Voor meer informatie over het traject ‘Gezondheid en Ruimte’ zie de website van Makeblijde 

Landschapsplan ‘nieuwe stijl’ voor Rijkswaterstaat WNN

Strootman werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de update van het landschapsplan voor de regio West-Nederland Noord. Het landschapsplan wordt een ‘landschapsplan nieuwe stijl’ voor de drie netwerken van Rijkswaterstaat: het hoofdwegennetwerk, het hoofdvaarnetwerk en het hoofdwatersysteem. Het wordt een integrale visie waarbij wij in samenwerking met Rijkswaterstaat zowel de karakteristieken van het netwerk en het landschap meenemen als trends en ontwikkelingen. Daarbij onderzoeken we hoe het netwerk van Rijkswaterstaat kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Medio 2017 wordt het landschapsplan nieuwe stijl afgerond.

Getijdenpark in Jaarboek 2016

Op zaterdagmiddag 26 november werd het twaalfde jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Den Bosch gepresenteerd. Het boek bevat 17 projecten, inleidingen en essays. Thema’s dit jaar zijn Het nieuwe werken, Land en water en Ontwerp als brandstof. Ons project het Getijdenpark in samenwerking met de Urbanisten is door de jury geselecteerd in de categorie ‘het nieuwe werken’. De jury prijst de aanpak en noemt het “oprekken van het concept ‘natuurvriendelijke oever’ tot ‘Getijdenpark’ een gouden vondst.”

Voor meer informatie over het Getijdenpark zie de projectpagina.

Voor meer informatie over het jaarboek, zie de website van Blauwdruk.

Bewonersavond Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0

In de prachtige Magnuskerk in Anloo, is op 23 september de conceptversie van de geactualiseerde versie van de Landschapsvisie Drentsche Aa gepresenteerd aan de bewoners. Twaalf jaar na het verschijnen van de, door onder andere Strootman, opgestelde eerste versie, is het nu tijd om de landschapsvisie te actualiseren naar de huidige tijd. De visie wordt nog steeds breed gedragen, maar er zijn veel ontwikkelingen geweest, zoals een andere kijk op natuur en een grotere betrokkenheid van de bewoners, die het noodzakelijk maakte de visie op punten aan te scherpen. De landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 kan er nu weer zeker 10 jaar tegenaan!